Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Liczba miesięcy nauki: 14
Liczba godzin: 458 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 23
Liczba semestrów: 3
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE
(240 godz.)
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (20 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, klinicznej i rozwojowej (30 godz.)
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (20 godz.)
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych (16 godz.)    
 • Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze SPE (20 godz.)    
 • Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkole, szkole i placówce (12 godz.)
 • Współpraca z rodziną dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (12 godz.)    
 • Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej (20 godz.)
 • Problemy młodzieży i osób dorosłych z dysleksją (20 godz.)    
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych (20 godz.)
 • Obserwacja w pracy terapeuty pedagogicznego (20 godz.)    
 • Studium przypadku: dziecko z zaburzeniami rozwoju w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych (30 godz.)
PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE
(150 godz.)
 • Logopedyczne aspekty trudności szkolnych (20 godz.)
 • Diagnoza gotowości szkolnej (10 godz.)
 • Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się (12 godz.)    
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - elementy diagnozy i terapii (24 godz.)    
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (24 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (24 godz.)
 • Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (24 godz.)    
 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się (12 godz.)    
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)        

Moduł dodatkowy dla osób nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
(60 godz.)
 • Dydaktyka specjalna (30 godz.)
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej (30 godz.)    
PRAKTYKI
(120 godz.)

Praktyka pedagogiczna (120 godz.) dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

PRAKTYKI
(180 godz.)

Praktyka pedagogiczna (180 godz.) dla osób nieposiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

FORMA ZALICZENIA

Uzyskanie niezbędnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, prace międzysemestralne oraz egzamin polegający na obronie pracy dyplomowej.