Zobacz inny kierunek

Tyflopedagogika WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Wady wzroku są zjawiskiem wykrywalnym już u kilkumiesięcznego dziecka za pomocą stosownego sprzętu i odpowiednich środków farmakologicznych. Niezwykle istotna jest edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących, która byłaby niemożliwa bez odpowiednio przygotowanej kadry dydaktycznej, terapeutycznej i pedagogiczno – psychologicznej. Autonomia osób z dysfunkcją wzroku jest możliwa, jednak niezbędnym i pomocnym narzędziem jest tyflopedagogika.
 
„Profesjonalizm i wysokie kompetencje – tak w skrócie określam WSB. Podjęcie studiów podyplomowych było bardzo dobrą decyzją. Jestem osobą, która nie stroni od rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. Te studia nie tylko spełniły moje oczekiwania, ale wręcz zaskoczyły mnie ogromem nowej, inspirującej wiedzy. Do tego przekazanej w sposób bardzo atrakcyjny, przystępny oraz konfrontujący z aktualnie posiadana wiedzą i umiejętnościami. Zachęcam do tych studiów każdego, komu zależy na dobrym rozwoju zawodowym”.
Anna Jachowska
słuchaczka WSB
 
Cel:
 • biegłe posługiwanie się terminami pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tyflopedagogiki,
 • umiejętność tworzenia optymalnych warunków nauki dla osób z dysfunkcją wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu treści w postaci słuchowej, dotykowej, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz technologii informacyjnej,
 • praktyczny przebieg zajęć wzbudzający w uczestnikach studiów empatię  wobec osób niewidzących i słabowidzących (m. in. zajęcia z orientacji przestrzennej, kontakt z osobą niewidzącą),
 • projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 
Korzyści
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje zawodowe nauczyciela uczniów z dysfunkcją wzroku. Zostaje przygotowany do pracy terapeutycznej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki działalności psychologiczno – pedagogicznej, poparta praktycznym doświadczeniem, otwiera szeroko rozumiane horyzonty szkolnictwa specjalnego i integracyjnego: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, specjalistycznych ośrodkach szkolno –wychowawczych, jak również w nauczaniu indywidualnym, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych poradniach specjalistycznych. Samodzielnie opracowuje i realizuje programy rewalidacji indywidualnej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na każdym etapie edukacyjnym, rozwojowym, chcące podnieść swoje kwalifikacje oraz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku edukacyjno – zawodowym.  Kandydat na studia to osoba, która ukończyła co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
oraz przygotowanie pedagogiczne. Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczas studiów I stopnia). Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.
 
Program kierunku: 

Program  238 godzin, 120 godzin, praktyki, 9 miesięcy nauki, 10 zjazdów

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne (140 godz. )

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (15 godz.)
 • Podstawowy pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny (25 godz.)
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym (10 godz.)
 • Podstawowe regulacje prawne (10 godz.)
 • Podstawy tyflopedagogiki (25 godz.)
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku (15 godz.)
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością (15 godz.)
 • Diagnoza zaburzeń rozwojowych (15 godz.)
 • Praca Zespołów Orzekających – procedury kwalifikacji osoby z niepełnosprawnością o kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (10 godz.)

Dydaktyka specjalna (90 godz.)

 • Kształcenie osób z dysfunkcją wzroku (20 godz.)
 • Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku (20 godz.)
 • Podstawy rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących (20 godz.)
 • Brajlowskie sposoby porozumiewania (15 godz.)
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzonym narządem wzroku (15 godz.)

Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela
(128 godz.)

 • Praktyka zawodowa (120h)

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo – wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dzieci i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym lub integracyjnym (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej  realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu.

 • Seminarium projektowe (8h)

Forma zaliczenia

Prace zaliczeniowe i egzaminy z przedmiotów realizowanych w ramach studiów  oraz obrona pracy dyplomowej.

Wykładowcy: 

Agnieszka Synowiec – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, asystent osoby niepełnosprawnej, a także nauczyciel języka angielskiego w klasach młodszych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w szkole specjalnej, szkole z oddziałami integracyjnymi, a obecnie w szkole masowej. Jest również wieloletnim wolontariuszem w różnego rodzaju organizacjach oraz ośrodkach zajmujących się pomocom dzieciom i młodzieży, w tym również osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Od kilku lat związana z Fundacją Od Nowa, w której prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Joanna Teresa Wcześny – tyflopedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  i Gdańskiego Uniwersytetu. Wieloletni terapeuta – nauczyciel dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku i innymi niepełno sprawnościami oraz wieloletni nauczyciel akademicki.

Wojciech Drzeżdżon – pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia.  Absolwent Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych  (Uniwersytet Pammumkale, Turcja), Member of the Reviews Board “e-international jurnal of educational  research” (e-uluslalarasi eĝitim araştilmalari dergisi), Pammumkale University, Turky. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i  biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery zawodowej.

Magdalena Giers – ukończyła studia magisterskie o specjalności Psychologia Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim w 2007 roku. Dwa lata później z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała również Nagrodę im. Jana Uphagena dla Młodych Naukowców w kategorii nauk humanistycznych przyznaną przez prezydenta miasta Gdańska. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii zdrowia, edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką terapeutyczną i diagnostyczną, jest aktywnym zawodowo psychologiem. Opublikowała wiele prac naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent lub członek komitetu organizacyjnego. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Science and Global Education Beyond the barriers of learning difficulties”. Przez 3 lata pełniła funkcję Menedżera kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem koła naukowego Ars Educandi. Osiągnięcia dydaktyczne: wypromowała wiele prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: Pedagogika, Bezpieczeństwo oraz Zarządzanie. 

Beata Baranowska – terapeuta, surdotyflopedagog, pracownik akademicki a także nauczyciel gdyńskiej szkoły dla uczniów niedosłyszących. Specjalista terapii zajęciowej, certyfikowany tłumacz języka migowego- PJM. Zajmujący się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz alternatywnymi metodami komunikacyjnymi. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, nieustannie wzbogacając warsztat pracy surdopedagogicznej. Współpracujący jako tłumacz-przewodnik z Polskim Związkiem Głuchych i Towarzystwem Osób Głuchoniewidomych.

Opiekun merytoryczny

Barbara Plutowska – absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki o specjalizacji edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z kształceniem integracyjnym oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i pedagogiki specjalnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, z autyzmem, na każdym etapie edukacyjnym: nauczyciel wspomagający, terapeuta – rewalidator.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

8 RAT2 RATY1 RATA
445 zł407 zł1780 zł1630 zł3560 zł3260 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271