Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Menadżer ds. eksportu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO EKSPORTU – PODSTAWY STRATEGII EKSPORTOWEJ
(7 godz.)
 • Globalizacja 
 • Eksportować, czy nie – algorytm decyzyjny 
 • Badania koniunktury i analiza rynków zagranicznych   
 • Strategia eksportowa i jej znaczenie dla firmy 
 • Eksport pośredni 
 • Eksport bezpośredni 
 • Wielozagadnieniowa gotowość do eksportu 
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej 
 • Incoterms 
 • Weryfkacja otoczenia biznesowego 
 • Źródła informacji o klientach na różnych rynkach i weryfikacja nabywców a
ORGANIZACJA KOMÓRKI EKSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH
(4 godz.)
 • Eksport w małej firmie bez wyodrębnienia organizacyjnego  
 • Organizacja z wyodrębnionym stanowiskiem specjalisty do spraw eksportu 
 • Organizacja z wyodrębnionym działem eksportu 
 • Organizacja z pionem zagranicznym 
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(7 godz.)

3 godz. + 4 godz. warsztatów

 • Biuro przedstawicielskie  
 • Umowa o zarządzanie  
 • Wspólne przedsięwzięcie  
 • Filia lub oddział zagraniczny  
 • Struktura holdingowa  
 • Alians strategiczny  
 • WARSZTATY: Strategie i proces internacjonalizacji polskich firm – studia przypadków – 4 godz.  
ZAGADNIENIA PRAWNE W EKSPANSJI ZAGRANICZNE
(18 godz.)

13 godz. + 5 godz. warsztatów 

 

 • Środki polityki handlowej 
 • Krajowe przepisy celne 
 • Taryfy celne UE oraz TARIC 
 • Zwolnienia celne 
 • Środki taryfowe 
 • Środki pozataryfowe 
 • Środki ochronne 
 • Narzędzia: "Market Access Database" 

 

 • Procedury celne  
 • Dopuszczenie do obrotu 
 • Wywóz 
 • Tranzyt 
 • Skład celny 
 • Uszlachetnianie czynne 
 • Przetwarzanie pod kontrolą 
 • Odprawa czasowa 
 • Uszlachetnianie bierne 
 • Systemy informatyczne w eksporcie 

 

 • Prawo w handlu międzynarodowym 
 • Konwencje międzynarodowe  
 • Zwyczaje handlowe 
 • Kodyfikacje prywatne 
 • Prawo Wspólnot Europejskich 
 • Zasady bezpieczeństwa w handlu zagranicznym 

 

 • Prawo w transporcie międzynarodowym 
 • Transport morski 
 • Transport samochodowy 
 • Transport kolejowy 
 • Transport lotniczy 
 • Przewozy intermodalne 
 • Inne 
 • Umowa spedycji 
 • Ubezpieczenia 

 

 • Podatki 
 • VAT 
 • Akcyza 

 

WARSZTATY: procedury celne w praktyce – 5 godz. 

 

BUDOWANIE I WDRAŻANIE EFEKTYWNEJ STRATEGII EKSPORTOWEJ
(18 godz.)

7 godz. + 11 godz. warsztatów 

 • Działania eksportowe – cel, struktura, model biznesowy 
 • Analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu - identyfikacja rynku i klienta 
 • Analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych 
 • Dobór rynków do ekspansji zagranicznej – badania rynku, strategia cenowa i dystrybucyjna, bariery w eksporcie 
 • Analiza przewagi konkurencyjnej na wybranym rynku 
 • Dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa na wybranym rynku 
 • Podstawowe etapy realizacji działań eksportowych  
 • Podstawowe metody wspierania sprzedaży eksportowej 
 • Personel w działalności eksportowej 
 • Wymogi prawne dla produktu w eksporcie certyfikaty, rejestracje itp. 
 • WARSZTATY: opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji – 11 godz.  
EFEKTYWNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE WSPOMAGAJĄCE EKSPORT
(18 godz.)

7 godz. + 11 godz. warsztatów

 • Cele prowadzenia działalności eksportowej – wskaźniki rezultatu  
 • Analiza nowych rynków eksportowych (PEST)  
 • Segmentacja rynków, wybór docelowego rynku eksportowego  
 • Techniki poszukiwania potencjalnych importerów, źródła informacji  
 • Kryteria wyboru produktów do eksportu  
 • Kanały dystrybucji produktów eksportowych  
 • Strategie cenowe w eksporcie  
 • Strategie marketingowe w eksporcie – marketing mix 
 • Promocja produktów eksportowych  
 • Proces tworzenia i prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w eksporcie  
 • Narzędzia marketingu i reklamy w eksporcie – ocena kanałów dystrybucji przekazów informacyjno-promocyjnych  
 • Organizowanie spotkań – zasady przygotowywania prezentacji ofert eksportowych  
 • Standardy obsługi, etykieta w biznesie międzynarodowym 
 • WARSZTATY: marketing eksportowy w praktyce – 11 godz.  
ORGANIZACJA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE I NARZĘDZIA PROMOCJI EKSPORT
(17 godz.)

7 godz. + 10 godz. warsztatów

 • Poszukiwanie kontrahentów 
 • Oferta i zapytanie ofertowe 
 • Nawiązywanie kontaktów 
 • Poszukiwanie dystrybutorów 
 • Organizacja i udział w targach 
 • Organizacja i udział w misjach 
 • WARSZTATY w salach komputerowych: poszukiwanie kontrahentów, przygotowanie targów oraz misji zagranicznej – 10 godz. 
KONTRAKTY EKSPORTOWE
(14 godz.)

10 godz. + 4 godz. warsztatów

 • Przygotowanie skutecznej oferty eksportowej 
 • Proces ofertowy i prawne aspekty oferty w UE i poza UE 
 • Ustalanie bazy dostawy i sposobu płatności 
 • Sposób rozliczania kontraktu 
 • Zabezpieczenia odroczonej płatności – praktyka na różnych rynkach 
 • Terminy płatności  
 • Zabezpieczenia i podstawowe klauzule kontraktów eksportowych 
 • Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów 
 • Zasady wyboru prawa właściwego, arbitrażu, ograniczanie odpowiedzialności eksportera 
 • WARSZTATY: analiza kontraktu eksportowego – 4 godz.  
NEGOCJACJE KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH
(18 godz.)

7 godz. + 11 warsztatów

 • Wielokulturowość rynków 
 • Wprowadzenie do negocjacji 
 • Etapy negocjacji 
 • Narzędzia negocjacyjne, w tym rekwizyty 
 • Taktyki negocjacyjne  
 • Metody obrony przed taktykami klienta 
 • Sztuka manipulacji – wszystkie chwyty dozwolone 
 • Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera 
 • Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły 
 • Mowa ciała w negocjacjach w różnych kulturach 
 • Taktyki retoryczne w negocjacjach i ich różne rozumienie 
 • Testowanie limitów klienta zagranicznego 
 • Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji 
 • WARSZTATY: negocjowanie kontraktów (negocjacje zza biurka i negocjacje face2face) – 11 godz. 
PODSTAWY LOGISTYKI I TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zróżnicowania środków transportu 
 • Systemy informatyczne w logistycznym łańcuchu dostaw 
 • Centra logistyczne w łańcuchu dostaw 
 • Gospodarka magazynowa w łańcuchu dostaw 
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji  
 • Środki transportu w handlu zagranicznym 
 • Transport – spedycja samochodowa 
 • Zarządzanie transportem i spedycją samochodową 
 • Bezpieczeństwo drogowe 
 • Ubezpieczenia 
 • Kontrola w transporcie samochodowym 
 • Warsztaty: projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw – 7 godz.  
SYSTEM CELNY, ODPRAWA CELNA, PROCEDURY I DOKUMENTY CELNE
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • Znaczenie cła w obrocie towarowym zagranicznym 
 • Opodatkowanie transakcji zagranicznych towarów z krajami spoza Unii Europejskiej 
 • Dokumentacja i ewidencja księgowa transakcji zagranicznych z krajami spoza Unii Europejskiej 
 • SAD 
 • Faktura 
 • Inne 
 • Warsztaty: wypełnianie dokumentów eksportowych: SAD, listy przewozowe, inne – 7 godz.  
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • Polityka ekspansji zagranicznej na poziomie kraju/regionu 
 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności eksportowej: 
 • Dotacje 
 • Pożyczki 
 • Inne  
 • Instytucje wspomagające działania eksportowe – instytucje otoczenia biznesu i inne 
 • Zewnętrzne źródła finansowania personelu zajmującego się eksportem 
 • Dotacje 
 • Pożyczki 
 • WARSZTATY: opracowanie wniosku o dofinansowanie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa (dotacja/pożyczka) – 7 godz. 
JĘZYK ANGIELSKI W EKSPORCIE
(8 godz.)
 • Angielski biznesowy
 • Dokumentacja handlowa
SEMINARIUM
(6 godz.)
 • Konsultacje w zakresie przygotowania projektu zaliczeniowego.