Stypendia i zniżki

Sprawdź, jak płacić mniej

Alicja Popkiewicz
Studentka WSB
Moja uczelnia proponuje swoim studentom korzystne rozwiązania dotyczące sposobu płatności za studia. Wybrałam opcję gwarantowanego czesnego...

Wiemy, że studia to inwestycja. Chcemy, aby jak najwięcej osób miało szansę podjąć naukę i zainwestować w swój rozwój. Dlatego premiujemy zdolnych i ambitnych, oraz wspieramy tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

zapisz-sie-onlin.png

Jesteś absolwentem WSB w Chorzowie? Sprawdź zniżki dla absolwentów!

Jako absolwent studiów I stopnia w WSB otrzymasz atrakcyjne zniżki w opłatach za studia II stopnia. Ponadto po skończeniu studiów II stopnia możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych, korzystając z preferencyjnych warunków cenowych.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne są przyznawane każdorazowo na okres jednego semestru ze środków MNiSW. Mogą się o nie ubiegać słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Słuchacze studiów stacjonarnych spoza Chorzowa, którzy spełniają warunki przyznania stypendium socjalnego, a którym dojazd do WSB utrudnia studiowanie, mogą otrzymać stypendium mieszkaniowe.
 • Studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium takie jest przyznawane przez MNiSW wszystkim osobom legitymującym się stosownym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendia sportowe

 • Stypendia sportowe przeznaczone są dla studentów reprezentujących barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym.
 • Najlepsi sportowcy mogą ubiegać się również o stypendia sportowe finansowane ze środków MNiSW.

Inne formy wsparcia studentów WSB:

Zniżki rodzinne
Zniżki rodzinne w wysokości 10% wartości czesnego przysługują studentom:

 • Studiującym jednocześnie (równolegle) na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają wobec siebie w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice i dzieci, rodzeństwo oraz studentom pozostającym w stosunku małżeństwa.
 • Studiującym na studiach I lub II stopnia, jeśli pozostają w jednym z wymienionych stosunków pokrewieństwa: rodzice i dzieci, rodzeństwo oraz studentom pozostających w stosunku małżeństwa z absolwentem studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej.

O przyznanie zniżki wnioskuje każdy uprawniony student, składając indywidualnie wniosek. Zniżki rodzinne obowiązują od roku akademickiego 2008/2009 i można je łączyć z innymi zniżkami na studiach.

Kredyty studenckie
Dzięki uruchomionemu w 1998 roku programowi preferencyjnych kredytów studenckich, każdego stać na opłacenie nauki w szkole, którą sobie wybierze. O kredyt mogą się ubiegać studenci wszystkich szkół państwowych i niepaństwowych, studiujący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, którzy posiadają obywatelstwo polskie i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Bank udziela kredytu na okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat). Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, przez 10 miesięcy w roku.

Uprawnienia studentów
Studentom WSB przysługują wszystkie uprawnienia określone przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze z nich:

 • stypendia z budżetu państwa
 • ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i PKP
 • bezpłatne świadczenia służby zdrowia.

10sposobowiistopien_0.png