Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Język obcy
 • Podstawy psychologii
 • Komunikacja w turystyce
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Zarys historii architektury i sztuki
 • Fizjologia człowieka
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy żywienia w turystyce i rekreacji
 • Geografia turystyczna z elementami krajoznawstwa
 • Współczesne problemy w turystyce
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Organizacja czasu wolnego
 • Podstawy hotelarstwa
 • Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Ćwiczenia do wyboru
 • Wykład monograficzny
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP

Przedmioty specjalnościowe:  

 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Język obcy fachowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa