prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, teorii decyzji oraz współtwórca koncepcji zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji. Autor i redaktor oryginalnych pozycji książkowych z tego zakresu. Laureat nagród Ministra Nauki Techniki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i konkursu im. Karola Adamieckiego. Kierował wieloma zespołowymi projektami badawczymi Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetu Badań Naukowych,   Narodowego Centrum Nauki i naukowych wydawnictw centralnych: PWE, PWN, C.K. Beck, Difin. Promotor 17 doktoratów i ponad 1000 prac magisterskich i dyplomowych. W pracy naukowej i w dydaktyce preferuje twórcze łączenie teorii zarządzania z praktyką funkcjonowania organizacji.

dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB

Specjalista z zakresu  zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.  Aktualnie członek rad nadzorczych  w dwóch przedsiębiorstwach.

dr hab. Lech Nieżurawski prof. WSB

Profesor L. Nieżurawski od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach rozwiązujących węzłowe i resortowe problemy badawcze a później w projektach badawczych KBN. Posiada  poważny dorobek w badaniach nad podstawowymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym składający się z blisko 200 prac publikowanych. Podejmuje głównie następujące grupy zagadnień: przemiany strukturalne i procesy koncentracji w produkcji i przetwórstwie żywności, strategie rozwojowe przedsiębiorstw, w tym fuzje i przejęcia, uwarunkowania rozwoju MSP, zarzadzanie działalnością przedsiębiorstw międzynarodowych, zarządzanie jakością i innowacjami, zarzadzanie satysfakcją klienta oraz przystosowywanie się przedsiębiorstw przemysłowych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej.
Jako stypendysta rządu Szwajcarii odbył jednoroczne studia w Eidgenössische Technische Hochschule w Zurichu. W ramach stypendium DAAD odbył  staż w Institut für Betriebswirtschaftslehre Technische Universität München, Humboldt Universität zu Berlin i Universität Rostock.
Posiada dyplomy ukończenia kursów organizowanych przez Land O’Lakes Inc.: Agribusiness Management i Intermediate Marketing. Wypromował 10-ciu doktorów i był opiekunem ponad 500 prac magisterskich. Za działalność naukowo-dydaktyczną był nagradzany przez Rektora UMK, posiada odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , „Srebrny Krzyż Zasługi” i medal Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kruszewski

Trener umiejętności miękkich, psychoterapeuta, mediator. Autor 6 książek, niemal 100 artykułów naukowych i kilku programów kształcenia studentów, w tym z zakresu psychologii i komunikacji w biznesie oraz pedagogiki dorosłych. W ostatnich 5 latach zrealizował ponad 2 tys. godzin szkoleń, treningów grupowych i sesji terapeutycznych. W swoim portfolio ma już 10 tys. godzin spędzonych na rozwijaniu innych. Jest czynnym praktykiem od 1998 r.

dr Katarzyna Kachel

Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorką pt. "Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce" i uchwałą Rady Wydziału uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Zakres dorobku naukowego wiąże się ściśle z analizą budżetów gospodarstw domowych, badaniem poziomu i struktury konsumpcji, poziomu oszczędności i zadłużenia, problemu niewypłacalności i bankructwa gospodarstw domowych, wykorzystania urządzeń mobilnych w zakupach. W WSB w Toruniu prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, biznesplanu.

dr Barbara Bielicka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz absolwentka podyplomowych studiów Public Relations. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania, marketingu i public relations zdobyte na stanowiskach dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. marketingu, v-ce prezesa ds. marketingu i PR w przedsiębiorstwach branży spożywczej oraz na rynku usług uzdrowiskowych.
W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu pracuje od 12 lat, aktualnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania. Wykładowca przedmiotów: Public Relations, negocjacje w biznesie, komunikowanie się w organizacji, marketing, marketingowe działania organizacji, zachowanie nabywców, zachowania konsumenta i psychologia reklamy. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą człowieka i jego kondycji w systemie komunikacji społecznej XXI wieku oraz jego roli w procesach komunikowania się organizacji.

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i dzieci. Organizator licznych obozów naukowych i projektów badawczych dla studentów. Mówi o sobie, że jest tak zwanym socjologiem zaangażowanym lepiej czującym się w terenie niż w gabinecie. Zainteresowania naukowe: socjologia wsi, socjologia miast, przemiany społeczne, badania jakościowe.

dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zainteresowania naukowe:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
  • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
  • systemy kafeteryjne
  • kierowanie i przywództwo
mgr Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z rozwiązywania konfliktów w oparciu o metodę ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Współzałożycielka i wiceprezes fundacji „Gildia Mediacyjna” w Toruniu, współzałożycielka Centrum Mediacji przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Wykładowca WSB w Bydgoszczy i Toruniu. Opiekun merytoryczny i prowadząca studia podyplomowe WSB w Poznaniu w obszarze mediacji.  Opiekun „Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji w WSB w Bydgoszczy.

mgr Bartosz Zawacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk, zajmujący się problematyką udzielania zamówień od 2002r. W latach 2004-2007 Arbiter rozstrzygający spory z zakresu zamówień publicznych przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z tematyki Zamówień Publicznych oraz Logistyki. W roku 2009 ukończył studia Executive MBA Master of Business Administration w GFKM, Uniwersytet Gdański i RSM Erasmus University. Zawodowo związany z branżą energetyczną, od roku 2001r Kierownik Wydziału Zamówień i Zakupów odpowiedzialny za realizację procesów zakupowych w jednej ze Spółek grupy Kapitałowej ENERGA. Nieprzerwanie od roku 2006 wykładowca WSB na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Autor kilku artykułów z obszaru związanego z profilem zawodowym oraz sferą zainteresowań.

mgr Irena Paczkowska

Certyfikowany trener  zmian, konsultant i doradca biznesowy,  przedsiębiorca , wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz rozwojem osobistym i motywacją. Specjalista alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów  oraz sytuacji trudnych. Stały Mediator wpisana na listę mediatorów sądowych (specjalizuje się w mediacjach gospodarczych).Wieloletnie doświadczenie trenerskie i mediacyjne oraz   kilkudziesięcioletnia praktyka biznesowa.
"Ważnym i ciekawym wydarzeniem w mojej karierze zawodowej był udział w projekcie „Świadoma przedsiębiorczość” organizowanym przez Izbę Przemysłowo Handlową w Toruniu w którym pełniłam funkcję mentora. Jestem autorką programu studiów podyplomowych „Psychologia Komunikacji Interpersonalnej” na WSB w Toruniu. Wyznaję zasadę „uczenia się przez całe życie”, co pozwala mi na działanie na wielu płaszczyznach w obszarze biznesowym, edukacyjnym oraz w organizacjach non-profit, w których z  wielką pasją i satysfakcją aktywnie uczestniczę, zarówno dla siebie, jak i dla innych."

mgr Marzena Stojak-Reimus

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych o specjalności podatki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2008 roku wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo. Praktyk dzielący się wiedzą i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz finansowych, podatków, a także badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Czynnie wykonująca zawód jako Biegły Rewident, Prezes firmy audytorskiej.

mgr Stefan Smulski

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami uzyskując licencję zawodową Ministra Infrastruktury - Zarządca Nieruchomości. Przez ponad 30 lat kierował wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Spółdzielnia Drutpol Golub – Dobrzyń, Meprozet Toruń, PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA). Przeprowadził ponad 20 poważnych inwestycji: od tworzenia stacji obsługi samochodów z salonami sprzedaży po budowę i kompleksową modernizację Uzdrowiskowych Szpitali Rehabilitacyjnych oraz obiektów sanatoryjnych i odbudowę Tężni Solankowych w Ciechocinku. Współpracował z koncernami międzynarodowymi takimi jak: Sharp, Toshiba, Citroen, Nissan, Daewoo, Volkswagen, Audi, Deutsche Bundes Bahne, Krone, Kverneland, John Deere, Vlogtmann, Raiffeisen, Case, JCB, Vaderstadt, UB France, Konskilde. Prowadził zajęcia m.in. dla: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ośrodka Doskonalenia   Pracowników Administracji Państwowej.

mgr inż. Grzegorz Osiński

Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.