Zobacz inny kierunek

Studia menedżerskie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.).

Studia menedżerskie - studia w WSB we Wrocławiu  - XIX edycja

Uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne firmy, zmuszają menedżerów do ciągłego trenowania i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz osobowościowych. Coraz większą rolę w gospodarce odgrywa również mały biznes. Te i inne czynniki uwzględniono przy wypracowywaniu koncepcji programowej podyplomowych studiów menedżerskich. Program studiów jest konsultowany i wspierany merytorycznie przez Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”.
 
Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.
 

wsb_bwhotel_102.jpg"W pewnym momencie kariery realizacja postawionych sobie celów zawodowych w kierunku zarządzania zespołem programistów i konsultantów wymagała ode mnie poszerzenia kompetencji menedżerskich. Wybrałem podyplomowe studia menedżerskie na WSB, ponieważ oferowały różnorodny zakres merytoryczny zajęć. Dziś w codziennej pracy menedżera czerpię niejednokrotnie z wiedzy teoretycznej i doświadczeń nabytych podczas wykładów i ćwiczeń".

Marek Garbacz
absolwent kierunku Studia menedżerskie, dyrektor Działu Technologii SAP, SI-Consulting Sp. z o. o.

Cel
Studia w profesjonalny sposób przygotowują słuchaczy do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych, a jednocześnie porządkują i aktualizują posiadaną wiedzę menedżerską. Zajęcia są zorientowane na ćwiczenie ważnych umiejętności zawodowych i osobowościowych przydatnych w pracy menedżera i w doborze kadr.

Korzyści
Studia rozwijają pożądane cechy i umiejętności menedżerskie, a także kształcą zdolności przywódcze, decyzyjne, strategiczne, analityczne i komunikacyjne przez dyskusje w gronie wykładowców oraz praktyków gospodarczych. Program nauczania obejmuje zarówno prawne, organizacyjne, jak i psychologiczne aspekty działania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Ważnym wyróżnikiem studiów jest szeroka wymiana różnych doświadczeń biznesowych między samymi uczestnikami. 
Kierunek jest objęty patronatem Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”
, dzięki czemu słuchacze mają możliwość:

 • uczestniczenia w dwóch dedykowanych panelach dyskusyjnych prowadzonych przez absolwentów MBA
 • uczestniczenia w merytorycznych spotkaniach otwartych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Praktyczny charakter studiów
W trakcie zajęć są prezentowane i przybliżane liczne przykłady praktyczne tzw. „dobrych praktyk biznesowych”, a także efektywnie stosowane zróżnicowane formy aktywne takie, jak warsztaty, ćwiczenia kierownicze, symulacje decyzyjne, przypadki  i inscenizacje czy analiza dokumentów organizacyjnych oraz finansowych. Wyróżnikiem studiów jest kompleksowa gra biznesowa PROMAR, znana i prowadzona w środowiskach uczelnianych oraz biznesowych. Gra PROMAR jest rozgrywana w formie zajęć wyjazdowych, finansowanych przesz WSB we Wrocławiu. Zwycięzcy w tej grze otrzymują doceniane na rynku pracy certyfikaty z opisem gry.

Uczestnicy
Uczestnikami studiów mogą być potencjalni menedżerowie (szczególnie w organizacjach komercyjnych), osoby na stanowiskach menedżerskich zamierzające zaktualizować i uporządkować swoją wiedzę oraz przećwiczyć posiadane umiejętności zawodowe i osobowościowe, właściciele i współwłaściciele małych firm oraz osoby zamierzające uruchomić
swój biznes.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Studia menedżerskie, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 
logo_-_stowarzyszenie.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 192
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2

Trening menedżerski (12 godz.) 

 • Funkcje treningu menedżerskiego
 • Gry i ćwiczenia kierownicze – indywidualne i grupowe
 • Symulacje decyzyjne
 • Przypadki i inscenizacje

Zarządzanie firmą i struktury działalności gospodarczej (16 godz.)

 • Współczesne rozumienie zarządzania (funkcje zarządzania i ich uwarunkowania)
 • Zarządzanie firmą w warunkach rynku europejskiego
 • Firma jako system i jej relacje z otoczeniem
 • Współczesne wyzwania wobec zarządzania (zarządzanie  w warunkach globalizacji)
 • Struktury organizacyjne (funkcje, struktury, typy struktur, ewolucja struktur organizacyjnych)
 • Struktury kapitałowe i struktury kontraktowe
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Konsekwencje ekonomiczne i społeczne wyboru formy organizacyjno- prawnej

Otoczenie prawne biznesu (8 godz.)

 • Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu
 • Sposoby zabezpieczeń wykonania zobowiązań
 • Sztuka zawierania umów szczegółowych
 • Prawne uregulowania dotyczące windykacji należności
 • Nowe regulacje prawne w kontekście wejścia do UE
 • Analiza przypadków

Psychologia kierowania ludźmi  (12 godz.) 

 • Psychologiczne tło zachowań biznesowych
 • Psychologiczne uwarunkowania kierowania ludźmi
 • Sztuka wygłaszania expose przez kierownika
 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z nagradzaniem
 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z karaniem  
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów

Sylwetka współczesnego menedżera (8 godz.)

 • Kierownik, menadżer, biznesmen i przywódca
 • Struktura kwalifikacji menedżera
 • Pożądane kompetencje współczesnego menażera
 • Wybrane testy i przypadki ukierunkowane na diagnozę i doskonalenie kwalifikacji menedżerskich
 • Kompetencje menadżera XXI wieku
 • Antykwalifikacje menedżerskie
 • Dezaktualizacja kwalifikacji i sposoby jej przeciwdziałania  

Podstawy finansów w biznesie (8 godz.)

 • Podstawowe kategorie finansowe
 • Wyniki na działalności operacyjnej a płynność finansowa
 • Interpretacja rachunku zysków i strat oraz wskaźniki z tym związane
 • Interpretacja płynności finansowej oraz wskaźniki z tym związane
 • Przegląd możliwych źródeł finansowania (własnego i obcego)
 • Kierunki inwestowania nadwyżek finansowych
 • Podstawowe dokumenty finansowe  
 • Mini warsztaty i przypadki

Analiza finansowa (8 godz.)

 • Baza informacyjna i jej wiarygodność w analizie finansowej
 • Metody badań stosowane w analizie finansowej
 • Porównywalność danych w czasie i przestrzeni
 • Prezentacja danych
 • Wnioskowanie w analizie finansowej
 • Narzędzia analizy sprawozdań finansowych

Rachunkowość zarządcza i controlling (12 godz.) 

 • Rachunkowość a system celów i proces decyzyjny
 • Controlling w zarządzaniu finansowym
 • Controlling strategiczny
 • Narzędzia sterowania rentownością
 • Cash flow
 • Zarys procedury wdrażania controllingu
 • Ćwiczenia i przypadki
 • Prezentacja doświadczeń praktycznych

Zarządzanie biznesem  (16 godz.)

 • Uwarunkowania małych przedsiębiorstw
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej
 • Źródła finansowania małych firm
 • Proces decyzyjny w małych firmach
 • Analiza systemu podatkowego w biznesie
 • Sztuka zawierania umów (zawieranie kontraktu)
 • Szanse i zagrożenia małych przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania w biznesie
 • Ćwiczenia i przypadki sytuacyjne

Marketing  (8 godz.)

 • Koncepcja marketingu relacyjnego
 • Strategiczne a operacyjne zarządzanie marketingowe
 • Procesy komunikacyjne w marketingu
 • Badania i analizy marketingowe a decyzje menedżerskie
 • Instrumentarium marketingowe (analiza SWOT, marketing mix, benchmarking)

Zarządzanie sprzedażą (8 godz.)

 • Miejsce i znaczenie sprzedaży w systemie funkcjonowania firmy
 • Lokalizacja sprzedaży w strukturze organizacyjnej firmy
 • Planowanie sprzedaży
 • Strategie sprzedażowe
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Wybrane narzędzia i techniki menedżera  (12 godz.) 

 • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie selektywne
 • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie całościowe
 • Techniki i narzędzia stosowane w regulowaniu i delegowaniu kompetencji
 • Procedura projektowania komórki organizacyjnej
 • Technika OCE II  badania klimatu organizacyjnego  
 • Technika badania struktur nieformalnych (socjometria)
 • Budowa i analiza systemu celów  firmy
 • Przykłady rozwiązań praktycznych i mini warsztaty  

Sztuka kierowania ludźmi  (8 godz.)

 • Istota i uwarunkowania kierowania ludźmi
 • Paradoksy kierowania
 • Zasady i zalecenia efektywnego kierowania ludźmi
 • Sztuka formułowania i przekazywania zadań
 • Sztuka delegowania kompetencji
 • Style kierowania
 • Przypadki, ćwiczenia i inscenizacje  związane z kierowaniem ludźmi

Symulacje biznesowe (4 godz.)

 • Symulacja optymalnej struktury produkcji
 • Kalkulacja kosztów
 • Symulacja wyniku finansowego

Dobór  i ocena  kadr w biznesie (8 godz.)

 • Rola i znaczenie doboru kadr w biznesie
 • Budowanie modelu pożądanych kompetencji
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Projektowanie ścieżek karier zawodowych
 • Systemy okresowych ocen pracowniczych

Zarządzanie strategiczne  (8 godz.)

 • Misja - wizja – cele strategiczne
 • Metody wypracowania strategii
 • Poziomy strategii
 • Transformacja celów strategicznych w cele taktyczno-operacyjne
 • Prezentacja doświadczeń praktycznych

Systemy motywacyjne w biznesie  (8 godz.)

 • Istota i rodzaje motywacji pracowniczej
 • Podstawowe teorie motywacji
 • Motywacja materialna i pozamaterialna
 • Systemy motywacyjne a wynagradzanie
 • Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania
 • Istotne uwarunkowania procesu motywacyjnego
 • Rola wyznaczania celów w procesie motywacyjnym
 • Techniki automotywacyjne a sztuka motywowania innych

Negocjacje w biznesie  (8 godz.)

 • Strategie negocjowania
 • Etapy skutecznego negocjowania
 • Techniki pomocnicze negocjowania
 • Pokonywanie impasu
 • Podstępne praktyki negocjowania
 • Psychologia negocjacji

Zakupy w biznesie (4 godz.)

 • miejsce i znaczenie zakupów w systemie funkcjonowania firmy
 • lokalizacja zakupów w strukturze organizacyjnej
 • zakupy a inne podsystemy firmy
 • strategie zakupowe
 • negocjacje zakupowe
 • wykorzystanie IT w zakupach
 • generowanie oszczędności w zakupach
 • zarządzanie relacjami z dostawcami

Gra biznesowa Promar  (16 godz.)

 • Kompleksowa gra biznesowa „Promar” ukierunkowana na kształtowanie pożądanych cech i umiejętności menedżerskich (konkurencyjna gra marketingowo-finansowa)
 • Doskonalenie pożądanych kompetencji osobowościowych menedżera

Forma zaliczenia:
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz  projekt lub case studies - indywidualnie lub zespołowo.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm, konsultanci, trenerzy i eksperci w takich dziedzinach, jak marketing i sprzedaż, finanse, zarządzanie, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Walorem studiów jest dosyć uniwersalny program obejmujący zarówno aspekty prawno-organizacyjne, jak również finansowe, rynkowe, metodyczne i kadrowe. Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem praktycznym i są one zorientowane  zarówno na doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również na trening umiejętności osobowościowych.

grzegorz_wudarzewski.jpgdr Grzegorz Wudarzewski 
Kierownik kierunku, wykładowca, trener i konsultant. Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce ZZL,  projektowania struktur, zarządzania projektami, narzędzi i technik menedżerskich oraz klimatu organizacyjnego i kultury organizacyjnej. Jest trenerem i konsultantem w firmach konsultingowych (m.in.  Sjos, Vademecum, Vento). Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Chorzowie na kierunkach „Menedżerskie Studia Podyplomowe”, „Zarządzanie kadrami”, „Psychologia zarządzania”, „Zarządzanie sprzedażą”. Zrealizował szereg projektów szkoleniowych i doradczych na rzecz praktyki gospodarczej m.in. w: Z.E.M. DUSZNIKI SP. Z O.O., ZAKŁAD KOMUNALNY W OPOLU, ALUPLAST POZNAŃ SP. Z O.O., NOVOL SP. Z O.O.  Od kilku lat prowadzi badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwach i z tego zakresu obronił pracę doktorską na UE Wrocław.

dr hab. Andrzej Kaleta, prof. nadzw. WSB we Wrocławiu
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Ekonomicznym (kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (Pełnomocnik d.s. Strategii). Praktyk zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Koordynator i/lub trener wielu warsztatów strategicznych oraz autor licznych szkoleń z zakresu kreowania i realizacji strategii organizacji. Autor wielu opracowań naukowych nt. strategii zarządzania oraz aktywny uczestnik wielu konferencji w tym obszarze.

tomasz_kopyscianski.jpg

dr Tomasz Kopyściański
Adiunkt WSB Wrocław, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

Monika Szymonek-Stec, MBA
Kierownik merytoryczny kierunku. Absolwentka studiów MBA w Oxford Brooks University and Polish Open University, podyplomowych studiów Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Certyfikowany trener biznesu, trener rozwoju osobistego, coach oraz licencjonowany trener  International Coach Federation, wykładowca akademicki. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w tworzeniu kompleksowych strategii komunikacyjnych i szkoleniowych. Właściciel firmy szkoleniowej Szymonek Stec ACADEMY, Training Manager oraz  Senior Expert w Executive Boost Growth.

michal_szlachcic_233x134.jpgMichał Szlachcic
Kierownik merytoryczny kierunku studiów podyplomowych Trener biznesu. Praktyk, ekonomista, współzałożyciel i członek Zarządu Logintrade S.A. Wykładowca na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych „Zakupy w Biznesie” i „Zarządzania Sprzedażą”, autor i kierownik podyplomowego studium „Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zrealizował szereg projektów konsultingowych oraz szkoleniowych dla takich firm jak: VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o., BANK ZACHODNI WBK S.A., POLKOMTEL S.A., POLIFARB WROCŁAW-CIESZYN S.A., POLMOS WROCŁAW S.A., POCZTA POLSKA, RUCH S.A., CERMAG Sp. z o.o., KAUFLAND Sp. z o.o., GOTEC POLSKA Sp. z o.o. oraz wielu innych.

 

dr inż. Jerzy Mońka
Kierownik merytoryczny kierunku studiów podyplomowych Controlling. Pracownik naukowy w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktyk, specjalista z dziedziny controllingu, doświadczony wykładowca. Autor ponad 100 publikacji z dziedziny controllingu.

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska
Dyrektor Kancelarii Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest autorką publikacji z zakresu sądowego stosowania prawa, roli zawodowej profesjonalnego pełnomocnika oraz postępowania cywilnego oraz autorką rozprawy doktorskiej z zakresu wpływu prawa UE na praktykę interpretacyjną sądów polskich.

dr Jerzy Jagoda
Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

prof. dr hab. Czesław Zając
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz profesor WSB we Wrocławiu. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, kulturę organizacyjną, przejęcia i fuzje przedsiębiorstw oraz ekonomikę i organizację przedsiębiorstw. Autor ponad 130 publikacji w tym 4 monografii i podręcznika akademickiego. W swej aktywności profesjonalnej łączy działalność badawczą i naukową z aktywnością konsultingową. Przez 7 lat pełnił funkcje menedżera personalnego na stanowisku dyrektora departamentu zarządzania personelem w Banku Zachodnim SA LUKAS SA i LUKAS Banku SA. Członek Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz wiceprezes tego oddziału w poprzedniej kadencji.

Paulina Gocała
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również prestiżowe studia podyplomowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacji Trener grupowy przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki na Wydziale Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich (coaching , przywództwo sytuacyjne, zarządzanie zmianą, zarządzanie efektywnością osobistą). Jej pasją jest towarzyszenie w rozwoju tym, którzy chcą skutecznie wykorzystać potencjał twórczy w obszarach przywództwa (indywidualnego i zespołowego). Jest przekonana, że podstawa pracy trenera to uważne słuchanie ludzi, dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem oraz prowadzenie ich w takim kierunku, aby poczuli własną siłę sprawczą.

Marzena Lechert
Trener i coach. Od 1995 do 2002 roku obejmowała stanowisko menedżera w dziale sprzedaży, następnie jako trener wewnętrzny w Lukas Banku SA. Od 2002 roku pracuje samodzielnie jako niezależny trener i konsultant w biznesowych projektach szkoleniowych. Ukończyła szkoły trenerów biznesu, a także certyfikowany coach ICC. Zakres specjalistycznego działania: coaching indywidualny dla kadry menedżerskiej, prowadzi szkolenia w tematyce: coachingu, komunikacji wewnętrznej, zarządzania zespołem, negocjacji, sprzedaży. Wykładowca WSB we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje zajęcia według autorskich programów, opierając się na własnym doświadczeniu i poszukując nowych zasobów wiedzy.

dr Katarzyna Kulig-Moskwa 
Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych.  Naukowo interesuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

Ceny studiów na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
615 zł6150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923