Stypendia i zniżki

VIS SL 2014

Rozalia Zablińska
studentka studiów II stopnia
„Co spowodowało, że podjęłam studia w Bankowej? Przede wszystkim renoma uczelni oraz atrakcyjne warunki płatności za czesne. Zachęcam do wzięcia udz...

Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu studenci WSB w Gdańsku mogą korzystać z ulgi w czesnym, zostać całkowicie zwolnieni z opłat, a nawet uzyskać środki umożliwiające im samodzielne utrzymanie się zarówno podczas studiów dziennych, jak i niestacjonarnych. Stypendia w WSB finansowane są ze środków własnych Uczelni oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studiuj za darmo w ramach Programu VIS
Możesz studiować za darmo przez I semestr studiów, jeżeli jesteś maturzystą i spełnisz jeden z poniższych warunków:

 • posiadasz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem lub świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem lub zaświadczenie ze szkoły dla dorosłych wskazujące o równoznaczności świadectwa ze świadectwem z wyróżnieniem
 • jesteś jednym z 10 laureatów olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
 • jesteś laureatem konkursu zorganizowanego pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, o ile przewiduje to regulamin konkursu.

Zobacz więcej o programie VIS.

Zniżka rodzinna

 • przysługuje studentom, którzy sa spokrewnieni w pierwszym stopniu
  (rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz współmałżonek)
 • czesne niższe w danym semestrze o 10% dla każdego członka rodziny w trakcie trwania studiów
  (pod warunkiem pobierania przez nich nauki jednocześnie)
 • więcej szczegółów w Biurze Rekrutacji

Stypendia za wyniki w nauce

 • Skończyłeś szkołę średnią z wyróżnieniem? Nagrodzimy Twoje świadectwo! W ramach Programu VIS „Studiuj za darmo” WSB promuje wybitnych maturzystów, zwalniając ich z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów.
 • Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane także przez MNiSW.
 • Jest również możliwość ubiegania się o stypendia rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich wyników w nauce oraz innych osiągnięć.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne są przyznawane każdorazowo na okres jednego roku ze środków MNiSW. Mogą się o nie ubiegać słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • W ramach stypendium socjalnego, słuchacze stacjonarni mogą starać się również o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
 • Studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium takie jest przyznawane przez MNiSW wszystkim osobom legitymującym się stosownym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendia dla wyróżniających się

 • Laureaci konkursu językowego „Pokaż nam język” otrzymują indeks WSB oraz zwolnienie z opłat czesnego na I roku studiów.
 • W ramach Programu VIS „Studiuj za darmo” za naukę w pierwszym semestrze studiów I stopnia nie płacą także finaliści olimpiad szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Stypendia sportowe

 • Stypendia sportowe przeznaczone są dla studentów reprezentujących barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym.
 • Najlepsi sportowcy mogą ubiegać się również o stypendia sportowe finansowane ze środków MNiSW.