Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk - Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania.

prof. nadzw. Iwona Wagner
prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja, sieroctwo społeczne, ubóstwo w rodzinie, marginalizacja społeczna, wybrane problemy współczesnej Polski (bezrobocie, bezdomność, bieda, eurosieroctwo).


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia z pedagogiki społecznej, dydaktyki, teoretycznych podstaw kształcenia czy metody badań pedagogicznych.


Wśród najważniejszych publikacji można wymienić m.in. "Marginalizacja pokolenia przełomu i nadziei", "Podstawowe problemy polityki społecznej. Przewodnik metodyczny" czy "Obiektywna i subiektywna percepcja biedy w rodzinie. Diagnoza nierówności społecznych".

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą: w Kuratorium Oświaty i Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego nad Zakładami Poprawczymi, Schroniskami dla Nieletnich i RODK na południową Polskę, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną, proponując mariaż językoznawstwa kognitywnego z dydaktyką. Autorka wielu książek i artykułów naukowych oraz tłumaczka książek kanadyjskiego profesora psychoedukatora É. Royer’a.

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik, trener i moderator w kilku projektach), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). Certyfikowany tutor i mentor akademicki. Posiadacz certyfikatu Prince 2@Foundation. Autor szeregu publikacji naukowych.

Edyta Sadowska
dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują rozmowy z ciekawymi ludźmi, książki, podróże, edytorstwo. Autorka wielu publikacji z zakresu historii wychowania i oświaty, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dydaktyki szkoły wyższej.

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa KRUS pełni od października 2018 r. 


Dr Aleksandra Hadzik jest autorką publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną wykorzystuje także prowadząc zajęcia ze studentami. 

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki społecznej czy teoretycznych podstaw wychowania. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek założyciel Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.
Wśród publikacji naukowych można wymienić między innymi: „Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet”, „Doświadczenie starości – rozważania wokół pojęć i zjawisk (nie)oczywistych” czy „Procesy migracyjne jako istotny kontekst współczesnej starości”.

dr Maria Ochwat

Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej; obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca w zakresie mediów, public relations, reklamy i realizacji kampanii wyborczych.
 

Beata Kozioł
mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z pacjentami we własnym gabinecie psychologicznym oraz w placówkach oświatowych: szkoły podstawowych i ponadpodstawowych, a także oraz szkoły wyższe, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Zawodowo pasjonuje się obszarem dotyczącym spektrum zachowań trudnych, zwłaszcza rolą lęku w ich powstawaniu. W swojej pracy stara się łączyć rożne rodzaje terapii, ze szczególnym ukłonem w stronę terapii poznawczo-behawioralnej

 

Dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.
Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkole Specjalnej, Stowarzyszeniu Serdeczni czy Środowiskowym Domu Samopomocy. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia na kierunku Pedagogika.
Wśród publikacji można wymienić m.in. "Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin", "Rola organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny" czy "Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością wyzwania najbliższych".

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją pasją studentów i współpracowników.


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu, pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.


Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".
 

Małgorzata Gałan
Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania przedszkolnego.

Małgorzata Kozak Buchalik
mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie działania jak: artystyczne, teatralne (arteterapia), aktywizujące społecznie i zawodowo. Prowadzi także prowadzeniu zajęć edukacyjnych w formie wykładów i warsztatów z zakresu zdrowego stylu życia, wpływu odżywiania się na zdrowie, emocje, samopoczucie. Pełni również funkcję Prezes Zarządu w placówce dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej.

Piotr Krzyszczyk
mgr Piotr Krzyszczyk

.

Katarzyna Ostrowska
Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, trener z zakresu prawa administracyjnego.

Maria Zegarlicka-Poręba

Psycholog , psychoterapeuta, ukończone 5-letnie całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodziny Psychiatrii CM UJ w Krakowie, nabywała umiejętności w wielu ośrodkach szkoleniowych i terapeutycznych. Od 1998r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej. Prowadzi psychoterapię pod regularną superwizją Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją profesjonalną pomoc oferuję dzieciom młodzieży  i osobom dorosłym cierpiącym z powodu: doznawanych objawów lęku, napięcia, obniżonego nastroju, depresji oraz innych problemów emocjonalnych, utrudniających codzienne funkcjonowanie; odczuwanych dolegliwości somatycznych, takich jak np.: bóle głowy, żołądka, duszności, chroniczne zmęczenie, zaburzenia jedzenia, trudności w relacjach z innymi; przeżywanej utraty: bliskiej osoby, zdrowia, sprawności, pracy albo innej istotnej wartości; urazowego doświadczenia – interwencje kryzysowe. Ma doświadczenie w indywidualnej i grupowej terapii dzieci, młodzieży, rodziny w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zachowania, trudności społecznych, zaburzeń psychosomatycznych, snu,  zaburzeń jedzenia, moczenia nocnego; oraz pracy z ich rodzicami doświadczającymi problemów wychowawczych. Stara się m.in. towarzysząc przewlekle chorym dzieciom wspierać ich w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z leczeniem, pomagać rodzinie w sytuacji kryzysowej ujawnienia nieuleczalnej choroby - nagłej nieoczekiwanej zmiany w życiu. Psycholog. Pomaga odzyskać zdolność do samodzielnego funkcjonowania osobom dojrzewającym. Prowadzi spotkania grupowe dla dzieci, młodzieży  w podobnym wieku lub osób dorosłych - spotkania w grupach samopomocy i wzajemnego wsparcia.