Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku menadżer ds. eksportu

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Wprowadzenie do eksportu – podstawy strategii eksportowej
(7 godz.)
 • Globalizacja 

 • Eksportować, czy nie – algorytm decyzyjny 

 • Badania koniunktury i analiza rynków zagranicznych   

 • Strategia eksportowa i jej znaczenie dla firmy 

 • Eksport pośredni 

 • Eksport bezpośredni 

 • Wielozagadnieniowa gotowość do eksportu 

 • Rozpoczęcie działalności eksportowej 

 • Incoterms 

 • Weryfkacja otoczenia biznesowego 

 • Źródła informacji o klientach na różnych rynkach i weryfikacja nabywców 

Organizacja komórki eksportu w przedsiębiorstwach
(4 godz.)
 • Eksport w małej firmie bez wyodrębnienia organizacyjnego  

 • Organizacja z wyodrębnionym stanowiskiem specjalisty do spraw eksportu 

 • Organizacja z wyodrębnionym działem eksportu 

 • Organizacja z pionem zagranicznym 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
(7 godz.)

3 godz. + 4 godz. warsztatów

 • Biuro przedstawicielskie  

 • Umowa o zarządzanie  

 • Wspólne przedsięwzięcie  

 • Filia lub oddział zagraniczny  

 • Struktura holdingowa  

 • Alians strategiczny  

 • WARSZTATY: Strategie i proces internacjonalizacji polskich firm – studia przypadków – 4 godz.  

 

Zagadnienia prawne w ekspansji zagranicznej
(10 godz.)

5 godz. + 5 godz. warsztatów 

 • Środki polityki handlowej
 • Procedury celne 
 • Prawo w handlu międzynarodowym
 • Prawo w transporcie międzynarodowym
 • Podatki


WARSZTATY: procedury celne w praktyce – 5 godz. 

Budowanie i wdrażanie efektywnej strategii eksportowej
(18 godz.)

7 godz. + 11 godz. warsztatów 

 • Działania eksportowe – cel, struktura, model biznesowy 

 • Analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu - identyfikacja rynku i klienta 

 • Analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych 

 • Dobór rynków do ekspansji zagranicznej – badania rynku, strategia cenowa i dystrybucyjna, bariery w eksporcie 

 • Analiza przewagi konkurencyjnej na wybranym rynku 

 • Dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa na wybranym rynku 

 • Podstawowe etapy realizacji działań eksportowych  

 • Podstawowe metody wspierania sprzedaży eksportowej 

 • Personel w działalności eksportowej 

 • Wymogi prawne dla produktu w eksporcie certyfikaty, rejestracje itp. 

 • WARSZTATY: opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji – 11 godz.  

LIDER EKSPORTU - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM EKSPORTOWYM ZAGRANICZNEJ
(8 godz.)

3 godz. + 5 godz. warsztatów

 • Cechy skutecznego Lidera  - empowerment - jako naturalna kompetencja dojrzałego lidera 
 • Przywództwo Lidera przez pryzmat procesów  - delegowanie  i egzekwowanie zadań 
 • Przywództwo sytuacyjne jako klucz do osiągnięcia sukcesu  - dopasowanie stylu przywództwa przez lidera do poziomu gotowości pracownika
 • Budowanie poczucia przynależności przez Lidera 
 • Budowanie zespołu eksportowego przez Lidera
 • Efektywna komunikacja w procesie ustalania celów eksportowych przez Lidera
Efektywne narzędzia marketingowe wspomagające eksport
(18 godz.)

7 godz. + 11 godz. warsztatów

 • Cele prowadzenia działalności eksportowej – wskaźniki rezultatu  

 • Analiza nowych rynków eksportowych (PEST)  

 • Segmentacja rynków, wybór docelowego rynku eksportowego  

 • Techniki poszukiwania potencjalnych importerów, źródła informacji  

 • Kryteria wyboru produktów do eksportu  

 • Kanały dystrybucji produktów eksportowych  

 • Strategie cenowe w eksporcie  

 • Strategie marketingowe w eksporcie – marketing mix 

 • Promocja produktów eksportowych  

 • Proces tworzenia i prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w eksporcie  

 • Narzędzia marketingu i reklamy w eksporcie – ocena kanałów dystrybucji przekazów informacyjno-promocyjnych  

 • Organizowanie spotkań – zasady przygotowywania prezentacji ofert eksportowych  

 • Standardy obsługi, etykieta w biznesie międzynarodowym 

 • WARSZTATY: marketing eksportowy w praktyce – 11 godz.  

Organizacja wejścia na rynki zagraniczne i narzędzia promocji eksportu
(17 godz.)

7 godz. + 10 godz. warsztatów

 • Poszukiwanie kontrahentów 

 • Oferta i zapytanie ofertowe 

 • Nawiązywanie kontaktów 

 • Poszukiwanie dystrybutorów 

 • Organizacja i udział w targach 

 • Organizacja i udział w misjach 

 • WARSZTATY w salach komputerowych: poszukiwanie kontrahentów, przygotowanie targów oraz misji zagranicznej – 10 godz. 

Kontrakty eksportowe
(14 godz.)

10 godz. + 4 godz. warsztatów

 • Przygotowanie skutecznej oferty eksportowej 

 • Proces ofertowy i prawne aspekty oferty w UE i poza UE 

 • Ustalanie bazy dostawy i sposobu płatności 

 • Sposób rozliczania kontraktu 

 • Zabezpieczenia odroczonej płatności – praktyka na różnych rynkach 

 • Terminy płatności  

 • Zabezpieczenia i podstawowe klauzule kontraktów eksportowych 

 • Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów 

 • Zasady wyboru prawa właściwego, arbitrażu, ograniczanie odpowiedzialności eksportera 

 • WARSZTATY: analiza kontraktu eksportowego – 4 godz.  

Negocjacje kontraktów eksportowych
(18 godz.)

7 godz. + 11 warsztatów

 • Wielokulturowość rynków 

 • Wprowadzenie do negocjacji 

 • Etapy negocjacji 

 • Narzędzia negocjacyjne, w tym rekwizyty 

 • Taktyki negocjacyjne  

 • Metody obrony przed taktykami klienta 

 • Sztuka manipulacji – wszystkie chwyty dozwolone 

 • Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera 

 • Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły 

 • Mowa ciała w negocjacjach w różnych kulturach 

 • Taktyki retoryczne w negocjacjach i ich różne rozumienie 

 • Testowanie limitów klienta zagranicznego 

 • Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji 

 • WARSZTATY: negocjowanie kontraktów (negocjacje zza biurka i negocjacje face2face) – 11 godz. 

Podstawy logistyki i transportu MIĘDZYNARODOWEGO
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • arządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zróżnicowania środków transportu 

 • Systemy informatyczne w logistycznym łańcuchu dostaw 

 • Centra logistyczne w łańcuchu dostaw 

 • Gospodarka magazynowa w łańcuchu dostaw 

 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji  

 • Środki transportu w handlu zagranicznym 

 • Transport – spedycja samochodowa 

 • Zarządzanie transportem i spedycją samochodową 

 • Bezpieczeństwo drogowe 

 • Ubezpieczenia 

 • Kontrola w transporcie samochodowym 

 • Warsztaty: projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw – 7 godz. 

System celny, odprawa celna, procedury i dokumenty celne
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • Znaczenie cła w obrocie towarowym zagranicznym 

 • Opodatkowanie transakcji zagranicznych towarów z krajami spoza Unii Europejskiej 

 • Dokumentacja i ewidencja księgowa transakcji zagranicznych z krajami spoza Unii Europejskiej 

 • SAD 

 • Faktura 

 • Inne 

 • Warsztaty: wypełnianie dokumentów eksportowych: SAD, listy przewozowe, inne – 7 godz.

Źródła finansowania działalności eksportowej
(11 godz.)

4 godz. + 7 godz. warsztatów

 • Polityka ekspansji zagranicznej na poziomie kraju/regionu 

 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności eksportowej: dotacje, pożyczki 

 • Instytucje wspomagające działania eksportowe – instytucje otoczenia biznesu i inne 

 • Zewnętrzne źródła finansowania personelu zajmującego się eksportem 

 • Dotacje 

 • Pożyczki 

 • WARSZTATY: opracowanie wniosku o dofinansowanie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa (dotacja/pożyczka) – 7 godz.

Język angielski w eksporcie
(8 godz.)
 • Angielski biznesowy
 • Dokumentacja handlowa
SEMINARIUM
(6 godz.)

Konsultacje w zakresie przygotowania projektu zaliczeniowego.

FORMA ZALICZENIA

         Testy                                           Projekt                                  Krawat

test po I semestrze                        praca dyplomowa                        Obrona
                                                        w formie projektu