Zobacz inny kierunek

Surdopedagogika WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Surdopedagogika, jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej rozwija się pod wpływem wciąż rozwijających się nauk humanistycznych, medycznych i technicznych. Usprawnianie i usamodzielnianie się osób z wadą słuchu powinno być sprawą priorytetową dla surdopedagogów. Zapewnienie opieki medycznej, poprzez odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy specjalistów, z jednoczesną opieką psychologiczną i pedagogiczną na wszystkich etapach edukacyjnych, wpływa na optymalny rozwój dziecka z wadą słuchu, a w efekcie – jego usamodzielnienie. Natomiast wczesna klasyfikacja wady słuchu pozwala odpowiednio dobrać metody i techniki rewalidacji.
 
„Zarówno praca z osobami głuchymi, jak i z niedosłuchem jest sprawdzianem z empatii, cierpliwości, a nade wszystko z człowieczeństwa. W dobie piorunującego rozwoju technologicznego, medycznego oraz psychologiczno-pedagogicznego wciąż brakuje osób wykwalifikowanych do pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej. Naprzeciw zapotrzebowaniu wychodzi Wyższa Szkoła Bankowa, a w jej szeregach – profesjonalna kadra opierająca swoją wiedzę nie tylko na uzyskanych certyfikatach czy suchej teorii, ale na codziennej praktyce w pracy z osobami głuchymi i z niedosłuchem”.
 
Barbara Plutowska
opiekun kierunku, pedagog specjalny, terapeuta, absolwentka pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji oraz studiów podyplomowych z oligo-, surdo-, tyflopedagogiki i pedagogiki specjalnej
 
Celem studiów jest:
 • biegłe posługiwanie się terminami pedagogiki specjalnej, charakterystyka jej subdyscyplinami
  ze szczególnym uwzględnieniem surdopedagogiki,
 • umiejętność dokonania samodzielnej diagnozy poziomu niepełnosprawności (klasyfikacja niedosłuchu),
 • podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz szeroko pojętym środowiskiem specjalistycznym (logopeda, terapeuta),
 • umożliwienie porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi przy użyciu odpowiednich i dostępnych metod komunikacji oraz alternatywnych sposobów porozumiewania się (PJM, daktylografia, fonogesty),
 • uzyskanie specjalnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi,
 • projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć.
 
Korzyści                                                                                                                                                                                                           
Po zakończeniu studiów podyplomowych z Surdopedagogiki w WSB w Gdańsku absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki działalności psychologiczno – pedagogicznej, popartą osobistym doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. Korzystając z poznanych technik komunikacji z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi – alternatywnych i wspomagających – doskonali swój warsztat pracy, kierując się wrażliwością etyczną, empatią oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności. Absolwent będzie praktycznie przygotowany
do realizowania zadań zawodowych – dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wynikających z roli nauczyciela.
 
Uczestnicy                                                                                                                                                                            
Surdopedagogika adresowana jest do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi, chcących zdobyć wiedzę z zakresu rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją słuchu oraz wpłynąć na ich rozwój i funkcjonowanie psycho – społeczne, poczynając od poznania terminologii i etiologii, poprzez klasyfikację, aż do poznania metod komunikacji. Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie przez kandydata co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowania pedagogicznego.
Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi słuchowo w przedszkolu i szkole podstawowej ( zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczas studiów I stopnia). Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.
 
Program kierunku: 

Program  238 godzin, 120 godzin, praktyki, 9 miesięcy nauki, 10 zjazdów

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne (140 godz. )

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (15 godz.)

 • Podstawy pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny (25 godz.)

 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym (10 godz.)

 • Podstawowe regulacje prawne (10 godz.)

 • Surdopedagogika z diagnostyką osób z uszkodzony słuchem (25 godz.)

 • Podstawy foniatrii i audiologii (15 godz.)

 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością (15 godz.)

 • Diagnoza zaburzeń rozwojowych (15 godz.)

 • Praca Zespołów Orzekających – kwalifikacja osób z niepełnosprawnością do kształcenia specjalnego (10 godz.)

Dydaktyka specjalna (90 godz.)

 • Kształcenie osób z dysfunkcją słuchu (20 godz.)

 • Zaburzenia mowy i zdolności komunikacyjnej  (15 godz.)

 • Rewalidacja osób słabosłyszących i niesłyszących (20 godz.)

 • Manualne sposoby usprawniania języka (20 godz.)

 • Technologia informacyjna w edukacji i komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu (15 godz.)

Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela (128 godz.)

 • Praktyka zawodowa (120 godz.)

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo – wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dzieci i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym lub integracyjnym (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej  realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu.

 • Seminarium projektowe (8h)

Wykładowcy: 

Wojciech Drzeżdżon – pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia.  Absolwent Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych  (Uniwersytet Pammumkale, Turcja), Member of the Reviews Board “e-international jurnal of educational  research” (e-uluslalarasi eĝitim araştilmalari dergisi), Pammumkale University, Turky. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i  biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery zawodowej.

Agnieszka Synowiec – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, asystent osoby niepełnosprawnej, a także nauczyciel języka angielskiego w klasach młodszych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w szkole specjalnej, szkole z oddziałami integracyjnymi, a obecnie w szkole masowej. Jest również wieloletnim wolontariuszem w różnego rodzaju organizacjach oraz ośrodkach zajmujących się pomocom dzieciom i młodzieży, w tym również osobom z różnymi niepełno sprawnościami. Od kilku lat związana z Fundacją Od Nowa, w której prowadzi zajęcia
z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kitłowska – Kurpiel – logopedka, polonistka, instruktor teatralny, nauczyciel języka migowego, realizator telewizyjno – filmowy. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim i w Łódzkiej Szkole Filmowej. Założyciel Fundacji „Kolebka” i członek Rady Programowej Fundacji „Semper Art” zajmujących się ochroną, rozwojem i propagowaniem polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie języka polskiego, Polskiego, Języka Migowego, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami. Ukończyła nawet kurs garncarstwa. Autorka książki opartej o wieloletnie doświadczenia zawodowe pt. „Trening słuchowy” przeznaczonej dla logopedów, rewalidatorów, pedagogów, wykładowca W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i na Uniwersytecie Gdańskim.

Magdalena Giers – ukończyła studia magisterskie o specjalności Psychologia Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim w 2007 roku. Dwa lata później z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała również Nagrodę im. Jana Uphagena dla Młodych Naukowców w kategorii nauk humanistycznych przyznaną przez prezydenta miasta Gdańska. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii zdrowia, edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką terapeutyczną i diagnostyczną, jest aktywnym zawodowo psychologiem. Opublikowała wiele prac naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki, uczestniczyła w licznych konferencjach jako prelegent lub członek komitetu organizacyjnego. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Science and Global Education Beyond the barriers of learning difficulties”. Przez 3 lata pełniła funkcję Menedżera kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem koła naukowego Ars Educandi. Osiągnięcia dydaktyczne: wypromowała wiele prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: Pedagogika, Bezpieczeństwo oraz Zarządzanie.

Helena Liwo – doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako wykładowca współpracuje z gdańskimi uczelniami, m. in. Uniwersytetem Gdańskim. Swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę zagadnień  komunikacji językowej  i jej zaburzeń oraz sytuacji osób niesłyszących w kontekście dyskursu społecznego. Na co dzień zajmuje  się również terapią zaburzeń mowy, pracując jako surdologopeda w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.

Opiekun merytoryczny

Barbara Plutowska – absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki o specjalizacji edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z kształceniem integracyjnym oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i pedagogiki specjalnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, z autyzmem, na każdym etapie edukacyjnym: nauczyciel wspomagający, terapeuta – rewalidator.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

8 RAT2 RATY1 RATA
445 zł407 zł1780 zł1630 zł3560 zł3260 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271