Polityka naukowa

20120430101518-b66e98de.jpgPOLITYKA NAUKOWA

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki należą do podstawowych zadań uczelni wskazywanych w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W efekcie przyjęcia przez Wydział Zamiejscowy w Chorzowie praktycznego profilu kształcenia działalność naukowa koncentrowana i realizowana jest przede wszystkim w obszarach kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Do realizacji zadań naukowych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie powołane zostały z początkiem roku akademickiego 2017/18 cztery instytuty naukowe:
- Instytut Naukowy Bezpieczeństwa (dyrektor dr Alicja Bartuś);
- Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości (dyrektor prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa);
- Instytut Naukowy Przedsiębiorczości i Innowacji (dyrektor prof. WSB dr hab. Marek Jabłoński);
- Instytut Naukowy Zarządzania (dyrektor prof. WSB dr hab. Adam Jabłoński).

Wydziałowa działalność naukowa koordynowana jest przez Prodziekana ds. Nauki dr. Łukasza Wawrowskiego. Uczelnia zapewnienia wsparcie instytucjonalne i finansowe pracownikom w zakresie prowadzenia badań naukowych m.in poprzez system finansowania aktywności poszczególnych badaczy (zwłaszcza dofinansowanie udziału w konferencjach oraz wewnętrzne granty i stypendia naukowe) i instytutów naukowych (zwłaszcza finansowanie organizowania konferencji, wydawanie publikacji naukowych) oraz system merytorycznego i technicznego wspierania przygotowywania wniosków o granty badawcze ze źródeł zewnętrznych. Szczególny nacisk kładziony jest na upraktycznienie aktywności naukowej poprzez m.in włączanie aspektu naukowego do prac rad kierunków skupiających przedstawicieli otoczenia biznesowego i instytucjonalnego.

Wydział zapewnia także warunki instytucjonalne i finansowe do prezentowania wyników prowadzonych prac badawczo-naukowych poprzez możliwość m. in. publikowania w punktowanych i indeksowanych „Zeszytach Naukowych Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” (redaktor naczelny prof. dr hab. Paweł Szewczyk) oraz „Chorzowskich Studiach Politycznych” (redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Kantyka) oraz w pozostałych czasopismach naukowych WSB w Poznaniu, wydawania prac w Wydawnictwie WSB w Poznaniu, udziału w konferencjach uczelnianych, a także wspierając zewnętrzną aktywność naukową i publikacyjną. Uczelnia podejmuje ponadto działania na rzecz promowania aktywności naukowo-badawczej oraz nagradzanie jej efektów m.in. poprzez cykliczne nagrody i wyróżnienia rektorskie przyznawane na podstawie ogólnouczelnianej listy rankingowej.