O WSB w Gdańsku

img_0318.jpgWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, funkcjonując na pomorskim rynku edukacyjnym od 1998 roku, wypracowała pozycję uczelni wiarygodnej, o wysokim poziomie kształcenia i solidnych standardach obsługi. Potwierdzają to oceny jakości kształcenia dokonywane przez instytucje zewnętrzne (PKA) oraz coroczne rankingi szkół wyższych, a także opinie pracodawców i przedstawicieli środowiska biznesu. Wyróżnienia i uzyskane akredytacje, a także zawarte liczne partnerstwa z przedsiębiorstwami i instytucjami dają studentom gwarancję nauki w Uczelni o wysokiej kulturze i jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Bankowej w Gdańsku, Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni jako główne cele założyła kształcenie profesjonalnej kadry zawodowej, umożliwiającej wzrost regionalny oraz kształtowanie przyszłości absolwentów w biznesie.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi wielokierunkowe działania mające na celu dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, podniesienia jakości procesu kształcenia oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Do najistotniejszych działań można zaliczyć:

pb280070.jpg

- współpraca z praktykami w ramach Rady Programowej złożonej z pracodawców reprezentujących realizowane w uczelni kierunki studiów, którzy opiniują programy studiów a także sugerują wprowadzenie nowych specjalności na kierunkach studiów.

W skład Rady wchodzą między innymi :

 • PKO BP
 • PKO SA
 • Konsalnet
 • Pearson
 • Przedstawiciel Samorządu Lokalnego
 • Straż Pożarna
 • JobHouse
 • Kancelaria Adwokacka Wioleta Kazimierczyk
 • Prestigue Lingua
 • MayDay
 • Dobry Hotel
 • State Street
 • Primeline Finance sp. z o. o.
 • Jasmarsamorzad.jpg
 • NoProblem

- Współpraca z Parlamentem Studentów Uczelni opiniującym propozycje zmian w programie studiów.

- Wykorzystywanie wyników corocznego badania o nazwie „Badanie Atrybutów Marki”  w którym badany jest każdy kierunek studiów oraz funkcjonowanie samej uczelni, realoizowane przez Założyciela TEB Akademia i zlecane niezależnej instytucji demoskopowej. Wyniki badań są prezentowane na specjalnym spotkaniu władzom uczelni, kadrze dydaktycznej i pracownikom administracyjnym, co jest podstawą do podejmowania decyzji  usprawniających.   

- Funkcjonowanie w uczelni Komisji ds. Jakości Kształcenia, która opiniuje zebrane propozycje zmian w programach kształcenia i przedstawia je do akceptacji Radzie Wydziału. Każdego roku akademickiego Rada wydziału podejmuje decyzje o wprowadzeniu zmian na kolejny rok akademicki.

- Ścisła współpraca z uczelniami pozostałymi ośmioma Wydziałami Uczelni Wyższych założyciela Szkół Bankowych w ramach której  konsultowane są programy studiów, efekty kształcenia, a przede wszystkim następuje wymiana dobrych praktyk  pomiędzy dziekanami i menedżerami kierunków studiów.

- Wprowadzenie w uczelni Księgi Jakości Kształcenia wraz z odpowiednimi procedurami mającymi na celu doskonalenie jakości kształcenia w obszarach: program kształcenia, proces dydaktyczny i kadra dydaktyczna.

- Utworzenie procedur certyfikowania nauczycieli akademickich mającej na celu rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na podstawie warsztatów prowadzonych przez metodyka. Nauczyciele akademiccy przechodzą szkolenia na poziomie certyfikatu A, gdzie podczas warsztatów uczestnicy uczą się projektować proces dydaktyczny wokół czterech filarów: forma zajęć, efekty kształcenia (mierzalne), metody, pomiar oraz wprowadzani są w tematykę metod aktywizujących. W części laboratoryjnej uczestnicy tworzą e-serwis do prowadzonego przez siebie przedmiotu na platformie Moodle, uczą się dodawania zasobów, umieszczania wiadomości na forum, tworzenia zadań, przypisywania kohort studentów oraz ogólnego nawigowania kursem. W ramach certyfikatu B prowadzone są warsztaty w trzech obszarach tematycznych – metody aktywizujące, komunikacja oraz nowe technologie.

- Upraktycznianie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć w warunkach rzeczywistych, poprzez podróże studyjne czy szkolenia dualne, gdzie wytypowane  przedmioty realizowane są przez praktyków w konkretnych firmach z którymi uczelnia podpisuje stosowne porozumienia.

- Realizacja procesu uznawalności efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na kierunkach, które uzyskały pozytywną akredytację przeprowadzoną przez Polską Komisje Akredytacyjną – obecnie dotyczy to takich kierunków jak Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość. W roku akademickim 2016/2017 przewidziana jest akredytacja na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie oraz Informatyka. Kandydaci na studia, którzy w warunkach pozaformalnych lub nieformalnych osiągnęli efekty kształcenia z danego przedmiotu na danym kierunku studiów, mogą ubiegać się o jego zaliczenie na podstawie udokumentowania tych efektów.

-  Monitorowanie retencji wszystkich grup studenckich w celu zidentyfikowania potencjalnych sytuacji kryzysowych w danej grupie lub kierunku studiów. W razie stwierdzenia takich sytuacji menedżer kierunku jest zobowiązany przedstawić Dziekanowi program naprawczy.