Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwanie artykułów z czasopisma, dostępnych w wersji papierowej w Bibliotece.

1. Rozwinięcie w katalogu bibliotecznym listy wyszukiwań oraz wybranie Cytata wydawnicza - artykuły

 

2.  Wpisanie tytułu czasopisma, którego poszukujemy oraz odznaczenie Książka i zaznaczenie Artykuł. Rozdział

         3. Po kliknięciu Szukaj zostanie wyświetlona lista artykułów z danego czasopisma.

 

 

Czasopisma dostępne w Bibliotece
Kierunek studiów Wersja papierowa dostępna w czytelni Czasopisma elektroniczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne Bezpieczeństwo Narodowe,
Człowiek i Dokumenty,
Kwartalnik Policyjny,
Problemy Współczesnej Kryminalistyki,
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem,
Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka
,

Artykuły do pobrania z zakresu BHP ze strony CIOP,
Biuletyn Akademii Obrony Narodowej,
Baza artykułów Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej,
Kwartalnik Bellona,
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Przegląd Historyczno-Wojskowy,
Przegląd Pożarniczy,

Przegląd Prewencyjny,
Przegląd Wojsk Lądowych,

Raport - Wojsko, Technika, Obronność,
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego,
Safety and Security.

 

Filologia

Business English Magazine,
Harvard Business Review.

Anglojęzyczne czasopisma dostępne w Bibliotece w bazach elektronicznych  (o dostęp zdalny do baz proszę pytać w Bibliotece) np.

Forbes,
Havard Business Review,
Newsweek Global,
The Daily Mail,
The Times,
The Washington Post,
USA Today Magazine

oraz

Teaching English with Technology.

Finanse i Rachunkowość Controlling i Rachunkowość Zarządcza,
Ekonomista,
Europejski Doradca Samorządowy,
Przegląd Podatkowy,

Rachunkowość,
Samorząd Terytorialny,

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,
 

Bezpieczny Bank,
Central and Eastern European Journal of Management and Economics,

Ekonomista,
Europejski Doradca Samorządowy,
Finanse i Prawo Finansowe,
Finansowanie Nieruchomości,
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis,

Miesięcznik Finansowy Bank,
Monitor Podatkowy
(w bazie Legalis - o dostęp zdalny zapytaj w Bibliotece),
Nowoczesny Bank Spółdzielczy,
Przegląd Nauk Stosowanych,
Rocznik Samorządowy.
Studia Ekonomiczne.


 
Informatyka

Linux Magazine,
Programista.

 

Computer Science,
e-Informatica Software Engineering Journal,
Hakin9 (dostęp po rejestracji),
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review,
Studia z Automatyki i Informatyki,
Technical Transactions,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.

 

Inżynieria Zarządzania

Contemporary Economics,
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa,
Harvard Business Review Polska,

Inżynieria i Budownictwo,
Marketing w Praktyce,

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Organizacja i Kierowanie,
Personel i Zarządzanie,
Przedsiębiorstwo Przyszłości,
Przedsiębiorstwo we Wspołczesnej Gospodarce,

Przegląd Naukowy Inżynieria i Środowisko.
 

Biznes i Produkcja,
Coaching Review,

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów,
Humanizacja Pracy,

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,
Management Forum,
Marketing i Rynek,
Marketing i Zarządzanie,
Management Science Review,
Organization & Management Scientific Quarterly,
Problemy Zarządzania,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
Przedsiębiorstwo Przyszłości,
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce,
Roczniki Ekonomii i Zarządzania,
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów,
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie,
Zarządzanie Publiczne,
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ,
Przedsiębiorstwo i Zarządzanie,
Zarządzanie. Teoria i Praktyka,
Zarządzanie i Finanse,
Zarządzanie Jakością.
Logistyka Gospodarka Materiałowa i Logistyka,
Logistyka.

Advances in Materials Science,
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportow,
Journals of Kones Powertrain and Transport,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
TTS (wybrane artykuły),
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów.

Pedagogika

e-Mentor,
Kwartalnik Pedagogiczny,
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.

Colloquium,
Creativity. Theories - Research – Applications,
Czasopismo Pedagogiczne,
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej,
Edu-wsparcie,
Kultura i Wychowanie,
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio,
„Przegląd Pedagogiczny,
Studia Pedagogia Ignatiana,
Studia Psychologiczne,
Studia z Etyki i Edukacji Globalnej,
Teaching English with Technology,
Trendy. Internetowe Czasopismo Edukacyjne.
Prawo / Prawo w Biznesie Europejski Przegląd Sądowy,
Glosa,
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
Na Wokandzie,
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
Państwo i Prawo,
Państwo Prawne,
Przegląd Prawa Handlowego,
Dziennik Gazeta Prawna,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,
Samorząd Terytorialny.
Edukacja Prawnicza (w bazie Legalis - o dostęp zdalny zapytaj w Bibliotece),
e-Przegląd Arbitrażowy,
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis,
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ,
Ius et Administratio,
Monitor Prawa Handlowego (w bazie Legalis - o dostęp zdalny zapytaj w Bibliotece).
Psychologia w Biznesie Charaktery : magazyn psychologiczny,
Marketing w Praktyce,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Organizacja i Kierowanie,
Outsourcing&More,
Personel i Zarządzanie,
Przedsiębiorstwo Przyszłości,
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce,

Psychologia Ekonomiczna.

Coaching Review,
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów,
„Psychologia Ekonomiczna,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Stosunki Międzynarodowe Gdańskie Studia Międzynarodowe,
Kultura i Społeczeństwo,
Sprawy Międzynarodowe.

Civitas Hominibus,
Dyplomacja i Bezpieczeństwo
,
Gdańskie Studia Międzynarodowe,
Krakowskie Studia Międzynarodowe,
Przegląd Europejski.

Turystyka i Rekreacja Eden : magazyn SPA & Wellness,
Folia Turistica,
Hotelarz,
Restauracja : pismo biznesu gastronomicznego,
Turyzm.

Geography and Tourism,
Polish Journal of Sport and Tourism,
„Turystyka i Rozwój Regionalny,
Turystyka Kulturowa,

Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja,
Zeszyty Naukowe WSKFiT.


 
Zarządzanie Contemporary Economics,
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa,

Forbes,
Harvard Business Review,
Harvard Business Review Polska,
Marketing w Praktyce,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Organizacja i Kierowanie,
Outsourcing&More,
Personel i Zarządzanie,
Przedsiębiorstwo Przyszłości,
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce.

Biznes i Produkcja,
Coaching Review,

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów,
Humanizacja Pracy,

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,
Management Forum,
Marketing i Rynek,
Marketing i Zarządzanie,
Management Science Review,

Organization & Management Scientific Quarterly,
Problemy Zarządzania,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
Przedsiębiorstwo Przyszłości,
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce,
Roczniki Ekonomii i Zarządzania,
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów,
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie,
Zarządzanie Publiczne,
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ,
Przedsiębiorstwo i Zarządzanie,
Zarządzanie. Teoria i Praktyka,
Zarządzanie i Finanse,
Zarządzanie Jakością.

 

Dzienniki:

Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.

 

Z czasopism można korzystać na miejscu, w czytelni.
Opisy poszczególnych artykułów, wraz z hasłami przedmiotowymi i abstraktami, można znaleźć w katalogu OPAC.

Mogą Państwo zapoznać się również z ofertą czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, dostępnych na miejscu w czytelni w Gdyni: