Iwona Łukasiewicz
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk - Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania.

prof. nadzw. Iwona Wagner
prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja, sieroctwo społeczne, ubóstwo w rodzinie, marginalizacja społeczna, wybrane problemy współczesnej Polski (bezrobocie, bezdomność, bieda, eurosieroctwo).


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia z pedagogiki społecznej, dydaktyki, teoretycznych podstaw kształcenia czy metody badań pedagogicznych.


Wśród najważniejszych publikacji można wymienić m.in. "Marginalizacja pokolenia przełomu i nadziei", "Podstawowe problemy polityki społecznej. Przewodnik metodyczny" czy "Obiektywna i subiektywna percepcja biedy w rodzinie. Diagnoza nierówności społecznych".

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup dyspozycyjnych, oddziaływaniami mającymi na celu zapobieganie przestępczości i innym patologiom społecznym. Swoje doświadczenie zawodowe dobywała jako wychowawca z Zakładzie Karnym w Wojkowicach, kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym czy mediator do spraw karnych.

 

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia między innymi z pedagogiki społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej czy profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych.

 

Wśród publikacji można wymienić m.in. "Pomoc i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie na przykładzie województwa śląskiego", "Rola ojca we współczesnej rodzinie" czy "Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska".

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą: w Kuratorium Oświaty i Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego nad Zakładami Poprawczymi, Schroniskami dla Nieletnich i RODK na południową Polskę, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną, proponując mariaż językoznawstwa kognitywnego z dydaktyką. Autorka wielu książek i artykułów naukowych oraz tłumaczka książek kanadyjskiego profesora psychoedukatora É. Royer’a.

Piotr Krzyszczyk
mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wirtualnych środowisk nauczania, technologii informatycznych, szeroko rozumianym e-learningiem. Administrator lokalny wydziałowej platformy Moodle. Koordynator wydziałowy studiów online. 


Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie chemii środowiska, nauczyciel chemii, informatyki i przedsiębiorczości. Autor podręcznika z Podstaw przedsiębiorczości do szkół ponadgimnazjalnych (lata 2012-2019). 

Edyta Sadowska
dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują rozmowy z ciekawymi ludźmi, książki, podróże, edytorstwo. Autorka wielu publikacji z zakresu historii wychowania i oświaty, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dydaktyki szkoły wyższej.

Gabriela Kowalska
dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.
Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkole Specjalnej, Stowarzyszeniu Serdeczni czy Środowiskowym Domu Samopomocy. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia na kierunku Pedagogika.
Wśród publikacji można wymienić m.in. "Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin", "Rola organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny" czy "Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością wyzwania najbliższych".

Iwona Tyrna-Łojek
dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją pasją studentów i współpracowników.


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu, pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.


Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".
 

Małgorzata Gałan
Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania przedszkolnego.

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik, trener i moderator w kilku projektach), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). Certyfikowany tutor i mentor akademicki. Posiadacz certyfikatu Prince 2@Foundation. Autor szeregu publikacji naukowych.