Studiuj i pracuj za granicą!

Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego to miedzy innymi program współpracy międzynarodowej, przeznaczony dla studentów oraz pracowników uczelni wyższych. W ramach tego programu podpisaliśmy umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej możesz realizować studia za granicą przez okres od 3 do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów.

 

Wyższa Szkoła Bankowa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021 - 2027

Czym jest Karta ECHE?

Określa ona ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 

Gdzie możesz wyjechać?
Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma podpisanych 33 umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Francja
 • Grecja
 • Litwa
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Włochy

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej;
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich;
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich;
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych;
 • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów.
   

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (minimum B1);
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;
 • przekonać nas, że to właśnie Tobie powinniśmy dać szansę na wyjazd.

Rekrutacja do programu Erasmus +

Rekrutacja na studia zwykle odbywa się na początku semestru letniego, natomiast na praktyki, prowadzona jest w trybie ciągłym. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Uczelniana Komisja ds. Współpracy z Zagranicą powołana przez Rektora.
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2022/2023:

28.02.2022 - 14.03.2022 - składanie wniosków do DWZ;

16.03.2022 - 20.03.2022 - wewnętrzny test z języka angielskiego.

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani mailowo.

Stypendia

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus + nie ponosisz opłat za studia w uczelni partnerskiej. Jesteś również zwolniony z czesnego na WSB na okres 1 semestru. Twoje stypendium jest finansowane ze środków Programu Erasmus +. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdżasz.

 

Wysokość dofinansowania studiów na rok akademicki 2019/2020 
I grupa - 520 EURO
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 500 EURO
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 450 EURO
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Wysokość dofinansowania praktyk na rok akademicki 2019/2020 
I grupa - 620 EURO
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 600 EURO
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 550 EURO
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Podczas wyjazdu do uczelni zagranicznej, nie przestajesz być studentem polskiej uczelni. Wciąż przysługują Ci wszystkie prawa studenta.
 • W porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem powinieneś wybrać uczelnię zagraniczną, która oferuje kierunki studiów i przedmioty podobne (zbieżne efekty uczenia się) do tych, jakie realizujesz w Wyższej Szkole Bankowej.
 • Do Ciebie należy decyzja, czy wybierzesz studia na semestrze zimowym czy letnim.
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa + nie może przekroczyć jednego roku akademickiego. Stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku, nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego. 
 • Okres studiów za granicą zostaje uznany i nie wydłuża Twojego czasu studiów pod warunkiem, zrealizowania uzgodnionego przed wyjazdem programu (Learning Agreement) oraz zaliczenia ewentualnych różnic programowych (jeśli dotyczy), które ustalane są przez Dziekana.
   

Online Linguistic Support 

 

Online Linguistic Support jest nowym narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

• Test „przed wyjazdem”

• Test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2)

 

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski.

 

Student przystępuję do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej / języka prowadzenia praktyki lub języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Każdy student otrzymuje licencję na test językowy w postaci korespondencji mailowej.

 

Licencja na test „przed wyjazdem” przesyłana jest w momencie podpisywania indywidualnej umowy finansowej, ewentualnie wcześniej. Licencja na test „po powrocie” przesyłana jest na ok. 2 tygodnie przed zakończeniem pobytu w uczelni zagranicznej / instytucji przyjmującej. Oba testy są obowiązkowe i stanowią niezbędny element rozliczenia wyjazdu. Dodatkowo, są warunkiem wypłaty stypendium Erasmus+.

 

W ramach OLS dostępne są także kursy językowe (nie ze wszystkich wskazanych powyżej języków), które przyznawane są uczestnikom mobilności w zależności od uzyskanego w teście „przed wyjazdem” poziomu znajomości języka obcego. Licencja na kurs językowy przyznawana jest automatycznie dla poziomów A1-B2. Studenci, którzy uzyskali poziomo C1-C2 mogą uzyskać licencję na indywidualną prośbę.

 

Uczestnictwo w OLS ma charakter elektroniczny, wszystkie działania odbywają się na platformie dostępnej on-line. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do testów / kursu językowego jest aktywne podłączenie do internetu.

Kapitał wyjazdowy

ERASMUS+ ZRYWA Z ZASADĄ „RAZ W ŻYCIU WYJAZD NA STUDIA, RAZ NA PRAKTYKĘ”.

 

Wyjazdy realizowane są w ramach tzw. kapitału wyjazdowego, który obejmuje 12 miesięcy na danym stopniu studiów. Oznacza to, że będziesz mógł ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę, ale przez łączny okres nieprzekraczający 12 miesięcy (360 dni).

Sam zdecydujesz, w jaki sposób "rozłożyć" kapitał wyjazdowy na danym stopniu studiów - przykładowo można go wykorzystać na 10-miesięczne studia i 2-miesięczną praktykę (łącznie 12 miesięcy), lub 4-miesięczne studia, 3-miesięczną praktykę i ponowne, 5-miesieczne studia (łącznie 12 miesięcy).

Ważne!!! W przypadku, jeśli uczelnia stosuje ograniczenie finansowania wyjazdów w kapitał wyjazdowy wlicza się okres całkowitego pobytu a nie okres, na który przyznano dofinansowanie.

Przykład 1. Okres pobytu na studiach wynosi łącznie 11 miesięcy, dofinansowanie na wyjazd zostało przyznane na okres 10 miesięcy = wykorzystany kapitał wyjazdowy to 11 miesięcy.

 

Ważne!!! Poprzedni udział w programie LLP-Erasmus pomniejsza Twój kapitał wyjazdowy w Erasmusie+.

Przykład 1: W ramach programu LLP Erasmus na pierwszym stopniu studiów zrealizowano 5-miesięczny wyjazd na studia oraz 4-miesięczna praktykę. Kapitał wyjazdowy do wykorzystania na pierwszym stopniu studiów w Erasmusie+ wynosi: 3 miesiące.

Przykład 2: W ramach programu LLP Erasmus na pierwszym stopniu studiów zrealizowano 5-miesięczny wyjazd na studia oraz 4-miesięczna praktykę. Kapitał wyjazdowy na drugim stopniu studiów wynosi: 12 miesięcy.

Przykład 3. W ramach programu LLP Erasmus na pierwszym stopniu studiów zrealizowano 5-miesięczny wyjazd na studia, a na drugim stopniu studiów 4-miesięczna praktykę. Kapitał wyjazdowy na drugim stopniu studiów wynosi: 8 miesięcy.

Kontakt w sprawie programu Erasmus+

E-mail: international@wsb.gda.pl
Tel: 58 522 77 81
Pokój B316


Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 – 18:00

Czwartek - 10:00 - 14:00
Piątek  10:00 - 14:00