Zobacz inny kierunek

Pedagogika specjalna WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej nadają uprawniania do pracy w charakterze  pedagoga specjalnego. Przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych placówkach oświatowych i instytucjach.
 
„Zajęcia, prowadzone głównie metodami aktywizującymi, pozwolą na nabycie nowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej. Studia zapewniają udział w spotkaniach z wykładowcami-praktykami, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cele zajęć udaje się osiągnąć również dzięki wyjątkowo sprzyjającej atmosferze, współtworzonej przez kadrę i studentów. A więc do zobaczenia…”.
 
Renata Naprawa
opiekun kierunku, wykładowca, nauczyciel, terapeuta, współautorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących pracy z uczniami ze SPE
 
Cel
Uzyskanie kwalifikacji do pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi, przedszkolna integracyjne, szkoły ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi.
 
Korzyści
Studia wyposażają absolwenta  w wiedzę, umiejętności   i kompetencje pozwalające na:
 • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci/uczniów,
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • projektowanie pracy edukacyjno - rewalidacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,  
 • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                 
 • stosowanie metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności, zaburzenia rozwojowego lub niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego              z zastosowaniem metod, technik oraz form dostosowanych do możliwości                     i potrzeb uczniów,
 • udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Uczestnicy
Studia skierowane są do:
 • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, specjalistów (np. logopedów, terapeutów pedagogicznych) posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 • absolwentów studiów wyższych  posiadających  przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Program kierunku: 

9 miesięcy nauki, 240 godzin zajęć+120 godzin praktyki, 12 zjazdów

Psychopedagogiczne podstawy pracy z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (44 godz.)

 • Podstawy  psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii (8 godz.)
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, integracyjnej i włączającej  (8 godz.)
 • Diagnostyka psychopedagogiczna  (8 godz.)
 • Praca terapeutyczna. Warsztat pracy z grupą  (20 godz.) 

Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. (148 godz.)

 • Podstawy dydaktyki specjalnej (20 godz.)
 • Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim (10 godz.)
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Metodyka pracy z uczniem ze szczególnymi uzdolnieniami (18 godz.)  
 • Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (10 godz.)
 • Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (6 godz.)
 • Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (10 godz.)
 • Metodyka pracy z uczniem słabowidzącym  (15 godz.)
 • Metodyka pracy z uczniem z słabosłyszącym  (15 godz.)
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu  (20 godz.)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca  (8 godz.)
 • Organizacja pracy z uczniem przewlekle chorym  (6 godz.)
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem (10  godz.)                                                                            

Wybrane zagadnienia z zakresu  pomocy psychologiczno- pedagogicznej  (40 godz.)  

 • Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej  (6 godz.)
 • Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem  (10 godz.)
 • Projektowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  (10 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z metodyki zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (7godz.)
 • Metody wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością (7godz.)                                                                                                                                                              

Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela (128 godz.)

 • Praktyka zawodowa   (120 godz.)
 • Seminarium dyplomowe  (8 godz.)

Forma zaliczenia: Prace zaliczeniowe i egzaminy z przedmiotów realizowanych w ramach studiów  oraz obrona pracy dyplomowej.

Wykładowcy: 

Marcin Szulc - doktor, psycholog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego; prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców m.in. z zakresu psychologii komunikacji, etosu pracy nauczyciela, psychologii zdrowia, problemów okresu dorastania, współpracy nauczycieli z rodzicami oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym dzieci i młodzieży (cyberprzemoc, samobójstwa, samookaleczenia).

Iwona Tanewska - z wykształcenia fizyk, ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu informatyki, doradztwa zawodowego oraz zarządzania oświatą. Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i mediacji oraz uprawnienia edukatorskie. Obecnie pełni funkcję kierowniczą w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych pomorskich wyższych uczelni oraz szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli, w tym z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Joanna Węglarz - psycholog kliniczny, terapeuta zaburzeń rozwojowych. Na co dzień pracuje w Centrum Rehabilitacji Ośrodku Wczesnej Interwencji z Gdyni z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz deficytami rozwojowymi. Dodatkowo współpracuje z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, gdzie zajmuje się diagnoza i terapią dzieci z FASD.

Małgorzata Marszałek - certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych na kierunku: Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców osób ze spektrum autyzmu na terenie całego kraju. Współautorka serii książek dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Jolanta Leśniowska-Bojke – nauczyciel, terapeuta z 33 stażem pracy w szkolnictwie specjalnym. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna- rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, kursy dotyczące alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi kreatywne i aktywizujące zajęcia terapii widzenia oraz edukacyjne z dziećmi słabo widzącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo.

Anna Maciejewska - surdopedagog z 25 letnim stażem pracy. auczyciel, wychowawca klas specjalnych w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Wejherowie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna – surdopedagogika wydział rewalidacji i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu oraz nauczania muzyki   w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Barbara Mudlaff - oligofrenopedagog, absolwentka Akademii Muzycznej na wydziale instrumentalnym i Studium Pedagogicznego przy Akademii Muzycznej. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka – Muzyka z Plastyką oraz Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa. Prowadzi zajęcia z muzyki, muzyki z rytmiką oraz zajęcia rewalidacyjne z muzykoterapią: zajęcia wokalno – taneczne i instrumentalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Wejherowie.

Opiekun merytoryczny

Lucyna Maculewicz - oligofrenopedagog, mediator, socjoterapeuta, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalizacja w zakresie  praw dziecka w szkole, autorka programu Kursu Kwalifikacyjnego Socjoterapii, kursów doskonalących dla nauczycieli  oraz materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i wychowania, instruktor i trener rekomendowanych programów profilaktycznych. Obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na studiach wyższych i podyplomowych pomorskich uczelni oraz  szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli m. in. z zakresu umiejętności wychowawczych, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy profilaktycznej w placówkach, pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Renata Naprawa – oligofrenopedagog, terapeuta, wychowawca grup wychowawczych, edukator,  były nauczyciel konsultant do spraw pedagogiki specjalnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  Prowadzi  warsztaty szkoleniowe, kursy doskonalące, zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji dla nauczycieli, oligofrenopedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacje wykorzystywane są przez nauczycieli do: konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym na wszystkich etapach nauczania; pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną; tworzenia programów zajęć specjalistycznych, dokonywania diagnozy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października a zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

8 RAT2 RATY1 RATA
420 zł382 zł1680 zł1530 zł3360 zł3060 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271