mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionych, osób i mienia. 
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży. 
Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB, menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie. 
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.  Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą Rektora WSB w Poznaniu (III stopnia).
 

ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i kierowniczych kadr zakładów i przedsiębiorstw realizujących zadań obronne z dziedziny bezpieczeństwa i obronności RP oraz powinności obywateli w sprawie obronności, zarządzania kryzysowego, obrony, ochrony ludności.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

prof. Jan Kantyka
prof. dr hab. Jan Kantyka

Specjalista z zakresu historii najnowszej Polski i Śląska. Były dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Andrzej Machowski
Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach czy jako wiceprezes Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych HUSAR w Katowicach.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia m.in. z bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony obiektów użyteczności publicznej czy systemów ochrony ludności i obrona cywilna. Do zainteresowań należy szeroko rozumiana „kultury bezpieczeństwa”.


Wśród publikacji można wymienić: "Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej", "Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń" czy artykuły dotyczące zagrożenia bioterroryzmem.

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, były członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, Członek Korespondent Zagraniczny Academie de Géopolitique de Paris.
 

Krzysztof Krysieniel
dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
 

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup dyspozycyjnych, oddziaływaniami mającymi na celu zapobieganie przestępczości i innym patologiom społecznym. Swoje doświadczenie zawodowe dobywała jako wychowawca z Zakładzie Karnym w Wojkowicach, kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym czy mediator do spraw karnych.

 

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia między innymi z pedagogiki społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej czy profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych.

 

Wśród publikacji można wymienić m.in. "Pomoc i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie na przykładzie województwa śląskiego", "Rola ojca we współczesnej rodzinie" czy "Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska".

dr Siostrzonek-Sergiel
dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie administracyjnym i postępowaniu karnym), kryminologią i wiktymologią (w tym prawnymi aspektami samobójstw), a także prawem sportowym. 

 

Praktykę prawniczą zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także jako sędzia ławnik orzekając w wydziale karnym. Pełni również funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszeń sportowych. Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

Andrzej Cichy
dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie: prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych, prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

 

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-1999"

Jacek Ruszkowski
dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką, turystyką, podróżami i wyprawami naukowymi. Zajmuje się również dziennikarstwem, jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów. 

Wśród najciekawszych publikacji można wymienić: "Rosja i jej  byłe imperium", "Nowoczesne systemy informatyczne narzędziem informacji w turystyce" czy "Warunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim na przełomie tysiącleci".  

dr hab. Anna Wziątek-Staśko

Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii. Recenzentka oraz członek Editorial Board uznanych czasopism naukowych, np. Journal „China-USA Business Review”, „Economics World”, „Modern Management Review”, „International Journal of Contemporary Management”,  „Economics and Management”.
 

dr Jarosław Szostak
dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesu. Na chorzowskiej WSB od wielu lat szefuje Studium Języków Obcyh (SJO). Jest też cenionym, doświadczonym tłumaczem tekstów ekonomicznych i nie tylko. Wykonywanie zawodu nauczyciela sprawia mu ogromną satysfakcję niezależnie od tego, czy pracuje ze studentem czy klientem biznesowym. Szczególną wagę przykłada do tego, by poznając język, uczniowie nabywali też zdolność rozumienia innych kultur i by poszerzali myślowe horyzonty. Jego zdaniem nauka języka powinna wiązać się z intelektualnym wyzwaniem i przygodą. Pracując z uczniem, stara się traktować go jak inteligentnego partnera, który nie tylko aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale też w dużej mierze je kształtuje.

Maciej Thorz
dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni członek Senatu WSB w Poznaniu i Rady WZ w Chorzowie, Rady Naukowej WSB w Poznaniu oraz Rady Naukowej „Chorzowskich Studiów Politycznych”. 

Autor szeregu publikacji naukowych, referatów i prac eksperckich obejmujących:

·      obszar politologiczny i securitologiczny (teoria polityki i bezpieczeństwa, metodologia badań społecznych, nauka o państwie, prawie i polityce, samorząd terytorialny w Irlandii);

·      obszar feministyczny (politologia, securitologia, ekonomia i zarządzanie w ujęciu feministycznym, polityka równościowa, gender studies);

·      obszar związany z organizacją procesu badawczego (polityka naukowa i zarządzanie badaniami, ewaluacja działalności naukowej).

Były Menedżer Kierunków oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego.

dr Paweł Kowalski

W 2004 ukończył ŚUM, w 2010 obronił doktorat - ŚUM, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Od 2005 roku pracuje w WPR w Katowicach jako lekarz systemu, dodatkowo od 2006 roku pełni funkcje kierownika Obszaru Działania Gliwice. Od stycznia bieżącego roku w obszar działania WPR OD Gliwice włączono lotnisko w Pyrzowicach. W swojej karierze zawodowej pełnił dwukrotnie funkcje koordynatora służb medycznych przy większych akcjach ratunkowych w Kopalni Wujek - Śląsk i pod Szczekocinami.

Wojciech Klocek
Wojciech Klocek

Programista i webdeweloper z wieloletnim doświadczeniem. Jest właścicielem firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych, grafiką użytkową oraz marketingiem sieciowym. Wieloletni członek społeczności “Joomla!”. 

Specjalizuje się w MVC na potrzeby stron internetowych, javascripcie, CSS w wersji zaawansowanej oraz PHP, zarówno w wersji core, jak i Angularze oraz Laravelu. Ponadto specjalista ds tworzenia usability oraz interfejsów. Prelegent na wielu konferencjach i spotkaniach branżowych - JoomlaDay, Joomla User Group.
 

Paulina Jańczuk-Pawlica
mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach tworzenia aktów urzędowych oraz pragmatyce służbowej.

Andrzej Machowski
Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach czy jako wiceprezes Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych HUSAR w Katowicach.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia m.in. z bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony obiektów użyteczności publicznej czy systemów ochrony ludności i obrona cywilna. Do zainteresowań należy szeroko rozumiana „kultury bezpieczeństwa”.


Wśród publikacji można wymienić: "Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej", "Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń" czy artykuły dotyczące zagrożenia bioterroryzmem.

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

Jacek Stolecki
mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji. Do zainteresowań zawodowych należą fundusze europejskie, polityka regionalna, etyka w administracji, cyberbezpieczeństwo w ujęciu psychologicznym i socjotechnicznym. Prowadzi zarówno wykłady, jak i ćwiczenia z Procedury pozyskiwania funduszy wspólnotowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 

mgr inż. Janusz Walczak

Jest rzeczoznawcą majątkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednocześnie inzynierem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem bezpośrednio w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Współautor ksiązki - A. Stefański, J. Walczak - "Technologia robót budowlanych" - wyd. Arkady. Autor wielu publikacji z dziedziny warsztatu wyceny nieruchomości.

Mariusz Wilkus
Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Andrzej Zbierański
Podinsp. Andrzej Zbierański

Podinspektor rezerwy Policji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Policji od 1992 r. do 2019 r. Od 2016 członek komisji egzaminacyjnej egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień do polowania podstawowego i selekcjonerskiego.
W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z przedmiotów ochrona osób, mienia i obiektów użyteczności publicznej czy środki przymusu bezpośredniego na Bezpieczeństwo narodowe. Zawodowo pasjonuję się bezpieczeństwem wewnętrznym w państwie.
 

prof. dr hab. Wojciech Czakon
prof. dr hab. Wojciech Czakon

Zawodowo pasjonuje się problemem współpracy międzyorganizacyjnej oraz wpływem czynników behawioralnych, takich jak predyspozycje decydenta i jego ograniczenia poznawcze w rozpoznaniu opcji strategicznych w otoczeniu, a dalej wpływie tych uwarunkowań na wyniki przedsiębiorstwa.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie strategiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na Grenoble Ecole de Management, Hasselt University, Universita Roma 2 Tor Vergata czy Universite de Montpellier.

 

Wśród publikacji można wyróżnić: „Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning” czy „Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science”.