Zobacz inną specjalność:

Inżynieria systemów logistycznych


WSB Gdańsk - Studia I stopnia
Kierunek: Logistyka

studia inżynierskie
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Współczesna obsługa logistyczna procesów gospodarczych nie jest możliwa bez właściwych systemów logistycznych, czyli zbioru odpowiednich maszyn i urządzeń, zwłaszcza w magazynach, centrach dystrybucyjnych, terminalach przeładunkowych i na liniach produkcyjnych. Instalacja, eksploatacja, kontrola oraz rozwój tych systemów to złożone przedsięwzięcia, które wymagają kompetencji inżynierskich.

„Moją pasją jest nurkowanie. Rok temu zrobiłem kurs nurka, dzięki temu mogę teraz uczyć innych. Pochodzę z Mazur, to idealne miejsce do rozwijania mojej pasji. Zachęcam do odwiedzenia szlaku nurków – pod wodą można znaleźć zatopionego garbusa, komputer, nawet rozwieszone pranie. Dlaczego logistyka? Bo Pomorze to świetny region do rozwoju branży. Chciałbym pracować w korporacji. Marzę o tym, żeby moja kariera toczyła się dynamicznie”.

Jakub Bęcławski
student WSB

W trakcie studiów m.in.:

 • nauczysz się projektowania systemów logistycznych
 • poznasz, czym są analiza, ocena i usprawnianie systemów logistycznych
 • opanujesz obsługę specjalistycznego oprogramowania logistycznego połączoną z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji
 • dowiesz się, czym są projektowanie, ocena i doskonalenie systemów logistycznych.
 • poznasz zasady eksploatacji obiektów magazynowych, wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji

Praca dla Ciebie:

Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:

 • pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego, handlowego oraz instytucji administracji publicznej
 • inżynier systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • specjalista projektu logistycznego
 • specjalista działu gospodarczego
 • specjalista działu logistycznego
 • specjalista działu technicznego
 • administrator sieci komputerowej
 • specjalista projektu rozwoju portu lub terminala w zakresie projektowania procesów i zarządzania projektem

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku logistyka WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 •     LPP S.A.
 •     Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk
 •     Else Informatyczne Systemy Zarządzania
 •     DCT Gdańsk S.A.
 •     Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o.
 •     Robod S.A.
 

Jako absolwent logistyki WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia m.in. na:

 •     Logistyce
 •     Zarządzaniu

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, m.in. z:

 • modelowania systemów i procesów logistycznych
 • projektowania systemów logistycznych
 • zarządzania systemem logistycznym
 • budowy i eksploatacji budowli i urządzeń logistycznych
 • kosztów i controllingu logistyki
 • opakowania w systemach logistycznych
 • systemów informacyjnych w logistyce i gospodarce elektronicznej
 • łańcuchów logistycznych w gospodarce produkcyjnej i magazynowej

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku logistyka w WSB w Gdańsku jest  mgr Marcin Kisielewski log@wsb.gda.pl - wykładowca w WSB w Gdańsku. Absolwent studiów doktoranckich na UG na Wydziale Zarządzania. Obszary jego badań i zainteresowań to podnoszenie efektywności zarządzania w TSL przez zastosowanie systemów informatycznych i telematycznych. Specjalista w dziedzinie transportu i spedycji; logistyki i transportu w turystyce oraz transportu ładunków niebezpiecznych ADR. Jako Project Manager zrealizował szereg projektów z obszaru TSL. W latach 2004-2009 założyciel i właściciel szkoły języków obcych. Współpracował z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi jako konsultant zewnętrzny w obszarze standardów obsługi klienta i Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, audytor procesów obsługi klienta, audytor wiodący SZJ ISO 9001:2008, audytor procesów wewnętrznych związanych z produkcją. Propagator rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz dualnego systemu kształcenia. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Transport i spedycja oraz Logistyka w Biznesie na WSB w Gdańsku.

dr inż. Bohdan Pac - Pracownik naukowo–dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianej logistyki morskiej w wymiarze cywilnym i
militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, organizacji i planowania transportu lotniczego. Autor publikacji normalizacyjnych dla Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz uzupełniania zapasów na morzu. Były wykładowca akademicki Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej. Autor kilkudziesięciu artykułów, referatów i opracowań, współredaktor zeszytów naukowych. Główne obszary zainteresowań i tematyka pozycji
z dorobku naukowego: interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych, zintegrowane systemy zarządzania terminalem, ocena parametryczna konkurencyjności morskich portów handlowych, modelowanie potencjału logistycznego wybranych elementów logistyki morskiej.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kuriata - Samodzielny pracownik naukowy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor Akademii Morskiej w Gdyni, Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i
Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, pracownik Akademii Marynarki Wojennej. Autor wielu opracowań, referatów, artykułów, książek z tematyki z kształcenia oficerów Marynarki Wojennej, infrastruktury multimodalnych lądowo-morskich systemów transportowych, struktury elementowej pojęcia kompleksowej usługi logistycznej. Recenzent artykułów samodzielnych pracowników nauki oraz adiunktów i asystentów na konferencje naukowe, recenzent rozpraw doktorskich w zakresie nauk społecznych oraz jednej w zakresie nauk ekonomicznych, recenzent monografii, promotor licznych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich).
Kierunki działalności badawczej i dydaktycznej: problematyka logistyczna w ujęciu systemowym oraz modelowanie procesów logistycznych.

dr hab. inż. Jerzy Kubicki - Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa;
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych. Profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; Katedra Logistyki Morskiej. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Ekonomiczny; Instytut Transportu i Handlu Morskiego, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Społeczno-Ekonomiczny; Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki, profesor nadzwyczajny Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku. Pełnił funkcje Prorektora Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekana Wydziału Akademii Morskiej w Gdyni; Kierownika Katedry Logistyki Morskiej, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Autor wielu publikacji, artykułów, opracowań, książek. Promotor i recenzent wielu rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Specjalności i problematyka publikacji naukowych to: transport morski, transport i handel międzynarodowy,transport multimodalny, logistyka morska.

dr Jakub Marszałkiewicz - Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Specjalizuje się w transporcie lotniczym, którym pasjonuje się od najmłodszych lat. Absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, Wydziału Lotnictwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Zarządzanie Ruchem Lotniczym) oraz tej samej specjalności na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Pilot samolotowy i modelarz. Ukończył także kurs na dyspozytora lotniczego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu lotnictwa, transportu/logistyki.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego: transport lotniczy, bezpieczeństwo transportu lotniczego, współzależność teorii i praktyki użycia lotnictwa w procesach logistycznych, konstrukcje lotnicze, arządzanie ruchem lotniczym.

dr Marek Gogołkiewicz  - Od 2011 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika łączności i strategie rynkowe. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 24 lata związany zawodowo z ogólnopolskim usługowym przedsiębiorstwem sieciowym. Pracował m.in. na stanowiskach: przedstawiciela handlowego, kierownika oddziału, głównego specjalisty w komórce audytu i kontroli w centrali firmy. W 2003 roku uzyskał certyfikat trenera firmy Voss+Partner. Prowadził szkolenia z zakresu jakości obsługi klienta, gospodarki magazynowej, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w przedsiębiorstwach sieciowych. Od 2009 posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych podmiotów z
udziałem Skarbu Państwa. Brał udział m.in. w następujących projektach: zarządzanie kluczowymi klientami, windykacja należności, zarządzanie absencją pracowników, zarządzanie środkami transportu, rozpatrywanie reklamacji, obsługa klienta indywidualnego, jakość i obieg informacji zarządczej, zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. W wielu projektach pełnił rolę kierownika projektu.
Kierunki zainteresowań naukowych: strategie rozwoju przedsiębiorstw, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, zarządzanie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne, wdrażanie nowoczesnych technologii w logistyce, organizacja i funkcjonowanie rynku usług logistycznych, integracja rynku usług logistycznych w ramach UE. Autor artykułów w prasie branżowej oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
 • technologia bezprzewodowej identyfikacji radiowej w pocztowych systemach logistycznych
 • funkcjonowanie i prognozy rozwoju rynku TSL
 • usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce
 • logistyka miejska
 • nowe spojrzenie na koszty publicznego transportu miejskiego

dr Małgorzata Wach-Kloskowska - Od 2012 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Transport i Logistyka . Była asystentem w Katedrze Polityki Transportowej UG. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2004 (rozprawa doktorska: Transport jako czynnik rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego). W latach 2004-2012 pracownik Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Główne obszary zainteresowania to przede wszystkim: transport a polityka regionalna, zrównoważony
rozwój transportu, innowacje w zakresie infrastruktury transportowej, finansowanie rozwoju transportu, funkcjonowanie rynku TSL; specjalizacja – transport, spedycja, logistyka.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • inwestycje w infrastrukturę transportową regionu jako niezbędny element tworzenia sprawnego i spójnego systemu transportowego województwa pomorskiego
 • innowacje w zakresie infrastruktury transportowej w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk
 • poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie
 • realizacja Programu Inwestycyjnego w Porcie Lotniczym Gdańsk, jako wyraz rozwoju transportu lotniczego w regionie pomorskim
 • ocena oddziaływania na środowisko a globalizacja
 • finansowanie rozwoju transportu w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie województwa pomorskiego –Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie.

Ceny studiów na kierunku Logistyka w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 310 zł (360 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł310 zł420 zł360 zł2100 zł1800 zł4200 zł3600 złI
430 zł500 zł2500 zł5000 złII
590 zł2950 zł5900 złIII
590* zł2950* złIV

Gwarantowane czesne stałe

12 RATrr10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł490 zł430 zł2450 zł2150 zł4900 zł4300 złI rok
420 zł490 zł2450 zł4900 złII rok
490 zł2450 zł4900 złIII rok
490* zł2450* złIV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł310 zł420 zł360 zł2100 zł1800 zł4200 zł3600 złI Rok nauki
430 zł500 zł2500 zł5000 złII Rok nauki
430* zł590 zł2950 zł5900 złIII Rok nauki
590* zł2950* złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł490 zł430 zł2450 zł2150 zł4900 zł4300 złI rok
420 zł490 zł2450 zł4900 złII rok
420* zł490 zł2450 zł4900 złIII rok
490* zł2450* złIV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361