W DSW możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Są to m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, stypendia specjalne, socjalne oraz zapomogi. Zapoznaj się z  Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW.

 

Każdy student starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.


Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania.

 

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1 000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.
 • Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Zaświadczenie to  jest obligatoryjne dla  każdego studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

 

Ważne informacje:
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium dla osób niepełnospra -wnych

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Komisji Stypendialnej ds. Studentów na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Studentów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania.

 

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1 000 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Do Podstawowych dokumentów w celu ubiegania się o stypendium socjalne, należą:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zawierające informację, że dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.
 • Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Zaświadczenie to  jest obligatoryjne dla  każdego studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Ważne informacje:
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci , którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

A) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

B) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Kryteria udzielania
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią, która nie może być niższa niż 4,75 oraz posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Jeżeli student w poprzednim roku akademickim korzystał z urlopu dziekańskiego, średnia ocen jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.


Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), którzy realizowali studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na uczelni innej niż DSW, a chcą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, do podania o przyznanie stypendium powinni dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni.
 
Za osiągnięcia naukowe uważa się:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym,
 • publikacje naukowe w formie monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,
 • publikacje naukowe w formie monografii w języku polskim,
 • publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym,
 • publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku polskim,
 • czynny udział o charakterze naukowym w projektach badawczych (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej),
 • wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej,
 • wygłoszenie referatu na konferencji krajowej,
 • autorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym,
 • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.

 

Za osiągnięcie artystyczne uważa się:

 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,
 • wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym,
 • indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
 • zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
 • indywidualne prezentacje prac artystycznych,
 • zbiorowe prezentacje prac artystycznych,
 • inne osiągnięcia o charakterze artystycznym.

 

O uznaniu osiągnięcia artystycznego za inny sukces artystyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, decyduje odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.

W przypadku wątpliwości co do uznania dzieła artystycznego za wybitne w rozumieniu ust. 1 pkt 2, odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii eksperta związanego z daną dziedziną sztuki na temat tego dzieła.

 

Za osiągnięcie sportowe, uważa się:

 • zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie,
 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadzie,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, uniwersjadzie,
 • udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu, udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego kontynentu,
 • zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,
 • zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego kraju,
 • osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w pkt 3-10 organizowanych dla osób z niepełnosprawnością mają takie same wartości punktowe.

 

W przypadku wątpliwości co do charakteru danej imprezy sportowej odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii polskiego lub akademickiego związku sportowego odpowiadającego dyscyplinie sportowej, w jakiej startował student, z wnioskiem o określenie tego charakteru. Jeżeli nie działają polski lub akademicki związek sportowy odpowiadający danej dyscyplinie sportowej, charakter imprezy sportowej określa odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.  

Do podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

 

Ważne informacje:

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 

Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł

zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia kierunek, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej na poprzednim kierunku studiów od miesiąca następującego po dacie zmiany. Na nowym kierunku studiów może ubiegać się o świadczenie materialne na zasadach ogólnych.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

W razie pytań dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Zapomoga

Wnioski stypendialne wypełnij na platformie USOSweb zgodnie z zasadami, które są w Regulaminie.


Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się: śmierć najbliższego członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, utrata pracy, klęskę żywiołową (np. pożar, powódź), kradzież lub inne zdarzenia w skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.
 

Ważne informacje:

Studentowi przysługują świadczenia uczelniane jak i stypendium Ministra na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 

Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł

zawodowy:

a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

W razie pytań dotyczących zapomogi proszę kontaktować się z Paniami Ewą Wójcik (+48 71 356 15 20) 539 670 437 i Agnieszką Zych-Zaborską (+48 71 356 15 21) 539 670 431 telefonicznie lub mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl

Zapisując się do 30 października, zyskujesz: 

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,  
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej. 

 

Zapisz się na studia NIESTACJONARNE

promocja do 30 października