dr inż. Jarosław Kobryń
dr inż. Jarosław Kobryń

Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Adiunkt w Instytucie Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Twórca i kierownik Laboratorium Towaroznawstwa w WSB. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tematyce związanej m.in. z: technologią spawania stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel -AHSS), odkształceniem plastycznym stali specjalnych, kształtowaniem właściwości warstw wierzchnich materiałów inżynierskich, zarządzaniem i logistyką produkcji. Posiada doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów i prac badawczo-rozwojowych oraz naukowo-badawczych o charakterze wdrożeniowym. Autorka licznych opracowań opinii o innowacyjności technologii. Współpracuje jako ekspert ds. technologii i doradca technicznych z kilkoma firmami, jak np.: PROGRESJA Sp. z o.o., ITER, CHEMET S.A., TEKLA, OMEGA i inne. Jest współtwórcą skomercjalizowanego i wdrożonego patentu oraz 4 zgłoszeń patentowych. Jest też członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, ekspertem zewnętrznym Ośrodka Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach i ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. W WSB Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z: procesu przygotowania produkcji, transportu technologicznego, zarządzania przepływem materiałów, towaroznawstwa.

dr Ewa Popławska

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi między innymi zajęcia zarządzania czy logistyki. 

 

Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowy w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: "Wartość klienta w perspektywie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015", "Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle audytów zewnętrznych" czy "Znaczenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w kreowaniu wartości wybranego podmiotu leczniczego".
 

dr hab. inż. Rafał Burdzik

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN, PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz systemów transportowych.

Mirosław Matusek
dr inż. Mirosław Matusek

Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

dr hab. inż. Marzena Kramarz

Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, pracownik Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autorka monografii Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Gliwice 2012, a także licznych artykułów z zakresu logistyki w tym zwłaszcza zarządzania łańcuchem i siecią dostaw. Współautorka podręczników akademickich: Podstawy logistyki w dystrybucji (Bendkowski) Gliwice 2003, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin 2014. Zainteresowania naukowe: projektowanie sieci i łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, logistyka dystrybucji. Autorka ma doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi. Członek TNOiK oraz PTL.

Katarzyna Dohn
dr inż. Katarzyna Dohn

Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie związana od 2006 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w Politechnice Śląskiej w 2005 roku, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Politechnice Śląskiej w 2016 roku. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z działalnością podstawową (produkcyjną) i pomocniczą (logistyczną) przedsiębiorstw przemysłowych. Prowadzone badania znajdują wyraz w dorobku naukowym dr hab. inż. Katarzyny Dohn, który obejmuje łącznie 102 publikacje, w tym jest współautorką i autorką 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego. W ciągu ostatnich lat kierowała i uczestniczyła w 5 projektach badawczych związanych z problematyką produkcyjną i logistyczną przedsiębiorstw przemysłowych. W roku 2015 i 2016 brała udział w nowatorskiej formie prowadzenia zajęć Project Based Learning, w ramach której zaprojektowała moduł Logistyka. Prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i usługami, Infrastruktura logistyczna, Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, Organization of production systems, przygotowując jednocześnie do nich zajęcia ćwiczeniowe i projektowe. Od 2005 r. jest kierownikiem cyklicznej konferencji: Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, TNOiK i PTL. W ramach współpracy z przemysłem, prowadziła warsztaty w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie (od 2012 do 2017) została wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej oraz została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Bankowej za najlepszego wykładowcę roku.

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

Aleksander Lisiecki
dr hab. inż. Aleksander Lisiecki

.

Zbigniew Żebrucki
dr inż. Zbigniew Żebrucki

.

dr Łukasz Makowski, prof. WSB

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

dr Robert Orpych

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: statystyka i ekonometria. Pracownik samorządowy, członek rad nadzorczych spółek z branży nieruchomości i gospodarki odpadami, autor i kierownik projektów współfinansowanych ze środków UE, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii. Zawodowo pasjonuje się analizą społeczno-ekonomiczne, rozwojem regionalny czy zarządzaniem projektami UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w Wydziale Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej czy Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, normalizacji i zarządzania jakością czy z narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych dla finansistów.


Wśród publikacji można wymienić takie tytuły jak: „Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1956-2002”, „Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy „Ryzyko i prognozy” czy „Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim, Województwo Śląskie, Katowice 2013”.
 

dr Elżbieta Zagórska

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2017 członek komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Świat Nieruchomości”.

Od wielu lat zajmuje się problematyką inwestycji i nieruchomości. Jest autorem bądź współautorem szeregu publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, które dotyczą m.in. problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zwracając w nich uwagę na różnorodne możliwości ich zagospodarowania.

Dzięki nawiązanej współpracy z wieloma lokalnymi podmiotami gospodarczymi studenci mogą odbywać w nich praktyki studenckie oraz pozyskiwać niezbędne informacje, stanowiące podstawę napisania prac dyplomowych.

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń oraz wykładów m.in. z przedmiotów: połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek, biznesplan przedsiębiorstwa.

mgr inż. Marek Ziemian

Wieloletni praktyk transportu i logistyki. Biegły sądowy transportu drogowego z zakresu analizy prawnej zdarzeń w transporcie drogowym i spedycji. Jako instruktor ATiP organizuje, nadzoruje i prowadzi kursy z zakresu transportu drogowego: czas pracy kierowców, załadunek i wyładunek w transporcie drogowym, optymalizacja załadunku, BHP w transporcie drogowym i spedycji, certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym.

Zawodowy kierowca, doświadczenie zdobywał między innymi w prowadzeniu autokarów w ruchu krajowym i międzynarodowym (Arriva North West, Liverpool Speak).

 

W WSB prowadzi zajęcia z Transportu drogowego w praktyce oraz Studium przypadku na specjalnościach Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka handlu i dystrybucji oraz Logistyka w organizacji.

Mariola Mastalerz

Mariola Mastalerz, wykładowca WSB, dyplomowany nauczyciel. Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Informatyki i ekonometrii oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie matematyki.

Nauczyciel - pasjonat: nauczanie matematyki sprawia jej ogromną przyjemność.

Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

Prof. dr hab. Paweł Szewczyk

Zawodowo zajmuje się rozwojem oraz zarządzaniem technologiami wschodzącymi i zbieżnymi. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z zarządzania, inżynierii zarządzania, logistyki oraz z rozwoju i zarządzaniem technologiami wschodzącymi i zbieżnymi.
Wśród publikacji można wymienić między innymi: „Application of the blockchain technology in supply chains”, „Development of the Applicability of Blockchain Technology in Industry and Services” czy “Potential applications of the blockchain technology in healthcare”.