Zobacz inny kierunek

Inspektor ds. bezpieczeństwa informacji/Inspektor ochrony danych osobowych WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Inspektor ds. bezpieczeństwa informacji/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD
Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.
Koncepcja programu studiów „Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018r.)
Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej  na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań(…)].
 
„Rewolucyjne zmiany związane z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE są gwarantem uwydatnienia roli administratorów bezpieczeństwa informacji. Jednak ABI w danej instytucji ma być wyposażony w wiedzę prawną, gwarantującą znaczącą pomoc dla administratora danych, czyli podmiotu określającego cele i środki przetwarzania danych osobowych. Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych”.
 
Klaudia Skelnik
opiekun kierunku, administrator bezpieczeństwa informacji, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 
Cel
Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych,
 
Korzyści
Absolwent będzie przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, które praktycznie wszystkie po wejściu do stosowania ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą musiały powołać inspektora ochrony danych.
 
Uczestnicy
Studia skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, ABI chcących zostać IOD, administratorów danych osobowych, a także pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych, pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcjiInspektor Ochrony Danych Osobowych.
Potrzeba uruchomienia kierunku studiów wynika z odczuwalnych niedoborów wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym głównie danych osobowych.
Program kierunku: 

PROGRAM

9 MIESIĘCY NAUKI, 170 GODZIN, 10 ZJAZDÓW

Prawne zagadnienia ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych w Unii Europejskie (metodyka opracowywania dokumentacji) (28  godz.)

 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych Podstawy prawne bezpieczeństwa informacji (10 godz.)
 • Pakiet reformujący ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Praktyczne aspekty europej skiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (8h)

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych (22 godz.)

 • Dobór osób funkcyjnych (IOD/ASI/MBI/Audytor) (4 godz.)
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD – podstawy prawne (10 godz.)
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – uprawnienia (8 godz.)

Zadania, uprawnienia i kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IOD (30 godz.)

 • Zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - IOD (ang. Data Protection Oficer, DPO) niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych (30 godz.)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. (44godz.)

 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacji (10 godz.)
 • Kancelaria współczesna(12 godz.)
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem(12 godz.)
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji (10 godz.)

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (38 godz.)

 • Polityka informacyjna administratora (10 godz.)
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka (8 godz.)
 • Audyt bezpieczeństwa (10 godz.)
 • Dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych (10 godz.)

Projekt (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu

Wykładowcy: 

dr Jakub Kufel – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; doktor nauk społecznych w zakresie politologii; historyk; ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej; kursy i szkolenia w dziedzinie administracji bezpieczeństwem informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gdańskiej Szkole Wyższej, gdzie pełni także funkcję Prodziekana do spraw kontaktów i studiów na odległość. Odpowiedzialny z wdrożenie systemu ochrony danych osobowych oraz e-learningowych systemów kształcenia z uwzględnieniem zabezpieczenia zbiorów danych. Doświadczenie dydaktyczne i zarządcze zdobywał pełniąc funkcję prodziekana w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa; kierownika Katedry Nauk Społecznych, wykładowcy przedmiotów z zakresu ochrony danych osobowych tj. Administrator Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Klauzule tajności informacji, Podstawy prawa archiwalnego na Studiach podyplomowych: Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką w Gdańsku i Bartoszycach oraz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na studiach dziennych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych. Promotor licznych prac dyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Autor studiów podyplomowych z zakresu administracji bezpieczeństwem informacji. 

dr Przemysław Ruchlewski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa informacji zdobył pełniąc funkcję zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gdańskiej Szkole Wyższej. 

Piotr Robakowski - manager,  oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy o Ochronie Osób i Mienia, Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, Ustawy Antyterrorystycznej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Posiada uprawnienia Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Tomasz Będźmirowski - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się we wsparciu prawnym dla branż kreatywnych, handlu elektronicznego oraz nowoczesnych technologii.  Doświadczenie zdobywał w spółkach trójmiejskich prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowym takich jak VECTOR, GetResponse i ADVA Optical Networking. Partner w kancelarii BRIEF&CASE, aktywnie angażuje się w działalność dydaktyczną i szkoleniową, w tym w dziedzinie ochronny danych osobowych – studia podyplomowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku dedykowane, odpowiednio, dla pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla przyszłych menadżerów działów personalnych, prelekcje w ramach Akademii Przedsiębiorczości organizowanej przez gdańską Fundację Akademii Przedsiębiorczości, a także warsztaty dla klientów kancelarii BRIEF&CASE.

Opiekun merytoryczny

Klaudia Skelnik – wieloletnie doświadczenie w bezpieczeństwie informacji pełniąc funkcje Kierownika Kancelarii Tajnej, Z-cy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych, rzecznik dyscyplinarny, członek Nieetatowego Zespołu ds. realizacji „Koncepcji działań Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”, doktorant AMW Gdynia, wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku. Zajmujący się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy a także zadaniami i rolą służb. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak: Studia I stopnia: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Kompetencje i organizacja Straży Granicznej, System bezpieczeństwa europejskiego, System obronny RP, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Instytucje bezpieczeństwa publicznego  Bezpieczeństwo gospodarcze, Terroryzm w transporcie, Rodzaje transportu, Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Działalność operacyjna, Nowoczesne systemy łączności, Problematyka Ochrony Danych Osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa. Studia podyplomowe: Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym, dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji(ABI) – podstawy prawne, Medycyna pracy, Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy, Komunikowanie społeczne z elementami retoryki, Generalny Inspektor Ochrony Danych, Rejestracja Zbiorów danych GIODO. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i specjalizuje w ochronie danych osobowych.

Autorka publikacji i wystąpień:

 • konferencja – III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2016 – planowanie, reagowanie, profilaktyka (wygłoszenie referatu) „Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w przeddzień szczytu sojuszu”,
 • konferencja – II KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE wyzwania Bezpieczeństwa w XXI wieku, Jastarnia 2016 (wygłoszenie referatu i publikacja) „Inkompetencja społeczna w zakresie prawnej ochrony danych osobowych,
 • kampania społeczna „ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY” – pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych, Edycja I „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” Gdynia 2016 (organizacja i uczestnictwo).

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października a zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

8 RAT2 RATY1 RATA
470 zł432 zł1880 zł1730 zł3760 zł3460 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271