Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Menedżer zakupów – certyfikat Franklin University

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(48 godz.)

1. Zakupy i ich znaczenie w organizacji (8 godz.)

 • rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • proces zakupów w organizacji
 • cykl zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
 • otoczenie gospodarcze i czynniki kształtujące funkcję zakupów
 • uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa
 • typy postępowań zakupowych.

Słuchacze pozyskają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania procesem zakupowym w przedsiębiorstwie oraz dowiedzą się, jak prognozować zakupy i jaki wpływ ma to na inne procesy w firmie.

 

2. Strategie zakupowe (16 godz.)

 • pojęcie i miejsce zakupów w procesie zarządzania strategicznego
 • rodzaje strategii zakupowych
 • procedura formułowania i wdrażania strategii logistycznej
 • miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej.

Słuchacze poznają aktualne strategie zakupowe, metody ich formułowania oraz wdrażania w organizacji.

 

3. Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)

 • istota, cele i uwarunkowania w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • procedura integrowania łańcuchów dostaw
 • techniki i technologie w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • zarządzanie łańcuchami dostaw
 • warunki transponowania doświadczeń zagranicznych.

Słuchacze poznają aktualne trendy i uwarunkowania w temacie zarządzania łańcuchem.

 

4. Ograniczanie kosztów w zakupach (8 godz.)

 • kumulacje zakupów
 • optymalne wielkości partii zakupowej
 • koszty odsetek
 • zysk płynący z zakupu większej partii materiału
 • możliwość generowania oszczędności z tytułu uproszczenia procesów logistycznych.

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat skutecznych metod ograniczania kosztów zakupów i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla swojej organizacji.

 

5. Wycena wartości relacji z dostawcami (8 godz.)

 • zarządzanie relacją z dostawcami w cyklu życia – nawiązanie, utrzymanie i rozwój relacji z dostawcą
 • komponenty wartości dostawcy z perspektywy realizacji celów przedsiębiorstwa
 • wycena potencjału rynkowego dostawcy
 • wycena potencjału zasobowego dostawców
 • wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu relacją z dostawcą
 • controlling relacji z dostawcami.

Słuchacze dowiedzą się, jak wycenić potencjał dostawcy oraz wybrać odpowiedniego dostawcę do SRM.

ELEMENTY ZARZĄDZANIA W ZAKUPACH
(24 godz.)

1. Organizacja i zarządzanie działem zakupów (8 godz.)

 • menedżer jako lider zespołu
 • efektywne kształtowanie przywództwa
 • przywództwo sytuacyjne a etapy rozwoju zespołu
 • organizacja pracy zespołowej
 • style zarządzania oraz style komunikacji
 • narzędzia rozwojowe pracowników
 • ewaluacja, kontrola i rozliczanie pracowników zespołu
 • zarządzanie zmianą i konfliktami w zespole.

Słuchacze dowiedzą, jak skutecznie zarządzać zespołem zakupowym. 

 

2. Dobór członków zespołu zakupów (8 godz.)

 • proces rekrutacji
 • rola działu personalnego i jego wsparcie w procesie rekrutacji
 • analiza i opis stanowiska pracy oraz budowa profilu kandydata do pracy w zakupach
 • metody, techniki oraz narzędzie selekcji
 • zatrudnienie oraz adaptacja na stanowisku pracy.

Słuchacze dowiedzą się, jak budować zespół zakupowy przy wsparciu o takie narzędzia jak, np. macierz kompetencji.

 

3. Zarządzanie kategorią w zakupach (8 godz.)

 • proces zarządzania kategoriami zakupowymi według modelu PRIME™

Słuchacze studiów podyplomowych dowiedzą się, jak metodycznie budować i zarządzać kategorią zakupową.

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
(32 godz.)

1. Umiejętności negocjacyjne  – z certyfikatem Franklin University (16 godz.)

 • Umiejętności negocjacyjne prowadzone są według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University, z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego.

2. Negocjacje w zakupach (16 godz.)

 • strategie negocjacyjne w zakupach
 • różnice w negocjacjach z dostawcami w zależności od ich pozycji rynkowej i znaczenia dla organizacji.
 • typologia osobowości w kontaktach z dostawcami i klientami
 • dobór technik negocjacyjnych względem dostawcy.

Słuchacze pozyskują najbardziej skuteczne umiejętności wspomagające ich w procesie negocjacji z różnymi typami dostawców.

PROCES ZAKUPÓW
(56 godz.)

1. Kryteria doboru i oceny dostawców (8 godz.)

 • źródła pozyskiwania informacji o dostawcach
 • analiza ofert i ich selekcja
 • kryteria  i metody oceny dostawców
 • zarządzanie bazą dostawców.

Słuchacze dowiedzą się, jak pozyskiwać informacje oraz jak oceniać dostawcę według właściwych kryteriów oceny i mierników efektywności.

 

2. Prawne aspekty zawierania umów handlowych (8 godz.)

 • rodzaje umów
 • warunki umów
 • strony kontraktu handlowego
 • pułapki w zawieraniu kontraktów handlowych.

Słuchacze dowiedzą się, jak zabezpieczyć zakup produktów lub usług przez zastosowanie właściwych zapisów w umowach.

 

3. Zarządzanie relacjami z dostawcami (16 godz.)

 • procedura składania zamówień
 • kanały komunikacji z dostawcami
 • realizacja zamówień
 • mechanizmy kontroli jakości.

Słuchacze dowiedzą się, na czym polega SRM (Supplier Relationship Management), jak dobierać firmy oraz zarządzać projektem rozwojowym.

 

4. Zarządzanie zapasami (8 godz.)

 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami
 • uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami
 • stochastyczne systemy sterowania zapasami
 • zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning)
 • zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji akurat na czas (Just in Time)
 • planowanie zapasów w łańcuchach dostaw
 • przegląd metodyk zarządzania projektami.

Słuchacze dowiedzą się, jak zarządzać oraz optymalizować zapasy w firmie.

 

5. Transport i realizacja dostaw materiałów (8 godz.)

 • polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms, wybór środków transportu
 • spedycja i usługi transportowe
 • stawki i taryfy transportowe.

Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób dobrać właściwe środki transportów oraz zasady kontraktowania dostawców usług transportowych.

 

6. Prawo celne w obrocie międzynarodowym (8 godz.)

 • prawo celne w logistyce międzynarodowej
 • praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Celnego
 • elementy kalkulacyjne a wartość celna towaru
 • warunki dostaw Incoterms 2010
 • AEO- instytucja upoważnionego przedsiębiorcy.

Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać prawo celne w imporcie dóbr.

SEMINARIUM
(10 godz.)

1. Praca nad projektem (10 godz.)

 

Słuchacze przygotowują pracę pisemną w ramach projektu praktycznego. Ponadto, przygotowują również spis zagadnień do analizy w projekcie.

Pisząc pracę i pracując nad projektem, ściśle współpracują z wykładowcą prowadzącym. Konsultacje odbywają się drogą mailową, telefoniczną lub osobiście poza zajęciami.

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu oraz jego grupowa obrona.