Janusz Kaźmierczak
Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. "Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej". Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika MK w Toruniu.
Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu, a od 2011 roku pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu, gdzie odpowiada za program stażowy oraz za pierwszy w Polsce program polis OC dla mediatorów. 
W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 do października 2019 roku wiceprezes Zarządu Głównego SMR. Od października 2019 prezes Zarządu Głównego SMR.
W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. 
Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych (w tym gospodarcze). W latach 2009 – 2022 figurował na listach stałych mediatorów w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. W chwili obecnej koncentruje się na prowadzeniu mediacji prywatnych (na podstawie umowy o mediację). 
Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 14/03/2022/CIAPP) w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych.
Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023.
Współautor, koordynator, realizator 26 projektów Fundacji Pracownia Dialogu w obszarze mediacji i rozwiązywania konfliktów (w latach 2011 - 2021) finansowanych ze środków: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Młodzież w Działaniu), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Gmina Miasta Toruń, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.
Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015). 

Jakub Świtluk

Od 2010 r. zawodowy mediator, doprowadził do setek ugód, trener i wykładowca na studiach dla mediatorów gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL.

Specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem firm i instytucji,  zwłaszcza sektor publiczny, branża drogowa i budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja oraz szereg innych branż; również sprawy rodzinne (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilne, pracownicze, administracyjne, sądowoadministracyjne, wewnątrzorganizacyjne.

Doświadczenie: sprawy ze wszystkich sądów Warszawy i szeregu mazowieckich oraz mediacje prywatne (umowne); współpraca m.in. z większością wiodących kancelarii prawnych, czołowymi firmami budowlanymi i ubezpieczycielami, spółkami WIG20, urzędami od gminy przez służby mundurowe, aż do ministerstwa. 

Przygotowanie: wykształcenie z obszarów prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW), psychologii (SWPS); ok. 20 szkoleń z zakresu mediacji i sytuacji spornych,
dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów.
Wcześniej: praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO; szkolenia dla mediatorów, prowadzenie zajęć na studiach, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji.

Na listach: mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CAM-Koordynator, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR.

Inne: szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, staże mediacyjne.