Zobacz inny kierunek

Pedagogika WSB Gdańsk - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdańsku prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

200x3_ue.jpg

ksztalcenie_dualne_2016_2-2_01.jpg

Dlaczego warto studiować Pedagogikę w WSB w Gdańsku?

 • Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych
  i zmieniającego się rynku pracy.
 • Zajęcia specjalistyczne w dużej mierze prowadzone są przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o aktywizujące metody kształcenia.
 • Będziesz mieć możliwość przygotowania projektów pedagogicznych i uzyskania feedbacku od praktyków.
 • Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach
  specjalistycznych.
 • Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności.

„Bycie pedagogiem jest misją. To umiejętność wspierania drugiego człowieka w różnych aspektach jego życia. Na działalność pedagogiczną jest i zawsze będzie zapotrzebowanie. Studia w naszej szkole, dzięki kadrze praktyków, zajęciom warsztatowym oraz projektowym, przygotują Was do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania”.

   Monika Modrzejewska-Szeląg
   
menedżer kierunku pedagogika

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Gdańsku?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu znajomości mechanizmów leżących u podstaw procesów edukacyjnych
  i wychowawczych, wiedzę dotyczącą specyfiki nauk pedagogicznych, ich miejsca w systemie nauk i relacji z innymi naukami
 • nauczysz się projektowania i realizacji badań pedagogicznych z uwzględnieniem ich etycznych aspektów
 • będziesz przeprowadzać diagnozy (analizy i oceny) środowiska wychowawczo-edukacyjnego
 • nauczymy Cię opracowywać diagnozę potrzeb odbiorców działalności wychowawczo-edukacyjnej
 • zdobędziesz umiejętności animowania i inspirowania do zmian grup z różnych środowisk wychowawczych
 • dowiesz się, jak planować i realizować projekty kulturalno-oświatowe z wykorzystaniem różnorodnych
  metod i technik komunikacyjnych
 • będziesz potrafić oceniać jakość działań edukacyjnowychowawczych podejmowanych na rzecz osób
  w różnym wieku
 • rozwiniesz własny warsztat pedagogiczny
 • będziesz potrafił samodzielnie podejmować działania wychowawcze wobec dzieci, młodzieży, a szczególnie osób dorosłych i seniorów
 • wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku pedagogika WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

Jako absolwent pedagogiki WSB w Gdańsku możesz kontynować naukę m.in. na:

 • Pedagogice opiekuńczo-wychowawczej z socjoterapią
 • Pedagogice terapeutycznej

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku pedagogika w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Animacja kulturalno-oświatowa
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Etyka zawodu
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej
 • Podstawy psychologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia wychowania
 • Język obcy
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy socjologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia rozwojowa człowieka

Przedmioty kierunkowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Język obcy
 • Metody badań pedagogicznych
 • Psychologia społeczna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Wczesna edukacja społeczno-przyrodnicza
 • Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna
 • Andragogika
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Seminarium
 • Trening interpersonalny
 • Wczesnoszkolna edukacja matematyczna
 • Trudności w uczeniu się i praca korekcyjno-kompensacyjna

Lilianna Hoppe – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor pedagogiki. Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN  i metodycznych kursów  doskonalącyc h,  prowadzenia całorocznych praktyk studenckich na potrzeby UG, starszego eksperta na wydziale sprawdzianów i egzaminów szkolnych w zakresie przyrody. Prowadziła badania naukowe z zakresu dydaktyki przyrody i ekologii. Ponadto pełni funkcję:  eksperta ds. awansu zawodowego (z listy MEN), rzeczoznawcy środków dydaktycznych (z listy MEN), egzaminatora  egzaminu gimnazjalnego i  maturalnego z biologii (z listy CKE), członka Okręgowej Komisji Olimpiady Ekologicznej w Gdańsku, członka wojewódzkiej komisji Turnieju i Konkursu Ekologicznego, członka komisji Konkursu Biologicznegona zlecenie Kuratorium Oświaty. Jest współautorką programu nauczania i podręczników do przyrody (kl. IV-VI) zatwierdzonych przez MEN oraz zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych, repetytorium maturalnego z biologii  wydawnictwa Operon oraz repetytorium, arkusza maturalnego, zadań maturalnych wydawnictwa WSiP, a także współautorką pozycji edukacyjnych z wydawnictw:  Kolstarkot, Seneka, Tempus, Telbit.

Joanna Aniela Brzoskowska - praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej  i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego nauczycieli. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku , poprzednio w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz współpracowała z różnymi placówkami oświatowymi  publicznymi i niepublicznymi , na stanowiskach związanych z udzielaniem  i organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniom , Rodzicom i Nauczycielom (pedagog szkolny, logopeda, nauczyciel rewalidacji i terapii pedagogicznej, konsultant dla nauczycieli, trener zajęć psychoedukacyjnych  dla Rodziców i Nauczycieli )  .

 

Monika Modrzejewska-Szeląg, jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest praktykiem, pracuje
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Ponadto, jako jeden z pięciu trenerów w Polsce szkoli terapeutów mowy, nauczycieli, studentów i rodziców
z zakresu metody werbo-tonalnej. Jej zawodowe pasje to: diagnozowanie problemów dotyczących głównie rozwoju mowy orazcałościowe wspieranie rozwoju małych dzieci.

 

 

Krzysztof Stasiak –pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską w okręgu gdańskim. Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, z jej ramienia wielokrotnie uczestniczył w pracach w parlamencie nad aktami prawymi z zakresu prawa karnego i cywilnego. Autor lub współautor wielu prac naukowych z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego, ale także z zakresu prawa karnego, rodzinnego i prawa pracy, np. „Zarys metodyki pracy kuratora sądowego”, wydanie III, Warszawa 2014; „Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych”, wydanie II, Warszawa 2014; „ Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy”, Kraków 2016. Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych. Odbył staże w organizacjach probacyjnych w Danii i w Wielkiej Brytanii. Jego przedmiotem zainteresowańjestszeroko rozumiany problem kary i jej efektywności, metodyka pracy kuratora sądowego, zarządzanie zasobami ludzkimi i diagnoza psychologiczna.

 

Tomasz Biernat - ukończył studia pedagogiczne w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1995 roku obronił pracę doktorską, a w roku 2007 uzyskał habilitację (UMK). Opublikowałponad osiemdziesiąt prac naukowych.Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską -drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przemian współczesnej rodziny, problematyki młodzieży oraz teoretyczno-praktycznych aspektów profesjonalnej pracy socjalnej. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Był kierownikiem lub wykonawcą siedmiu krajowych i regionalnych projektów badawczych. Jako członek zespołu uczestniczył w czterech międzynarodowych programach badawczych (Łotwa, Niemcy, Słowacja).Ma również doświadczenie w zakresie edukacji szkolnej (m.in. jako nauczyciel w Polskiej Szkole w Rydze). Przez kilka lat był także trenerem negocjacji, komunikacji oraz obsługi klienta.

Marcin Giers - pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych stronach pacjenta), treningu Biofeedback (podnosi efektywność pracy mózgu, usprawnia pamięć i koncentrację uwagi oraz uczy relaksacji i radzenia sobie ze stresem), Szkoły dla Rodziców (warsztat podnoszący kompetencje wychowawcze).

Katarzyna Jędrys - pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. pseudonim nadany przez studentów WSB - "Wichura" :)  Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i ruch na świżym powietrzu

Daria Becker-Pestka - adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zainteresowania naukowe skupione są wokół zjawisk patologii społecznej i resocjalizacji

Jakub Kosma Siwiecki - doświadczony praktyk, psycholog biznesu, niezależny konsultant. Jeden z trzech w Europie trenerów przeszkolonych w metodologii Instant Influence. Najczęściej realizuje długofalowe projekty rozwojowe (np. programy rozwoju kompetencji kierowniczych czy akademie innowacyjności) oraz prace indywidualne. W wolnym czasie - iluzjonista. Autor artykułów o praktycznym wykorzystaniu aktualnych odkryć psychologii w biznesie. Coach akredytowany przez międzynarodową organizację ICF. Ekspert medialny WSB Gdańsk.

 

 

Ceny studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdańsku.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł320 zł1600 zł3200 złI rok
345 zł400 zł2000 zł4000 złII rok
490 zł2450 zł4900 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł390 zł1950 zł3900 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł320 zł1600 zł3200 złI Rok nauki
345 zł400 zł2000 zł4000 złII Rok nauki
490 zł2450 zł4900 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł390 zł1950 zł3900 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniach 1-2 oraz 8-12 listopada Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361