Warunki przyjęcia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

W związku z powyższym WSB od roku akademickiego 2016/2017 oferuje możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich prowadzonych przez samodzielnych pracowników nauki i przeprowadzenia przed Radą Wydziału Finansów i Zarządzania procedury związanej z nadaniem stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Warunkiem przyjęcia na seminarium doktorskie jest posiadanie dyplomu magistra oraz podpisanie umowy o świadczenie usługi z WSB.
 

Program i opłaty

Pierwszy semestr ma charakter konwersatorium z zakresu metodyki badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Kolejne semestry realizowane są jako seminaria doktorskie indywidualne u wskazanego promotora oraz seminaria grupowe (dla wszystkich grup seminaryjnych).
 

Częstotliwość spotkań:
•    1 spotkanie miesięcznie - indywidualne konsultacje z promotorem
•    1 spotkanie miesięcznie - seminarium grupowe (wszystkie grupy seminaryjne)

Czas trwania:
Czas trwania seminarium nie jest formalnie określony i jest zależny od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika seminarium. Po każdym roku seminarium promotor dokonuje oceny postępów pracy nad doktoratem. Opinia ta jest podstawą do kontynuacji udziału w seminarium w kolejnym roku akademickim

 

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich


Opłata za uczestnictwo w seminarium doktorskim wynosi 200 zł./m-c (10 m-cy w roku).
Zainteresowane seminariami doktorskimi osoby prosimy o kontakt:
doktorat@wsb.gda.pl
 

Najbliższe rozprawy doktorskie:

mgr Karolina Oleksa - Marewska
data obrony: 18 stycznia 2019 r. godz. 10.00

temat rozprawy: "Klimat organizacyjny, a wypalenie zawodowe, pracoholizm i stres wśród pracowników wiedzy." 


mgr Marcin Kisielewski

data obrony: 26 października 2018 r.
temat rozprawy: "Rola systemów informatycznych w podnoszeniu efektywności organizacyjnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu drogowego"


mgr inż Andrzej Sułkowski

data obeony: 22 grudnia 2017 r.
temat rozprawy: "Wspieranie procesu zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach oraz instytucje otoczenia biznesu na przykładzie województwa pomorskiego".