Realizowane badania

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki należą do podstawowych zadań uczelni wskazywanych w Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W efekcie przyjęcia przez Wydział Zamiejscowy w Chorzowie praktycznego profilu kształcenia działalność naukowa realizowana przez naszych pracowników koncentrowana jest przede wszystkim w obszarach kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Działalność naukowa

Uczelnia zapewnienia wsparcie instytucjonalne i finansowe pracownikom w zakresie prowadzenia badań naukowych m.in poprzez system finansowania aktywności poszczególnych badaczy (zwłaszcza dofinansowanie udziału w konferencjach oraz wewnętrzne granty i stypendia naukowe) i instytutów naukowych (zwłaszcza finansowanie organizowania konferencji, wydawanie publikacji naukowych) oraz system merytorycznego i technicznego wspierania przygotowywania wniosków o granty badawcze ze źródeł zewnętrznych. Szczególny nacisk kładziemy na upraktycznienie aktywności naukowej poprzez m.in włączanie aspektu naukowego do prac rad kierunków skupiających przedstawicieli otoczenia biznesowego i instytucjonalnego.

Projekty

Wydział zapewnia także warunki instytucjonalne i finansowe do prezentowania wyników prowadzonych prac badawczo-naukowych poprzez możliwość m. in. publikowania w punktowanych i indeksowanych „Zeszytach Naukowych Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” (redaktor naczelny prof. dr hab. Paweł Szewczyk) oraz „Chorzowskich Studiach Politycznych” (redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Kantyka) oraz w pozostałych czasopismach naukowych WSB w Poznaniu, wydawania prac w Wydawnictwie WSB w Poznaniu, udziału w konferencjach uczelnianych, a także wspierając zewnętrzną aktywność naukową i publikacyjną. Uczelnia podejmuje ponadto działania na rzecz promowania aktywności naukowo-badawczej oraz nagradzanie jej efektów m.in. poprzez cykliczne nagrody i wyróżnienia rektorskie przyznawane na podstawie ogólnouczelnianej listy rankingowej.

Nasi pracownicy prowadzą badania w różnych obszarach adekwatnych do głównych kierunków kształcenia na wydziale oraz przyjętej struktury organizacyjnej instytutów naukowych. Prowadząc badania nasi naukowcy współpracują w obrębie grupy WSB, a także z innymi ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy oraz przedstawicielami świata biznesu.

bezpieczenstwo-narodowe

Instytut Naukowy Bezpieczeństwa

Kierowany przez dr Alicję Bartuś prowadzi aktualnie badania naukowe skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

 

1) Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i jego zagrożenia:

 • Zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego jako determinanta międzynarodowych
 • Aspekty bezpieczeństwa w regionie Bałkanów (prof. WSB dr hab. Krzysztof Krysieniel);
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, pedagogika społeczna i resocjalizacyjna (dr Jolanta Malina);
 • Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu (mgr Artur Dubiel);


2) Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza w Europie:

 • Sytuacja społeczno-polityczna w krajach byłej Jugosławii (prof. WSB dr hab. Krzysztof Krysieniel);
 • Sytuacja polityczna we Francji (prof. dr hab. Tomasz Falęcki)
 • Prawo konstytucyjne polskie i porównawcze (dr Iwona Małajny);
 • Komunikacja międzykulturowa (dr Maria Ochwat);
 • Problematyka korupcji, ubóstwa, przemocy w rodzinie i wykluczenia społecznego (dr hab. Iwona Wagner);
 • Historia Górnego Śląska w XIX i XX w. (prof. dr hab. Tomasz Falęcki, prof. dr hab. Jan Kantyka);


3) Przestrzeganie praw człowieka:

 • Komparatystyka mechanizmów zbrodni ludobójstwa oraz edukacja o Auschwitz i edukacja na rzecz praw człowieka (dr Alicja Bartuś:);
 • Prawa człowieka w ujęciu międzynarodowym (dr Maria Ochwat);
 • Kwestie płci (w sensie biologicznym i kulturowym) w różnych aspektach życia społeczno-politycznego (dr Łukasz Wawrowski).

Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości

Kierowany przez prof. WSB dr hab. Wiesławę Caputę prowadzi aktualnie badania naukowe skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

 

1) Finansowe i ekonomiczne  następstwa  zmian w strefie Euro w perspektywie publicznej i biznesowej:

 • Zmiany  legislacyjne  dotyczące  krajowego rynku ubezpieczeń pozostające w szczególności związku z koniecznością wdrażania Dyrektyw UE  (dr Jacek Kowalski);
 • Rola budżetu państwa i polityki budżetowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i krajów UE (dr Maciej Banasik, dr Maciej Thorz);
 • Zasady funkcjonowania strefy Euro i jej wpływ na sposób kreowania relacji finansowych w sektorze publicznym i finansowym (dr Maciej Banasik, dr Jan Purzyński);
 • Konsekwencje zmian systemu podatkowego dla finansowania zadań publicznych oraz budowania wartości przedsiębiorstw (dr Jan Purzyński, prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa, prof. dr hab. Halina Buk);
 • Nowe technologie i ich wpływ na zmiany modelu funkcjonowania banków (prof. dr hab. Joanna Żabińska);
 • Zmiany w strukturze sektora bankowego wybranych krajów (prof. dr hab. Joanna Żabińska);
 • Znaczenie nowych metod, mechanizmów, instrumentów i regulacji w zapobieganiu i zarządzaniu kryzysami finansowymi (prof. dr hab. Joanna Żabińska);


2) Źródła finansowania organizacji:

 • Inwestycje alternatywne (dr Maciej Banasik);
 • Minimalizacja kosztów kapitału poprzez budowanie relacji z interesariuszami opartych na partnerstwie, współpracy i współdziałaniu (prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa);
 • Ocena efektywności inwestycji i innowacji w cyklu życia przedsiębiorstwa (prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa, dr Maciej Banasik);

 

3) Budowanie systemów informacyjnych organizacji wspierających proces w kreowania wartości przedsiębiorstwa w warunkach postępującej cyfryzacji i wdrażania nowych modeli biznesu:

 • Instrumenty wspierające realizacje informacyjnej funkcji rachunkowości w centrach odpowiedzialności (dr Gracjan Chrobak);
 • Znaczenie międzynarodowych i krajowych standardów rachunkowości w obszarze wyceny i sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych (prof. dr hab. Halina Buk, dr Krystyna Barczyk);
 • Rachunkowość międzynarodowa i controlling finansowy (prof. dr hab. Halina Buk, dr Krystyna Barczyk, prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa);
 • Metodologia statystycznego zabezpieczenia zarządzania działalnością finansową, ze szczególnym uwzględnieniem jakości informacji (prof. WSB dr hab. Sergiy Gerasymenko);
 • Wykorzystanie crowdsourcingu w procesie kreowania kapitału klienta i wartości przedsiębiorstwa (prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa);
 • Rachunkowość i controlling zasobów niematerialnych - ewidencja, wycena i raportowanie (prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa).

 

Instytut Naukowy Przedsiębiorczości i Innowacji

Kierowany przez prof. WSB dr. hab. Marka Jabłońskiego prowadzi aktualnie badania naukowe skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

 

1) Modele biznesu, zarządzanie wartością przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie technologiczne, zarządzanie innowacjami, przedsiębiorczość:

 • Projektowanie innowacyjnych modeli biznesu, zarządzanie wartością, efektywność modeli biznesu oraz strategiczne zarządzanie wynikami- Strategic Performance Management (prof. WSB dr hab. Marek Jabłoński);
 • Modele biznesu, system otwartych innowacji, przedsiębiorstwa usług profesjonalnych, ekonomia współdzielenia, paradygmat technologii (mgr Piotr Janulek);
 • Zarządzanie technologiczne, metody i techniki projektowania innowacyjnych rozwiązań (dr Agnieszka Kurc Lisiecka);
 • Specyfika i możliwości współpracy przedsiębiorstw sektora MSP, analiza porównawcza sytuacji Polski na tle innych państw UE (dr Michalina Kulesza);
 • Przedsiębiorczość kobiet, rozwój osobisty i zawodowy kobiet sukcesu (dr Iwona Tyrna-Łojek);

 

 

2) Negocjacje, zarządzanie szkolnictwem wyższym, interwencjonizm państwowy,  operacyjne aspekty zarządzania uczelniami wyższymi, przedsiębiorcze zachowania na rynku usług edukacyjnych:

 • Negocjacje, zarządzanie szkolnictwem wyższym, interwencjonizm państwowy (dr Krzysztof Koj);
 • Metodyka kształcenia, personalizacja procesu kształcenia, rozwój osobisty człowieka (dr Beata Gdak);


3) Zarządzanie innowacjami i przedsiębiorczość  z wspomaganiem rozwiązań informatycznych:

 • Badania literaturowe w zakresie technologii blockchain, strategia biznesu – zarządzanie sieciami z wykorzystaniem technologii blockchain, badania w zakresie rozwoju zastosowań technologii blockchain w gospodarce (prof. dr hab. Paweł Szewczyk);
 • Zastosowanie technologii informatycznych w medycynie i biznesie - machine learning, technologia blockchain (dr Mariusz Mol);
 • Informatyka ekonomiczna, a w szczególności: wirtualne środowiska nauczania, wpływ ICT na kreowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego (dr Tomasz Eisenbardt);


4) Zarządzanie, przedsiębiorczość  i innowacje w transporcie:

 • Modelowanie matematyczne wykorzystujące teorię podobieństwa, logistyka, miasto jako system, wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem, ekologia i ochrona środowiska (dr Jarosław Kobryń);
 • Innowacyjne modele biznesu w transporcie, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (prof. WSB dr hab. Marek Jabłoński).

Instytut Naukowy Zarządzania

Kierowany przez prof. WSB dr. hab. Adama Jabłońskiego prowadzi aktualnie badania naukowe skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

 

1) Modele biznesu, zarządzanie wartością przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, sustainability business, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie zaufaniem, systemy zarządzania, zarządzanie zmianą:

 • Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu i ocena ich efektywności, zarządzanie strategiczne zarządzanie wartością, sustainability business, społeczna odpowiedzialność biznesu zarządzanie zaufaniem (prof. WSB dr hab. Adam Jabłoński);
 • Zarządzanie i jakość (prof. WSB dr hab. Jacek Mazurkiewicz),
 • Współpraca strategiczna, przewaga konkurencyjna, sieci międzyorganizacyjne (prof. dr hab. Wojciech Czakon);
 • Zarządzanie strategiczne, innowacje, procesy restrukturyzacji oraz zarządzania zmianą, zarządzanie zasobami ludzkimi (dr Łukasz Makowski);
 • Restrukturyzacja i zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach i organizacjach, kompetencje kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw (dr Michał Gębczyński);
 • Systemy zarządzania jakością, systemy zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, doskonalenie procesu zarządzania organizacją z wykorzystaniem normalizacji, zarządzanie ryzykiem i szansami w procesie zarządzania organizacją, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (dr Ewa Popławska);
 • Zarządzanie jakością produktu w ochronie zdrowia, zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia, zarządzanie popytem w ochronie zdrowia, społeczna odpowiedzialność biznesu (dr Katarzyna Łyp);
 • Efektywne zarządzanie odpadami (dr Maria Wengierek);

 

2) Zarządzanie placówkami oświatowymi, marketing, psychologia w biznesie, psychoterapia, zarządzanie w sporcie

 • Rola trendów w procesie podejmowania decyzji marketingowych, zarządzanie marketingowe, styl życia jako kryterium segmentacji klientów, strategie marketingowe w hotelarstwie i gastronomii, rola trendów w marketingu (dr Kazimiera Kotra);
 • Autonomia i samostanowienie osób z niepełnosprawnością, zarządzanie placówkami oświatowymi, problematyka nadzoru pedagogicznego (mgr Iwona Łukasiewicz);
 • Tematyka związana z różnicami pokoleniowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzanie emocjami, wpływ otoczenia zewnętrznego na politykę personalną przedsiębiorstw, tworzenie systemów motywacyjnych, tworzenie skutecznych metod selekcji kandydatów do organizacji, wizerunek pracodawcy, dynamika procesowa zespołu, stres organizacyjny i wypalenie zawodowe, wpływ wczesnych doświadczeń życiowych na późniejsze funkcjonowanie w relacjach osobistych i zawodowych, implementacja zagadnień związanych z psychoterapią osób dorosłych w rozwoju zawodowym człowieka, inne, związane z tematyką psychologii w biznesie (dr Adam Tworuszka);
 • Psychoterapia (dr Agnieszka Wiśniak);
 • Nauki o kulturze fizycznej: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacji, sport (dr Mateusz Ziemba).