Zobacz inny kierunek

Inspektor ochrony danych osobowych w praktyce ( RODO) WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Inspektor ochrony danych osobowych w praktyce ( RODO) - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapowiadanego  przez Komisję Europejską nowego prawa unijnego w tym zakresie, specjaliści z branży bezpieczeństwa danych nabierają szczególnego znaczenia. Studia przybliżają problematykę ochrony danych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz przygotowują do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

foto233x134_5.jpg

W dobie Internetu oraz masowego korzystania z urządzeń mobilnych coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych w firmie jest zadaniem złożonym, z którym mogą porazić sobie jedynie wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Kinga Hoffman, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Cel
Studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z ochroną danych osobowych mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu ochrony danych osobowych
w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej – administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz osób wykonujących ich zadania w jednostkach, w których nie powołano ABI. Studia mają również na celu przybliżenie nowych regulacji wynikających z przyjętego w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, która zgodnie z ogólnym rozporządzeniem zastąpi dotychczasowego ABI.

Korzyści
Uczestnicy studiów zostaną kompleksowo zaznajomieni z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz z praktycznymi aspektami pracy z danymi osobowymi
i codziennymi problemami z jakimi administratorzy danych borykają się przy wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
Absolwenci studiów staną się specjalistami z zakresu wypracowywania i wdrażania w jednostkach organizacyjnych wewnętrznych procedur ochrony i zarządzania danymi.
Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.
Uczestnicy studiów zostaną zaznajomieni z nowymi regulacjami wynikającymi z reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz zostaną przygotowani do dopełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Uczestnicy
Studia adresowane są zarówno do administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach swoich czynności służbowych (m. in. pracownicy odpowiedzialni za sprawy personalne, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów), jak również do osób, które zamierzają  podjąć pracę w tym obszarze.

Program kierunku: 

Inspektor ochrony danych osobowych w praktyce ( RODO) - w WSB w Bydgoszczy

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych (22 godz.)

 • Krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. (18h)
 • Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. (4h)

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (40 godz.)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych. Warunek rozliczalności: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. (2h)
 • Przesłanki przetwarzania  danych zwykłych i danych wrażliwych. Klauzule zgody. (6h)
 • Prawa osoby, której dane dotyczą. Tryb realizacji praw podmiotu danych (prawo do informacji, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, zasady dopuszczalności profilowania, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. (8h)
 • Obowiązki administratora danych osobowych. Odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna administratora danych osobowych. (8h)
 • Prawne podstawy udostępniania danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań. (4h)
 • Instytucja powierzenia danych osobowych. Praktyczne aspekty sporządzania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. (6h)
 • Transfer danych do państwa trzeciego. (4h)
 • Mechanizmy zgodności: certyfikacja oraz kodeksy postępowania. (2h)

Ochrona danych osobowych w przepisach sektorowych (24 godz.)

 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze ubezpieczeń. (2h)
 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze usług medycznych i paramedycznych. (4h)
 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym. (2h)
 • Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. (4h)
 • Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe. (2h)
 • Przetwarzanie danych osobowych w szkolnictwie wyższym. (2h)
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem. (4h)
 • Przetwarzanie danych osobowych przez administrację publiczną. Dostęp do informacji publicznej i jego granice. (4h)

Prawne i praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych (12 godz.)

 • Polityki ochrony danych, procedury, instrukcje, upoważnienia (warsztaty) (12h)

Status i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych (20 godz.)

 • Warunki organizacyjne wykonywania funkcji ABI / IOD. Pozycja ABI / IOD w jednostce organizacyjnej. (2h)
 • Zadania ABI / IOD. (2h)
 • Praktyczne aspekty zapewniania przez IOD przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentowania realizowanych działań: monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, planowanie działań, przeprowadzanie sprawdzeń, nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk ochrony danych, tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą, współpraca IOD z organem nadzorczym, odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji IOD. (16h)

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (20 godz.)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO27001. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych. (8h)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych. (12)

Nadzór i kontrola zgodności przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (8 godz.)

 • Kompetencje krajowego organu nadzorczego. Uprawnienia kontrolne organu nadzorczego. Procedura kontroli. Obowiązki podmiotu kontrolowanego. Administracyjne kary pieniężne. (6h)
 • Europejskie organy do spraw ochrony danych osobowych: Europejska Rada Ochrony Danych. Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. (2h)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (14 godz.)

 • Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi prasowej. (2h)
 • Ochrona danych osobowych oraz prawo do prywatności w Internecie (cyberprzestępczość). (8h)
 • Ochrona informacji niejawnych. (4h)

Praca indywidualna – projekt (10 godz.)
Przygotowanie pracy projektowej: 

 • opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (10 godz.)

FORMA ZALICZENIA Rozwiązanie zadania typu case study.
Kolokwium w formie testu z wybranych zagadnień programowych.

Wykładowcy: 

Zajęcia na studiach prowadzone są przez specjalistów posiadających przede wszystkim praktyczną wiedzę z obszaru danych osobowych. Kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, prawnicy, administratorzy bezpieczeństwa informacji, specjaliści, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Inspektor ochrony danych osobowych w praktyce ( RODO) w WSB Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia  zyskujesz 600 zł:

 •     300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
 •     300 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021