Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Bydgoszcz - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek zarządzanie w WSB w Bydgoszczy?

 

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Program studiów jest bogaty w praktyczne zastosowanie wiedzy. Będziesz rozwiązywać rzeczywiste problemy zarządcze, wykonywać projekty, omawiać case studies
 • Weźmiesz udział w wizytach studyjnych dla studentów w znanych organizacjach. W ostatnich latach zorganizowaliśmy wyjazdy m.in. do Poland Tokai Okaya Manufacturing, Bonduelle Polska, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Henkell & Co. 
 • Będziesz mógł zdobyć dodatkowe certyfikaty biznesowe: ECDL (w tym ECDL Zarządzanie projektami), IPMA Student, audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP, TransEdu
  i ELSE.Edu
 • Zrealizujesz zajęcia przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania (m.in. GRETL, Sage Symfonia Kadry i Płace, gry decyzyjnej/menedżerskiej).
 • Wykorzystasz program Yes4Yeti, którego głównym założeniem jest możliwość zdobycia doświadczenia biznesowego poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów z różnych obszarów działalności firmy, prowadzonych przez ekspertów CPP Toruń Pacific
 • Zajęcia z inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przygotują Cię do bycia samodzielnym przedsiębiorcą
 • Bedziesz mógł udzielać się w Kole Naukowym „Manager”
 • Będziesz mógł uczestniczyć w programach międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus)
 • Kierunek zarządzanie otrzymał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej m.in. w kategorii: współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia.

Decyzja MNiSW o nadaniu uprawnień do kształecenia na studiach I stopnia na kierunku zarządzanie

foto_233x134_164.jpgCzy wiesz, że liczba instytucji w rejestrze REGON dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi obecnie ponad 190 000 podmiotów? W każdym z nich występuje, w mniejszym lub większym zakresie, proces zarządzania. W konsekwencji, prędzej czy później, zetkniesz się z koniecznością posiadania wiedzy i umiejętności z tego obszaru. Wybór kierunku zarządzanie to z pewnością najwłaściwsza droga do dynamicznego rozwoju Twojej kariery zawodowej, to wybór stwarzający perspektywę awansu.

dr Tomasz Janicki
​menedżer kierunku zarządzanie

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu studiów na tym kierunku będziesz potrafił m.in.:

 • rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać  problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi
 • podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji 
 • stosować instrumenty i narzędzia marketingowe
 • kreować markę produktu i przedsiębiorstwa
 • prowadzić badania marketingowe
 • wdrażać i prowadzić projekty, w tym unijne
 • stosować narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie jakością.

Przedmioty dla kierunku Zarządzanie  na studiach licencjackich

Zobacz dostępne specjalności:

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie moga kontynuować naukę na studiach magisterskich: 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności) - 558h

 • Proseminarium 10h
 • Seminarium dyplomowe 42h
 • Communication Skills in Business 10h
 • Inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 16h
 • Praktyka zawodowa (8 tygodni) 320h
 • Praktyka zawodowa - dyplomowa (4 tygodnie) 160h

Specjalność: LOGISTYKA W BIZNESIE - 170h

 • Wsparcie logistyczne 20h
 • Logistyczna obsługa zaopatrzenia 20h
 • Logistyczna obsługa dystrybucji 20h
 • Transport w obsłudze logistycznej 16h
 • Spedycja w obsłudze logistycznej 22h
 • Informatyczne narzędzia w obsłudze logistycznej 16h
 • Optymalizacja i prognozowanie w logistyce 28h
 • Projektowanie procesów wsparcia logistycznego 28h

Specjalność: ZARZĄDZANIE FIRMĄ - 170h

 • Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem 36h
 • Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa 22h
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 22h
 • Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie 20h
 • Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie 16h
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transnarodowym na rynku globalnym 20h
 • Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 34h

Specjalność: PRAWO I ZARZĄDZANIE W PRAKTYCE - 156h

 • Praktyczne aspekty zarządzania organizacją 28h
 • Bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie 10h
 • Modele biznesowe 16h
 • Ochrona danych osobowych w organizacji 16h
 • Psychologia procesów kadrowych 22h
 • Zarządzanie płynnością finansową 14h
 • Prawo karne gospodarcze 30h
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe 20h

Specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 170h

 • Rynek pracy 22h
 • Socjologia pracy 14h
 • Zarządzanie wynagrodzeniem 30h
 • Psychologia procesów kadrowych 22h
 • Employerbranding i social media w zarządzaniu zasobami ludzkimi 24h
 • Podstawowy trening kierowniczy 32h
 • Ubezpieczenia społeczne 26h

Specjalność: ZARZĄDZANIE BHP - 186h

 • Prawna ochrona pracy 12h
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe środowiska pracy. Profilaktyczna ochrona zdrowia 28h
 • Ergonomia i fizjologia pracy 16h
 • Ocena i kontrola ryzyka zawodowego oraz tworzenie planów redukcji ryzyka 18h
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy 16h
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001/PN-N-18001 20h
 • Organizacja i metody pracy służb bhp 12h
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 14h
 • Psychologia pracy 12h
 • Pierwsza pomoc - system organizacji ratownictwa w przedsiębiorstwie 12h
 • Ochrona przeciwpożarowa 10h
 • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp 16h

Specjalność: MARKETING, SPRZEDAŻ I PR - 170h

 • Zachowania nabywców 24h
 • Grafika komputerowa 28h
 • Internal relations 24h
 • Branding i współczesna komunikacja z rynkiem 24h
 • Metody i techniki sprzedaży 26h
 • Public relations w praktyce 16h
 • Narzędzia marketingu w sprzedaży 28h

Specjalność: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - 170h

 • Zarządzanie projektem usprawniającym 24h
 • Standardy zarządzania w przedsiębiorstwach 24h
 • Kultura jakości w organizacji 14h
 • Podstawy zarządzania procesami 30h
 • Zaawansowane metody i narzędzia w zarządzaniu jakością 30h
 • Audytowanie systemu zarządzania jakością 30h
 • Zarządzanie ryzykiem w świetle standardów ISO 18h

Specjalność: SOCIAL MEDIA W BIZNESIE - 170h

 • Wizerunek przedsiębiorstwa w social media 24h
 • Personal branding w social media 24h
 • Branding i budowanie marki 24h
 • Narzędzia sprzedaży w social media 24h
 • Techniki wywierania wpływu w social media 20h
 • Ochrona danych osobowych w social media 24h
 • Proces rekrutacji przy wykorzystaniu social media 30h

Specjalność: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - 170h

 • Metody i narzędzia zarządzania projektami 22h
 • Zarządzanie projektami europejskimi 22h
 • Zarządzanie zespołem projektowym 22h
 • Komunikacja w zespole projektowym 24h
 • Metodyki zarządzania projektami 24h
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami - Microsoft Project 38h
 • Dojrzałość projektowa organizacji 18h

Specjalność: INTERNATIONAL BUSINESS - 142h

 • Business Communicattion 22h
 • Customer Behaviour 24h
 • International Logistics 24h
 • International Finance 24h
 • International Law 24h
 • Corporate Governance 24h

img_0209.jpgProf. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz -  Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, teorii decyzji oraz współtwórca koncepcji zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji. Autor i redaktor oryginalnych pozycji książkowych z tego zakresu. Laureat nagród Ministra Nauki Techniki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i konkursu im. Karola Adamieckiego. Kierował wieloma zespołowymi projektami badawczymi Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetu Badań Naukowych,   Narodowego Centrum Nauki i naukowych wydawnictw centralnych: PWE, PWN, C.K. Beck, Difin. Promotor 17 doktoratów i ponad 1000 prac magisterskich i dyplomowych. W pracy naukowej i w dydaktyce preferuje twórcze łączenie teorii zarządzania z praktyką funkcjonowania organizacji.

godziszewski_tor_233x134_35.jpgdr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB - Specjalista z zakresu  zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.  Aktualnie członek rad nadzorczych  w dwóch przedsiębiorstwach.

lech_niezurawski-1jpg.jpgdr hab. Lech Nieżurawski prof. WSB - Profesor L. Nieżurawski od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach rozwiązujących węzłowe i resortowe problemy badawcze a później w projektach badawczych KBN. Posiada  poważny dorobek w badaniach nad podstawowymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym składający się z blisko 200 prac publikowanych. Podejmuje głównie następujące grupy zagadnień: przemiany strukturalne i procesy koncentracji w produkcji i przetwórstwie żywności, strategie rozwojowe przedsiębiorstw, w tym fuzje i przejęcia, uwarunkowania rozwoju MSP, zarzadzanie działalnością przedsiębiorstw międzynarodowych, zarządzanie jakością i innowacjami, zarzadzanie satysfakcją klienta oraz przystosowywanie się przedsiębiorstw przemysłowych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej.
Jako stypendysta rządu Szwajcarii odbył jednoroczne studia w Eidgenössische Technische Hochschule w Zurichu. W ramach stypendium DAAD odbył  staż w Institut für Betriebswirtschaftslehre Technische Universität München, Humboldt Universität zu Berlin i Universität Rostock.
Posiada dyplomy ukończenia kursów organizowanych przez Land O’Lakes Inc.: Agribusiness Management i Intermediate Marketing. Wypromował 10-ciu doktorów i był opiekunem ponad 500 prac magisterskich. Za działalność naukowo-dydaktyczną był nagradzany przez Rektora UMK, posiada odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” , „Srebrny Krzyż Zasługi” i medal Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

foto_233x134_.jpgProf. nadzw. dr hab. Tomasz Kruszewski - trener umiejętności miękkich, psychoterapeuta, mediator. Autor 6 książek, niemal 100 artykułów naukowych i kilku programów kształcenia studentów, w tym z zakresu psychologii i komunikacji w biznesie oraz pedagogiki dorosłych. W ostatnich 5 latach zrealizował ponad 2 tys. godzin szkoleń, treningów grupowych i sesji terapeutycznych. W swoim portfolio ma już 10 tys. godzin spędzonych na rozwijaniu innych. Jest czynnym praktykiem od 1998 r.

barbara_bielicka-1.jpgdr Barbara Bielicka – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz absolwentka podyplomowych studiów Public Relations. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania, marketingu i public relations zdobyte na stanowiskach dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. marketingu, v-ce prezesa ds. marketingu i PR w przedsiębiorstwach branży spożywczej oraz na rynku usług uzdrowiskowych.
W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu pracuje od 12 lat, aktualnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania. Wykładowca przedmiotów: Public Relations, negocjacje w biznesie, komunikowanie się w organizacji, marketing, marketingowe działania organizacji, zachowanie nabywców, zachowania konsumenta i psychologia reklamy. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą człowieka i jego kondycji w systemie komunikacji społecznej XXI wieku oraz jego roli w procesach komunikowania się organizacji.

foto_233x134_3.jpgdr Maciej Tokarski - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 2003 roku obronił pracę doktorską: Ocena i perspektywy wykorzystania faktoringu do finansowania bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego za którą otrzymał wyróżnienie w kategorii prac doktorskich, nadane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od roku 2003 jest pracownikiem Katedry Rachunkowości (a od 2014 r. Katedry Finansów i Rachunkowości) Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, współautor książek: Księgowość w małej i średniej firmie - uproszczone formy ewidencji (wyd. VI zmienione i uaktualnione, Cedewu, Warszawa 2015 - (współautorzy  A. Tokarski, G. Voss)),
Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, WoltersKluwer S.A, Warszawa 2014 (współautorzy  B. Kołosowska, E. Chojnacka, A. Tokarski), Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Cedewu, Warszawa 2014 (współautor  A. Tokarski, M. Mosionek-Schweda), Biznesplan w praktyce, wydanie 4, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013 (współautorzy A. Tokarski, J. Wójcik); Biznesplan po polsku, wydanie 2, Cedewu, Warszawa 2012 (współautorzy  A. Tokarski, J. Wójcik), Jak solidnie przygotować profesjonalny biznes  plan, wydanie 3, Cedewu, Warszawa 2012 (współautorzy  A. Tokarski, J. Wójcik), pracownik GE Capital Bank (2003-2004), ekspert ds. oceny finansowo-ekonomicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Toruń.

dr_t_janicki_ok_foto_233x134_168.jpgdr Tomasz Janicki – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

tomasz-marcysiak-img_9234-kopia.jpgdr Tomasz Marcysiak - socjolog, wykładowca WSB. Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni wyższej. Był kierownikiem katedry oraz dziekanem. Aktualnie skupia się na pracy naukowej i popularyzacji nauki w mediach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz sekcji badań jakościowych i socjologii wsi. Naukowo zajmuje się badaniem postaw przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich, jakości życia, funkcjonowania samorządów. Bada kapitał społeczny wsi oraz aspiracje edukacyjne dzieci i młodzieży.  Często powoływany jako ekspert w forach dyskusyjnych poświęconych polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

dr_joanna_niezurawska_tor_233__85.jpgdr Joanna Nieżurawska - jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
 • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
 • systemy kafeteryjne
 • kierowanie i przywództwo

agnieszka_abramczyk.jpgmgr Agnieszka Abramczyk - Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i Toruniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Wykładowca i współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Współzałożycielka „Fundacji Gildia Mediacyjna” w Toruniu. Współpracuje z Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy  i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w specjalności „Psychologia w Zarządzaniu” a także „Negocjacje w Usługach Finansowych” oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie „Negocjacji i Mediacji”.
Prywatnie mama Justyny, Karoliny i Adama. Dodatkowo interesuje się: rozwiązywaniem konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution) , siatkówką, podróżami, życiem i kulturą starożytnych Chin.
MISJA: Podążaj za człowiekiem. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swoje konsekwencje.

bartosz_zawacki.jpgmgr Bartosz Zawacki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk, zajmujący się problematyką udzielania zamówień od 2002r. W latach 2004-2007 Arbiter rozstrzygający spory z zakresu zamówień publicznych przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z tematyki Zamówień Publicznych oraz Logistyki. W roku 2009 ukończył studia Executive MBA Master of Business Administration w GFKM, Uniwersytet Gdański i RSM Erasmus University. Zawodowo związany z branżą energetyczną, od roku 2001r Kierownik Wydziału Zamówień i Zakupów odpowiedzialny za realizację procesów zakupowych w jednej ze Spółek grupy Kapitałowej ENERGA. Nieprzerwanie od roku 2006 wykładowca WSB na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Autor kilku artykułów z obszaru związanego z profilem zawodowym oraz sferą zainteresowań.

irena_paczkowska_foto_233x134_194.jpgmgr Irena Paczkowska  – certyfikowany trener  zmian, konsultant i doradca biznesowy,  przedsiębiorca , wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz rozwojem osobistym i motywacją. Specjalista alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów  oraz sytuacji trudnych. Stały Mediator wpisana na listę mediatorów sądowych (specjalizuje się w mediacjach gospodarczych).Wieloletnie doświadczenie trenerskie i mediacyjne oraz   kilkudziesięcioletnia praktyka biznesowa.
"Ważnym i ciekawym wydarzeniem w mojej karierze zawodowej był udział w projekcie „Świadoma przedsiębiorczość” organizowanym przez Izbę Przemysłowo Handlową w Toruniu w którym pełniłam funkcję mentora. Jestem autorką programu studiów podyplomowych „Psychologia Komunikacji Interpersonalnej” na WSB w Toruniu. Wyznaję zasadę „uczenia się przez całe życie”, co pozwala mi na działanie na wielu płaszczyznach w obszarze biznesowym, edukacyjnym oraz w organizacjach non-profit, w których z  wielką pasją i satysfakcją aktywnie uczestniczę, zarówno dla siebie, jak i dla innych."

marzena_stojak-reimu-1s.jpgmgr Marzena Stojak-Reimus - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych o specjalności podatki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2008 roku wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo. Praktyk dzielący się wiedzą i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej, analiz finansowych, podatków, a także badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, posiadający Certyfikat Księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynnie wykonująca zawód jako Biegły Rewident, Główna Księgowa, Dyrektor Finansowy.

dr Andrzej Tokarski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z oceną kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności oraz upadłością przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Autor lub współautor około 100 publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość finansowa, strategia finansowania działalności, biznes plan. W latach 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Lipno sp z.o.o, od 2003 roku nauczyciel dyplomowany, od 2005 egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w zawodzie technik ekonomista, sprzedawca.  Od 2003 roku członek Panelu Ekspertów przy Urzędzie Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie funduszy unijnych,   szkoleniowca w Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu w zakresie zasad sporządzania biznes planu.

prof_smulski.jpgmgr Stefan Smulski -  absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami uzyskując licencję zawodową Ministra Infrastruktury - Zarządca Nieruchomości. Przez ponad 30 lat kierował wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Spółdzielnia Drutpol Golub – Dobrzyń, Meprozet Toruń, PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA). Przeprowadził ponad 20 poważnych inwestycji: od tworzenia stacji obsługi samochodów z salonami sprzedaży po budowę i kompleksową modernizację Uzdrowiskowych Szpitali Rehabilitacyjnych oraz obiektów sanatoryjnych i odbudowę Tężni Solankowych w Ciechocinku. Współpracował z koncernami międzynarodowymi takimi jak: Sharp, Toshiba, Citroen, Nissan, Daewoo, Volkswagen, Audi, Deutsche Bundes Bahne, Krone, Kverneland, John Deere, Vlogtmann, Raiffeisen, Case, JCB, Vaderstadt, UB France, Konskilde. Prowadził zajęcia m.in. dla: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ośrodka Doskonalenia   Pracowników Administracji Państwowej.

mgr inż. Grzegorz Osiński -  specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.

ikona_elastyczny.pngCeny studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Bydgoszczy

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia  - w 1,2, 10 czy 12.                  

czesne.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 16 października, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 270 zł (295 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł

Jesli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019.

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Ceny dla kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
295 zł270 zł345 zł315 zł1725 zł1575 zł3450 zł3150 złI rok
375 zł435 zł2175 zł4350 złII rok
515 zł2575 zł5150 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł330 zł415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 złI rok
355 zł415 zł2075 zł4150 złII rok
415 zł2075 zł4150 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
295 zł270 zł345 zł315 zł1725 zł1575 zł3450 zł3150 złI Rok nauki
375 zł435 zł2175 zł4350 złII Rok nauki
515 zł2575 zł5150 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł330 zł415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 złI rok
355 zł415 zł2075 zł4150 złII rok
415 zł2075 zł4150 złIII rok
IV rok

Ceny dla specjalności International business na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Czesne zmienne

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł425 zł2125 zł4250 złI rok
435 zł515 zł2575 zł5150 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
420 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł425 zł2125 zł4250 złI
435 zł515 zł2575 zł5150 złII
595 zł2975 zł5950 złIII

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł495 zł2475 zł4950 złI
420 zł495 zł2475 zł4950 złII
495 zł2475 zł4950 złIII
IV

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021