Stypendia i zniżki

7-sposobowsum.png

zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.                                        

Jako absolwent studiów I stopnia w WSB otrzymasz atrakcyjne zniżki w opłatach za studia II stopnia. Ponadto po skończeniu studiów II stopnia możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych, korzystając z preferencyjnych warunków cenowych.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne są przyznawane każdorazowo na okres jednego semestru ze środków MNiSW. Mogą się o nie ubiegać słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Słuchacze studiów stacjonarnych spoza Chorzowa, którzy spełniają warunki przyznania stypendium socjalnego, a którym dojazd do WSB utrudnia studiowanie, mogą otrzymać stypendium mieszkaniowe.
 • Studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium takie jest przyznawane przez MNiSW wszystkim osobom legitymującym się stosownym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendia sportowe

 • Stypendia sportowe przeznaczone są dla studentów reprezentujących barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym.
 • Najlepsi sportowcy mogą ubiegać się również o stypendia sportowe finansowane ze środków MNiSW.

Inne formy wsparcia studentów WSB:

Zniżki rodzinne
Zniżki rodzinne w wysokości 10% wartości czesnego przysługują studentom:

 • Studiującym jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice i dzieci, rodzeństwo oraz studentom pozostającym w stosunku małżeństwa.
 • Studiującym na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice i dzieci, rodzeństwo oraz studentom pozostających w stosunku małżeństwa z absolwentem studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej.

O przyznanie zniżki wnioskuje każdy uprawniony student, składając indywidualnie wniosek. Zniżki rodzinne obowiązują od roku akademickiego 2008/2009 i można je łączyć z innymi zniżkami na studiach.

Kredyty studenckie
Dzięki uruchomionemu w 1998 roku programowi preferencyjnych kredytów studenckich, każdego stać na opłacenie nauki w szkole, którą sobie wybierze. O kredyt mogą się ubiegać studenci wszystkich szkół państwowych i niepaństwowych, studiujący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, którzy posiadają obywatelstwo polskie i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Bank udziela kredytu na okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat). Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, przez 10 miesięcy w roku.

Uprawnienia studentów
Studentom WSB przysługują wszystkie uprawnienia określone przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze z nich:

 • stypendia z budżetu państwa
 • ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i PKP
 • bezpłatne świadczenia służby zdrowia.