Polityka naukowa

Jednym z kluczowych zadań w strategii rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest stałe rozwijanie działalności naukowo-badawczej i podejmowanie działań na rzecz innowacji edukacyjnych.

Aktywność naukowo-badawcza WSB koncentruje się na realizacji prac badawczych oraz projektów wdrożeniowych, finansowanych ze środków własnych Uczelni oraz krajowych i zagranicznych instytucji.

Ważnym elementem prowadzonych badań naukowych jest upowszechniane ich finalnych rezultatów poprzez publikacje Prac Naukowych, wydawanych regularnie oraz za pośrednictwem organizowanych przez Uczelnię cyklicznych i okazjonalnych konferencji naukowych.

Sposobami  wspierania rozwoju naukowego pracowników naukowo–dydaktycznych Uczelni są m.in.:

  • finansowanie stypendiów doktoranckich dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
  • finansowanie studiów doktoranckich,
  • finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,(Każdego roku na zewnętrzne konferencje pracownicy naukowo dydaktyczni zgłaszają 40 – 50 referatów),
  • finansowanie konferencji organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku,
  • finansowanie wydawnictw naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w tym cyklicznych Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.