W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor (przewodniczący), Rektor Senior, Kanclerz, Dziekani, pracownik Biblioteki, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 

Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

 • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
 • zatwierdza zgodność regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą i statutem uczelni.
 • tworzy nowe kierunki studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
 • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
 • uchwala regulaminy studiów
 • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji.

Zarząd

W zarządzie zasiada Kanclerz oraz osoby powołane przez Założyciela na wniosek Kanclerza. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.

Oznacza to, że Zarząd:

 • określa i uchwala strategię uczelni
 • wskazuje dokładne wytyczne do planów studiów, programów kształcenia oraz systemu zapewnienia wysokiej jakości studiów
 • tworzy lub likwiduje kierunki i specjalności studiów
 • ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami
 • uchwala regulaminy pobierania opłat za naukę.

Rada Wydziału

W składzie Rady Wydziały znajdują się: Dziekan (przewodniczący), Prodziekani, Wicekanclerz, osoby powołane przez Senat spośród menedżerów kierunków, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie tworzenia nowych  specjalności w ramach kierunku studiów
 • uchwalanie programów studiów oraz planów studiów wszystkich stopni po konsultacjach z Samorządem Studenckim
 • opiniowanie zasad rekrutacji na studia.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

Kanclerz

Wicekanclerz

Dziekan

dr Karolina Marchlewska-Patyk

Prodziekan

dr Katarzyna Kachel