Zobacz inny kierunek

Zarządzanie placówką oświatową


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.).

Zarządzanie placówką oświatową - studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu - III edycja

Polski system oświaty podlega nieustannym przeobrażeniom. Znaczący wpływ na jakość funkcjonowania 
placówek oświatowych w burzliwym otoczeniu mają kompetencje (m.in. wiedza, umiejętności, doświadczenie) kadry kierowniczej. Słuchacze wyżej wymienionych studiów będą je mogli doskonalić, by móc efektywnie zarządzać placówkami, w których zostaną dyrektorami.
 
Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.
 
trawinska_-_kopia.jpg„Zarządzanie placówkami oświatowymi wymaga od dyrektorów rozległej i specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, by mogli z powodzeniem realizować zróżnicowane cele stawiane przez równie zróżnicowanych uczestników tych organizacji. Postaramy się, by zarządzanie określane «wędrówką przez chaos» stało się dla słuchaczy przemyślaną i dobrze zaplanowaną podróżą”. 
dr Katarzyna Trawińska
Kierownik merytoryczny studiów

Cel
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich słuchaczy w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, kształtowanie umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, a także zapoznanie się z aspektami prawnymi obowiązującymi w oświacie.

Korzyści
Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi. Uzyskają również wiedzę w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwenci studiów dysponować będą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową przy ograniczonych zasobach

Uczestnicy studiów
Studia przeznaczone są absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadających tytuł magistra lub licencjata pełniących lub przygotowujących się  do sprawowania funkcji kierowniczych we wszystkiego typu placówkach oświatowych.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych  na kierunku Podyplomowe Studia Zarządzanie placówką oświatową w WSB we Wrocławiu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 12   
Liczba semestrów: 2                   

Aspekty prawne (34 godz.)

 • prawo oświatowe (16 godz.)
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w jednostkach budżetowych (10 godz.)
 • system nadzoru pedagogicznego (8 godz.)

Zarządzanie w jednostkach oświatowych

 • podstawy zarządzania (12 godz.)
 • elementy zarządzania strategicznego w  jednostkach oświatowych (12 godz.)
 • zarządzanie jakością w placówkach oświatowych (12 godz.)
 • kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach oświatowych (16 godz.)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (16 godz.)
 • trening kierowniczy (16 godz.)

Finanse

 • zarządzanie finansami i majątkiem szkoły (16 godz.)
 • finansowanie zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (12 godz.)

Umiejętności interpersonalne

 • podstawy komunikacji społecznej (16 godz.)

Marketing

 • marketing jednostek oświatowych (16 godz.)           

Forma zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia studiów jest złożenie projektu (indywidualnie lub zespołowo) oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego zakres materiału realizowanego na zajęciach.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie placówką oświatową w WSB we Wrocławiu.

dr Katarzyna Trawińska 
Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie placówką oświatową, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania (ZZL), trener biznesu certyfikowany przez firmę szkoleniowo-doradczą Moderator, asesor AC/DC certyfikowany przez Ernst & Young; absolwentka m.in. studiów podyplomowych Psychologia zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, autorka kilkunastu artykułów
o tematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi opublikowanych w miesięczniku  dla kierowniczej kadry oświatowej Dyrektor Szkoły; pedagog, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierowniczych.

prof. nadzw. dr Antoni J. Jeżowski 
Doktor nauk ekonomicznych i profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Współzałożyciel miesięcznika kadry kierowniczej oświaty Dyrektor Szkoły, w latach 1995-2003 jego redaktor naczelny. Autor ponad 300 publikacji związanych z finansami publicznymi, finansowaniem zadań oświatowych, wykorzystaniem instrumentów prawnych w zarządzaniu szkołą oraz ekonomiką oświaty, w tym ponad 20 książek m.in. Finanse w oświacie, Statut szkoły, Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą. Jest współautorem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Wpisany na listę European Expert Network on Economics of Education. Członek honorowy OSKKO.

prof. dr hab. Marek Bugdoł 
Pracownik naukowy i dydaktyczny, specjalista z zakresu zarządzania jakością, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych (od 2012 roku nauki o zarządzaniu); Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, audytor jakości, długoletni pracownik ZEW S.A (aktualnie SGL). Pełnomocnik jakości w spółkach medycznych. Autor wielu publikacji naukowych, w tym książek: Zarządzanie pracownikami-klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych, Difin, Warszawa, 2011,Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków 2010, Zarządzanie jakością  w administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008, Gry i zachowania nieetyczne, Difin, Warszawa 2007, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, UJ, Kraków 2006.

dr hab. inż. Radosław Ryńca 
Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz ich zastosowaniu w obszarze przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Współautor i wykonawca kilku projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Iwona Haba 
Psycholog, doświadczony trener, coach i asesor. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników wszystkich szczebli zarządzania. Była odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń, badanie ich efektywności, a także badanie satysfakcji klientów. Posiada doświadczenie w realizacji AC/DC. Ma praktyczną wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie konsultowania i wdrażania ocen pracowniczych, kształtowania systemów motywowania, komunikacji i coachigu dla wysokiej kadry kierowniczej.

Krystyna Dworecka 
Nauczyciel języka polskiego, pedagog w dziedzinie oligofrenopedagogiki, z doświadczeniem w edukacji integracyjnej, absolwentka studiów podyplomowych: „Nadzór pedagogiczny”. „Prawo w oświacie”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego oraz  stopień nauczyciela dyplomowanego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od ponad dziesięciu lat przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego, wieloletni dyrektor szkoły. Od kilku lat pracuje w Wydziale Oświaty na stanowisku Zastępcy Naczelnika. Jest autorką publikacji w zakresie nowatorstwa pedagogicznego. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty. Wieloletni członek Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Piotr Spychała 
Wicekanclerz WSB we Wrocławiu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. Od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.  Pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni pracujący w katedrach zarządzania i marketingu. Od 2008 r. dyrektor generalny Uczelni. W ramach swoich obowiązków pracuje nad rozwojem Uczelni, nadzoruje sprzedaż produktów Uczelni, współpracuje przy procesach komunikacji zewnętrznej, współtworzy strategię marketingową Uczelni, współpracuje z działem marketingu przy realizacji działań operacyjnych, odpowiada za strategię rozwoju infrastruktury Uczelni, administruje mieniem Uczelni, koordynuje procesy informatyzacji oraz tworzy i nadzoruje realizację projektów realizowanych przez Uczelnię. W ramach realizowanych zadań prowadzi procesy negocjacyjne Uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacji oraz negocjacji jak również operacyjnych działaniach negocjacyjnych.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie placówką oświatową w WSB we Wrocławiu

 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

 

10 RAT1 RATA
390 zł3900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923