Stypendia i zniżki

Siłą biznesu są trafne i dobrze przemyślane inwestycje. Zainwestowałeś już w 3 lata studiów, czas zdecydować jak wykorzystasz kolejne 2 lata. Zainwestuj w WSB, a w zamian otrzymasz wysoką jakość kształcenia, doskonałe warunki do studiowania i przygotowanie do dobrze płatnej pracy.

infografiki600-6.jpg

Zniżki dla absolwentów WSB
Absolwentom WSB w Gdańsku i Gdyni, niezależnie od daty ukończenia nauki przysługują następujące zniżki.

Zniżka rodzinna

 •  przysługuje studentom, którzy sa spokrewnieni w pierwszym stopniu
  (rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz współmałżonek)
 •  czesne niższe w danym semestrze o 10% dla każdego członka rodziny w trakcie trwania studiów
  (pod warunkiem pobierania przez nich nauki jednocześnie)
 •  więcej szczegółów w Biurze Rekrutacji

Stypendia za wyniki w nauce

 • Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane także przez MNiSW.
 • Jest również możliwość ubiegania się o stypendia rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich wyników w nauce oraz innych osiągnięć.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne są przyznawane każdorazowo na okres jednego roku ze środków MNiSW. Mogą się o nie ubiegać słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • W ramach stypendium socjalnego, słuchacze stacjonarni mogą starać się również o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
 • Studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium takie jest przyznawane przez MNiSW wszystkim osobom legitymującym się stosownym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendia sportowe

 • Stypendia sportowe przeznaczone są dla studentów reprezentujących barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym.
 • Najlepsi sportowcy mogą ubiegać się również o stypendia sportowe finansowane ze środków MNiSW.