Dofinansowanie szkoleń

Przedsiębiorstwa i Instytucje

W tym roku będą ogłoszone konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych instytucji m.in.:

  • Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.
  • Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).
  • Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).
  • Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

OBECNY PROJEKT:
Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Projekt adresowany jest do osób, które:

  • posiadają wykształcenie średnie lub wyższe,
  • pracują w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych lub prowadzą własną działalność gospodarczą,
  • mieszkają i pracują na terenie województwa pomorskiego.

Uczestnik może skorzystać z jednego wybranego szkolenia:

a) Szkolenie języka angielskiego LCCI zakończony egzaminem certyfikującym (60 godzin zajęć na wybranym poziomie: A1, A2, B1) – 62,00 zł brutto,
b) IT Essentials zakończony egzaminem certyfikującym (72 godzin zajęć z zakresu elementów informatyki, sprzętu i oprogramowania) – 252,00 zł brutto,
c) Microsoft Office Specialist zakończony egzaminem certyfikującym (48 godzin zajęć na jednym z wybranego modułu: Word, Excel lub Power Point) – 180,00 zł brutto,
d) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL PROFILE (48 godzin zajęć na jednym z wybranego modułu: Podstawy pracy z komputerem B1, Podstawy pracy w sieci B2, Arkusze kalkulacyjne B4) – 182,00 zł brutto,
e) Software Development Fundamentals (C#) zakończony egzaminem certyfikującym Microsoft Technology Associate Exam 98-361: Software Development Fundamentals (C#) w wymiarze 48 godzin zajęć – 329,00 zł brutto,
f)  Windows Server Administration Fundamentals (48 godzin zajęć) – 329,00 zł brutto,
g)  HTML5 Application Development Fundamentals (48 godzin zajęć) – 329,00 zł brutto.

Każde ze szkoleń zakończone jest zewnętrznym egzaminem certyfikującym nadającym kwalifikacje. Egzamin i certyfikat nie podlega dodatkowym opłatom.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów podróży oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas trwania szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Budynek A, piętro I, pok. 103 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dział Sprzedaży, al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk.

Informacje o projekcie:

Joanna Mikołajczyk – Menedżer projektu jmikolajczyk@wsb.gda.pl, tel. 58 522 77 34
Monika Kuźmowicz - Referent ds. sprzedaży mkuzmowicz@wsb.gda.pl, tel. (58) 522 75 55

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Formularz
Kwalifikowalność
Oświadczenie przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie przetwarzania danych osobowych 2
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin
Umowa

Zapisów można dokonywać pod linkiem: http://www.wsb.pl/gdansk/ankieta-preferencji-szkoleniowych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A
80-264 Gdańsk
tel. (58) 522 75 53
e-mail: szkolenia@wsb.gda.pl