Zobacz inny kierunek

Bezpieczeństwo wewnętrzne WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

 

 

„W WSB od paru lat obserwuję wzrost liczby studentów na tym kierunku. Tak duże zainteresowanie wynika z chęci uczestnictwa młodego pokolenia w procesie tworzenia bezpieczeństwa w Polsce. Nasz zespół dydaktyczny dokłada starań i wsłuchuje się w potrzeby studentów, organizując wykłady i zajęcia pokazowe u naszych partnerów biznesowych. Ponadto pomagamy naszym studentom w realizacji wszelkich inicjatyw, zawsze służąc im doświadczeniem i fachową wiedzą”.

Klaudia Skelnik
menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Zniżka dla służb mundurowych

 • Zniżka w czesnym w wysokości 700 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej przysługuje pracownikom służby mundurowej tj.; wojskowej, policyjnej, więziennej, granicznej, celno-skarbowej oraz państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jeżeli pracujesz w tych instytucjach, to razem możesz zaoszczędzić aż 1100 zł.
 • Zniżka przysługuje na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Warunkiem skorzystania ze zniżki w czesnym  i zwolnienia z opłaty wpisowej jest złożenie w terminie do 19 września 2018 roku kompletu dokumentów rekrutacyjncyh.
 • zobacz szczegóły -  zarządzenie o zniżce

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Wybierzesz kierunek pozwalający znaleźć pracę. W Polsce ponad 2 mln osób jest zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa publicznego.
 • Otrzymasz wysoki standard kształcenia. Poznasz profesjonalny zespół wykładowców, w tym pracowników służb specjalnych, komendantów oraz pracowników służb bezpieczeństwa.
 • Poszerzamy krąg współpracy regionalnej z podmiotami społecznymi i gospodarczymi wyspecjalizowanymi w zwalczaniu przestępczości w regionie i na terenie całego kraju.
 • Oprócz wykładów i ćwiczeń będziesz brał udział w wizytach studyjnych w wielu instytucjach mieszczących się na terenie województwa, takich jak: laboratoria kryminalne, strzelnice czy lotniska wojskowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • W ramach zajęć dowiesz się, jak udzielać informacji środkom masowego przekazu.
 • Dowiesz się, jak tworzyć programy profilaktyczne o zasięgu regionalnym.
 • Zapoznamy Cię z zasadami komunikacji w sytuacji kryzysowej i stosowaniem technik mediacji i negocjacji.
 • W ramach prac zespołowych będziesz przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
 • Poznasz przykłady aktywnego uczestnictwa w procesach zapewniania bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdańsku prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

200x3_ue.jpg

Partnerzy biznesowi

port-gdansk.jpgulc.jpg200px-logo_bhmw.jpglogo_kgp.jpg

Jako absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego WSB w Gdańsku możesz kontynuować  studia m.in. na:

 

praktyczna_wiedza.jpgProgram studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Podstawy prawa
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • Metody efektywnego uczenia sią i tworzenia prac projektowych
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrzengo
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Podstawy zarządzania
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne

Przedmioty kierunkowe

 • Ochrona osób i mienia , obiektów i obszarów
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zwalczanie przestępczości
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • Zagadnienia współczesnego  terroryzmu
 • Elementy psychologii społecznej
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Przygotowanie absolwenta do rynku pracy
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Negocjacje

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawne uwarunkowania imprez masowych
 • Logistyka w imprezach masowych
 • Psychologia konfliktu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie
 • Podstawy prawne funkcjonowania Policji i służb specjalnych
 • Analizy kryminalne
 • Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa
 • Detektywistyka
 • Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • Analizy kryminalne
 • Ergonomia i BHP
 • Procedury postępowania powypadkowego

Klaudia Skelnik –  mgr politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy. Ukończyła szereg kursów z obszaru ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania, a także brała udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez służby policyjne. Menadżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WSB.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji, głównie w pionie ochrony informacji niejawnych zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji. Początkowo pełniła funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, następnie Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu KSI, ESOD i SIDAS, a także Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych ESOD/SIDAS w województwie pomorskim. Piastowała również stanowisko rzecznika dyscyplinarnego. Posiada tkze doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach. Obecnie pełni funkcję członka Zespołu ds. realizacji „Koncepcji działań Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zadaniami i rolą organizacji i służb w specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Pracę naukową rozwija w temacie: Wykorzystanie przez społeczeństwo informacyjne nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli. kontakt: kskelnik@wsb.gda.pl

Dr Miłosz Gac jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością Zarządzanie Kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni.  Pracę doktorską obronił w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, uzyskując tytułu doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania bezpieczeństwa polityczno – militarnego w basenie Morza Bałtyckiego w XX i XXI wieku. Jest autorem artykułów naukowych w tym zakresie. Od października 2017 pełni funkcję Pełnomocnika ds. Dziekana

kontakt: mgac@wsb.gda.pl

peplonski.jpgInspektor Policji w st. spocz., prof.zw.dr.hab. Andrzej Pepłoński  – w latach 1965-1975 był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO (Wydział d/w z przestępstwami gospodarczymi) a następnie studiował w Akademii Spraw Wewnętrznych, którą ukończył w 1978 r. W latach 1978-1989 był wykładowcą a po uzyskaniu stopnia doktora adiunktem w Wydziale Kryminalistyki i Kryminologii ASW. Po uzyskaniu habilitacji oraz pozytywnym zweryfikowaniu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta ds. naukowo-dydaktycznych w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1994 pracował w Wydziale Szkolenia Komendy Głównej Policji a następnie przeszedł na emeryturę. W okresie od 1995- do 2012 roku był profesorem w Akademii Pomorskiej w Słupsku, pełniąc m.in. funkcje dziekana wydziału, kierownika zakładu,  kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Na dorobek naukowy profesora składają się głównie publikacje dotyczące historii polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1918-1945 a także policji państwowej w II Rzeczypospolitej. Jest autorem kilkunastu książek ( np. Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej, Wywiad a dyplomacja II RP,  i inne.) Ponadto opublikował ponad 100 artykułów i recenzji dotyczących tej problematyki. Był promotorem czterech rozpraw doktorskich oraz ponad 200 prac licencjackich i magisterskich poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa. W latach 1993-1996 uczestniczył w pracach polsko-brytyjskiej komisji historycznej badającej współpracę wywiadu polskiego i brytyjskiego podczas II wojny światowej. W 1996 roku otrzymał prestiżową nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za książkę „Wywiad polski na ZSRR 1921-1939”.

Komandor rezerwy dr hab. inż., prof. nadzw. WSB Tadeusz Kasperek jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Akademii Sztaby Generalnego WP (ASG WP) i Studiów Podyplomowych UG. Stopień naukowy doktora nauk wojskowych uzyskał w ASG WP, doktora habilitowanego nauk wojskowych w zakresie sztuki wojennej w Akademii Obrony Narodowej. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim i promotorem wielu prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych oraz promotorem i recenzentem rozpraw doktorskich. Recenzował również dorobek naukowy i monografie habilitacyjne. Zainteresowania naukowe skupił na problemach użycia broni masowego rażenia, toksycznych i promieniotwórczych środków przemysłowych, broni geofizycznej w celach militarnych, ochronie środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwie radiologicznym i ekologicznym. Współpracował z Komisją Helsińską (HELCOM), OPCW w Hadze, Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej, Departamentem Ropy i Gazu. Był członkiem dwóch Komisji Problemowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Organizował i uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych. Odznaczony Krzyżami Zasługi, medalami resortowymi i wyróżniony nagrodami specjalnymi.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.
W latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1994 – 2009 pracował w Szkole Policji w Słupsku.  W latach 1999-2001w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. W roku 1996 ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz wiele specjalistycznych kursów w ramach resortu MSW oraz Europejskiej Akademii Policyjnej. Jest autorem książek:

 • Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych - Słupsk 2003.
 • Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce - Szczytno 2007.
 • Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012 oraz bardzo wielu innych prac naukowych.

karwan.jpg

Komandor rez. dr inż. Henryk Mirosław Karwan jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej zajmował się ocenami zagrożeń militarnych i niemilitarnych oraz systemami kierowania i dowodzenia MW i SZ RP. Ponadto, planował i organizował współdziałanie i koordynację realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z MW, wynikających z zadań dotyczących obrony państwa w stanieklęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i wojny. Pracę doktorską obronił w 2002 roku w Akademii Marynarki Wojennej w specjalności użycie morskiej techniki wojskowej. Jest współautoremkilku opracowań zwartych nt.zarządzania kryzysowego, kierowania i dowodzenia MW i SZ RP, a także wielu obowiązujących w SZ RPNorm Obronnych i Podręczników Normalizacji Obronnej oraz Prac Analityczno- Badawczych. Opracowałkilka recenzji książek, podręczników i wniosków NCBiR. Prócz tego, opublikował wiele artykułów z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa morskiego,bezpieczeństwa portów morskich i z zagadnień współczesnego terroryzmu. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania się bezpieczeństwa politycznego i wojskowego państwa i UE. Prowadzi badania z zagadnień dotyczących tożsamości narodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa dla Polski i UE, a jednocześnie prace badawcze odnoszące się do bezpieczeństwa żeglugi, a także ochrony i obrony portów morskich. 

Komandor porucznik rezerwy dr inż. Robert Kościelniak jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej - magister inżynier nawigator morski. Po ukończeniu studiów pełnił służbęw 3 Flotylli Okrętów -  Dywizjon Okrętów Rakietowych Gdynia. Samodzielne dowodzenie okrętem pr. 205 uzyskał  w 1997r. gdzie objął stanowisko dowódcy okrętu na „ORP DARŁOWO”. W styczniu 2002 r. na „ORP ŚWINOUJŚCIE” został wyznaczony dowódcą okrętu-dowódcą grupy okrętów pr. 205. Od stycznia 2004 r. został przeniesiony do sztabu Dywizjonu Okrętów Rakietowych gdzie pełnił obowiązki st. oficera operacyjnego. Ukończył Wyższy Kurs Szkolenia Oficerów dla dowódców okrętów i dowódców grup. Podczas swojej 11 letniej służby na okrętach rakietowych wielokrotnie brał udział w najważniejszych dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej ćwiczeniach, jakimi były strzelania rakietowe, uzyskując najwyższe oceny. Od lipca 2005r. rozpoczął służbę w Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich - Zakładzie Sztuki Operacyjnej i Taktyki. W 2006 ukończył studia podyplomowe z wyróżnieniem oraz kurs pedagogiczny. Od 2009 roku Kierownik Ośrodka Eksploatacji Jednostek Pływających w Studium Ogólnomorskim AMW. W czerwcu 2010r. uzyskał stopień doktora w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko - Kierownik Studium Ogólnomorskiego AMW. W 2014r. został Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Morskiego. Opublikował wiele artykułów, współautor prac naukowo-badawczych i monografii, promotor prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Kierownik wielu kursów, praktyk specjalistycznych. Po zakończeniu służby pracował na stanowisku Technologa w Ośrodku Systemów Uzbrojenia i Elektroniki Stoczni Marynarki Wojennej SA. Posiada dwukrotnie nadaną /srebrną/ odznakę WZOROWY DOWÓDCA oraz medale resortowe MON.

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku, dr Grzegorz Pietrek
Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.

Generał Krzysztof Gajewski – polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył nadto szkolenia i kursy, m.in. we Francji (1991, prawo i zwalczanie przestępczości) i Stanach Zjednoczonych (2009)[1].
W latach 1983–1990 służył w III komendzie Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, pełniąc w 1990 funkcję kierownika sekcji operacyjno-dochodzeniowej do walki z przestępstwami kryminalnymi. Od 1990 do 1994 związany był z komendą rejonową Policji Gdańsk-Południe, będąc m.in. zastępcą komendanta i komendantem (1993–1994) tej jednostki. W 1994 został zastępcą komendanta komendy rejonowej Policji w Gdańsku, natomiast w 1999 jej komendantem. Od 2006 do 2011 był komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, natomiast w latach 2011–2012 sprawował tożsamą funkcję w Gdańsku. W styczniu 2012 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji, a w lutym 2015 został komendantem głównym Policji.

zglowicki.jpgNadinspektor w st. spocz. mgr Krzysztof Zgłobicki (korpus generałów Policji)
Emerytowany policjant. W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku ( 2006 - 2011 ), Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ( 2011 - 2013 ), Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( 2013 - 2016 ). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem " Za Długoletnią Służbę " oraz Złotą Odznaką " Zasłużony Policjant ". Wyróżniony przez Marszałka Województwa Pomorskiego statuetką Gryfa Pomorskiego " za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa dla województwa pomorskiego ". Inicjator wielu przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, m.in. cyklicznych badań opinii społecznej " poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska ". W 2015 roku odbyła się piąta edycja tych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Gdańsku.

 
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
 
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
395 zł460 zł2300 zł4600 złII rok
550 zł2750 zł5500 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł450 zł2250 zł4500 złI rok
390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
450 zł2250 zł4500 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł380 zł1900 zł3800 złI Rok nauki
395 zł460 zł2300 zł4600 złII Rok nauki
550 zł2750 zł5500 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł450 zł2250 zł4500 złI rok
390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
450 zł2250 zł4500 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361