Oferta edukacyjna dla firm

Prestiż uczelni - dziekan K. Koj

dr Krzysztof Koj
Dziekan WSB w Poznaniu WZ w Chorzowie
Dyplom dobrej uczelni to symbol kompetencji i prestiżu. Dlatego Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie dba o obydwa te wymiary. ...

Program Firma stworzony został dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników. Firmy, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, mogą liczyć na pakiet korzyści oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową.
Ścisła współpraca WSB oraz środowisk biznesu jest ukierunkowana na osiąganie wzajemnych korzyści. Proponujemy szeroki zakres usług edukacyjnych, dostępnych praktycznie w całej Polsce, pragnąc równocześnie korzystać z doświadczeń biznesu, wspomagać go poprzez profesjonalny rozwój kadr i wzajemną promocję.
Ścisła współpraca WSB oraz środowisk biznesu jest ukierunkowana na osiąganie wzajemnych korzyści:

 • badanie potrzeb szkoleniowych – Wyższa Szkoła Bankowa oferuje przeprowadzenie profesjonalnego audytu potrzeb szkoleniowych wśród pracowników firm.
 • studia in company – oferta dla firm o wyjątkowych, indywidualnych potrzebach szkoleniowych. Dla tych klientów - Wyższa Szkoła Bankowa przygotowuje studia dedykowane, dopasowując program studiów, kadrę, formę i miejsce zajęć do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Stwarza ponadto możliwość współtworzenia programów studiów czy szkoleń.
 • korzyści wizerunkowe i rozwojowe – promocja i rozwój firmy przez współorganizowanie z Wyższą Szkołą Bankową wykładów, seminariów i konferencji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
 • upusty cenowe przy skierowaniu pracowników na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej.

System upustów cenowych
Elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania, a także do kształtowania polityki cenowej ma na celu możliwie najlepsze dopasowanie do potrzeb firm działających na rynku. System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe.
Studia in company - studia na zamówienie
Wyższa Szkoła Bankowa organizuje również studia na zamówienie dla firm oraz instytucji. Program studiów opracowują nasi konsultanci wspólnie z zamawiającym. Gwarantuje to:

 • wnikliwą analizę potrzeb klienta i dopasowanie pod ich kątem programów studiów oraz metodologii kształcenia,
 • możliwość czynnego współtworzenia programów,
 • skuteczność realizowanych programów,
 • oszczędność czasu i środków,
 • organizacja oraz tryb prowadzenia zajęć jest dopasowana do specyficznych potrzeb klienta.

Wzajemne korzyści
Potrzeby generowane przez obie strony znakomicie się uzupełniają: WSB jako Uczelnia kształcąca przyszłą kadrę dla biznesu pragnie dostarczać swym słuchaczom możliwie jak najnowszej i bliskiej praktyce gospodarczej wiedzy. Z drugiej strony firmy, poszukują profesjonalnie wykształconych pracowników. W ramach współpracy Uczelnia proponuje:

 • możliwość dokształcania na kursach na preferencyjnych warunkach, a także w ramach bezpłatnych szkoleń i seminariów,
 • udział w darmowych modułach programowych organizowanych w ramach studiów podyplomowych,
 • pomoc w budowaniu programu szkoleń dla całych firm i ich pracowników,
 • współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz staży,
 • rozpoczęcie lub rozwój ścieżki naukowo-dydaktycznej dla pracowników, specjalistów z firm,
 • promocję firm, poprzez wspólne organizowanie wykładów i seminariów otwartych, współorganizowanie konferencji lub konkursów mających na celu promocję praktycznej wiedzy i rozwoju.

Biuro Rekrutacji:
ul. Sportowa 29, Punkt Obsługi Kandydata
41-500 Chorzów
tel./fax: 32 3498 479
e-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl 

Doradca Edukacyjny:
Łukasz Bugaj
kom. 602 279 894
lukasz.bugaj@chorzow.wsb.pl

Artur Sroga
kom. 698 123 632
artur.sroga@chorzow.wsb.pl

BUR w województwie śląskim - zdobądź dofinansowanie na szkolenia!     01-09-2017

Od 1 września 2017 roku Baza Usług Rozwojowych rozszerzyła swoją działalność na kolejne województwa. Oznacza to, że mali i średni przedsiębiorcy z kolejnych obszarów Polski mogą starać się o dofinansowania do szkoleń dla siebie i swoich pracowników. Dotyczy to również tych przedsiębiorców, którzy korzystają ze szkoleń organizowanych przez katowicki oddział Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Od teraz ze wsparcia mogą korzystać pracownicy firm zarejestrowanych w województwie śląskim.

Jak skorzystać ze wsparcia BUR?

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

1) Zgłosić się do wybranego przez Państwa operatora i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych,
2) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
3) Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie – nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
4) Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie BUR
5) Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
6) Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
7) Usługa rozwojowa jest realizowana,
8) Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę,
9) Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
10) Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
11) Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
12) Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Firmy zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy do kontaktu:

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Sportowa 29,  pokój 222
41-506 Chorzów

Specjalista - Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Ewa Dzikowska
tel. 32 349 84 80
kom. 728 414 749
ewa.dzikowska@chorzow.wsb.pl

Lista operatorów u których można otrzymać dofinansowanie w województwie śląskim:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 807,   32 72 85 819,   32 72 85 841,   32 72 85 861,

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.fgsa.pl/pl/News/Show/159,Dofinansowanie-uslug-szkoleniowych-...

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 370 12 92

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47,

email: arr@arr.czestochowa.pl

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-su...

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79,

email: sekretariat@riph.com.pl

strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

nr tel. 32 202 50 34,

email: wst@wst.com.pl

strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Firmy, instytucje oraz urzędy mogą zyskać od 80 do 100% dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich i pracowników.

Dział Studiów podyplomowych i szkoleń w Chorzowie proponuje wsparcie w zakresie:

    zbadania potrzeb szkoleniowych pracowników firmy,
    dobrania odpowiedniego szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje,
    pomocy w wypełnieniu wniosku i złożenie jego we właściwym Urzędzie Pracy,
    pełnej organizacji szkolenia - po zaakceptowanym wniosku i uzyskaniu przez firmę dofinansowania,
    pomocy w rozliczeniu przyznanych środków - przygotujemy potrzebne kserokopie zaświadczeń o odbyciu szkolenia.

Nie pobieramy żadnych środków za  pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

    wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest  na zasadach pomocy de minimis.

Dla kogo przeznaczony jest KFS?

    z pomocy takiej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Co można rozliczyć w ramach KFS?

    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Czego nie można rozliczyć w ramach KFS?

    kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
    kursów w formie coachingu indywidualnego,
    kursów z zakresu podstaw języka obcego,
    aplikacji radcowskich,
    obowiązkowych kursów BHP i p.poż.,
    kursów z ochrony danych osobowych.

Poziom dofinansowania

    mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12,2 tys. zł). Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80 %.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

    pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Terminy naboru wniosków w poszczególnych miastach woj.śląskiego:

Gliwice: http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/fundusz_szkoleniowy....
Zabrze: http://www.pupzabrze.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/fundusz_szkoleniowy.html
Chorzów: https://zielonalinia.gov.pl/-/pup-chorzow-krajowy-fundusz-szkoleniowy-59613
Bytom: http://bytom.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-...
Tarnowskie Góry: http://www.pup-tg.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/fundusz_szkoleniowy.html
Ruda Śląska: http://puprudaslaska.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_oglosze...
Katowice: http://www.pup.katowice.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/335
Sosnowiec: http://www.pup.sosnowiec.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Krajowy_Fundusz_Sz...

Kontakt:

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Sportowa 29,  pokój 222
41-506 Chorzów

Specjalista - Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Ewa Dzikowska
tel. 32 349 84 80
kom. 728 414 749
ewa.dzikowska@chorzow.wsb.pl

Doradca Edukacyjny

Łukasz Bugaj
kom. 602 279 894
lukasz.bugaj@chorzow.wsb.pl