Zobacz inny kierunek

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Ochrona środowiska była, jest i z pewnością będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W rozwiniętych społeczeństwach i na wymagającym rynku istnieje duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów ds. ochrony środowiska.  Przedsiębiorstwa coraz częściej w swojej strukturze organizacyjnej posiadają komórkę zajmującą się ochroną środowiska.

foto233x134_9.jpgJednym z priorytetów Unii Europejskiej jest i z pewnością będzie ochrona środowiska. Na wymagającym rynku i w rozwiniętych społeczeństwach istnieje duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów ds. ochrony środowiska. Dlatego przedsiębiorstwa w swojej strukturze organizacyjnej coraz częściej posiadają komórkę zajmującą się ochroną środowiska.
 

                                                                                                                                                                        Joanna Tereszkiewicz                                                                                                                                                              opiekun kierunku 

Cel

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym naciskiem na wykorzystanie jej w praktyce. Możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.

Korzyści
możliwość uzyskania, za dodatkową opłatą, certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 wydanego przez TÜV SÜD Polska.
 
Uczestnicy
absolwent specjalności ochrona środowiska w przedsiębiorstwie może:
 • Zajmować stanowiska specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, urzędach.
 • Podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.
 • Świadczyć usługi w zakresie ochrony środowiska dla innych przedsiębiorców 
  (na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy cywilno-prawnej).
 • Audytować wewnętrzne systemy zarządzania środowiskiem.
 • Specjalizować się w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie
Partner kierunku:
logo-tuv-sud_1.jpg
 
Program kierunku: 
Program kierunku ochrona środowiska w przedsiębiorstwie w WSB w Bydgoszczy
 
Miesięce nauki: 9
Liczba godzin: 170 
Liczba zjazdów: 10
 
Podstawy prawne (8 godz.):
 • Podstawowe uregulowania prawne (2 godz.)
 • Organy ochrony środowiska (2 godz.)
 •  Ochrona środowiska a proces inwestycyjny (4 godz.)
Korzystanie ze  środowiska (70 godz.):
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami (24 godz.)
 • Krajowa baza emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (10 godz.)
 • Gospodarka wodno-ściekowa (20 godz.)
 • Ochrona przed hałasem oraz ochrona gleby (6 godz.)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (10 godz.)
Gospodarka odpadami (40 godz.):
 •  Gospodarka odpadami (30 godz.)
 • Odpady opakowaniowe i poużytkowe (4 godz.)
 • Praktyczne aspekty wdrażania nowych uregulowań dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach. (6 godz.)
System zarządzania środowiskiem (30 godz.):
 • Zarządzanie środowiskiem w organizacji
 • EMAS
  Moduł realizowany przez firmę TUV SUD Polska.
Przedmioty uzupełniające (12 godz.):
 • Usuwanie drzew lub krzewów (4 godz.)
 • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (4 godz.)
 • Wymagania i obowiązki w zakresie gospodarki substancjami niebezpiecznymi, postępowanie z azbestem i PCB (4 godz.)
Praca indywidualna (10 godz.):
 • Przygotowanie pracy projektowej (10 godz.)
Forma zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Zadanie typu case study
 • Egzamin testowy z systemów zarządzania – certyfikat wewnętrznego audytora systemu zarządzania nadany przez jednostkę  certyfikującą (za dodatkową opłatą)
Wykładowcy: 

Joanna Tereszkiewicz
Absolwentka Ochrony środowiska UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.  Od wielu lat pracuje, jako specjalista ds. ochrony środowiska i bhp w dużej firmie usługowej oraz prowadzi firmę świadczącą usługi w tym zakresie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ukończyła także studia podyplomowe z Zarządzania Jakością uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 1800 1 międzynarodowej jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Beata Kempa
Od 15 lat związana z szeroko pojętą ochroną środowiska. Zdobyte na studiach wykształcenie : biologiczne i prawnicze wykorzystuję z powodzeniem w pracy zawodowej zarówno: jako pracownik organu ochrony środowiska oraz jako uczestnik przedsięwzięć komercyjnych.
Obecnie, poprzez Grupę Roboczą ds. Hałasu krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" bierze udział w inicjowaniu zmian przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym. Natomiast z ramienia Urzędu Miasta Bydgoszczy, gdzie pracuje jako kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych jest członkiem grupy roboczej ds. hałasu w organizacji miast europejskich.

Zygmunt Jeszka
Absolwent Państwowego Technikum Rolniczego w Brzostowie. Pracował w Urzędzie Gminy jako instruktor rolny. Później w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Minikowie oraz jako inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Toruniu. Od ponad 26 lat prowadzi firmę zajmującą się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Prezesa PSPDDD. Jest posiadaczem wielu certyfikatów związanych pośrednio z ochroną środowiska. Współpracuje z PZH, inspekcją sanitarną i weterynaryjną oraz z naukowcami (biologami) z SGGW i UMK. Jest prelegentem na branżowych konferencjach i sympozjach. Firma DDD Jeszka jest wykonawcą (w całości) akcji ochrony wszystkich kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie Torunia w latach 2003-2007.

Joanna Szaciłło-Joppek
Absolwentka Wydziały Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie środowiskiem”. Od 2004 roku zajmuje się tematyką związaną z gospodarką odpadami pracując na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami. Od 2006 roku przygotowuje i prowadzi corocznie szkolenia z zakresu obowiązków sprawozdawczych wynikających m.in. z ustawy o odpadach.

Tomasz Kozłowski
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie - Wydział Leśny oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych. Od 1998 roku kierownik Referatu Kształtowania Zieleni w Urzędzie Miasta Torunia. Sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach komunalnych oraz lasach własności prywatnej, nad zielenią pasów drogowych oraz na terenach parków, skwerów i zieleńców. Organizuje cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew. Wydaje zezwolenia na usuwanie drzew, prowadzi postępowania w sprawach usuwania drzew bez zezwolenia. Od 2007 roku członek komisji Zespołu ds. Lasów Unia Metropolii Polskich.  

Tomasz Kasiorek
Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-ekonomicznej na kierunku informatyka oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej na kierunku gospodarka odpadami oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku auditing ekologiczny. Od 2006 kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, którego zadaniem jest unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz prowadzenie wszystkich aspektów środowiskowych związanych z odpadami wytwarzanymi, odzyskiwanymi oraz przetwarzanymi w tej placówce. Audytor wewnętrzny systemów ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Aktywny członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Specjalista z zakresu ochrony środowiska i energetyki cieplnej.

Barbara Kozłowska
Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, ukończyła studia podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat zawodowo zajmuje się problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów, pracując na stanowisku Głównego Specjalisty ds. ochrony środowiska w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu. Członek komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
415 zł355 zł2075 zł1775 zł4150 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021