Zobacz inny kierunek

Studia menedżerskie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia menedżerskie - studia w WSB we Wrocławiu  - XVI edycja

Turbulentne uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne firmy, zmuszają menedżerów do ciągłego trenowania i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz osobowościowych. Jednocześnie w firmach i na rynku pracy wzrasta znaczenie uniwersalizacji zawodowej. Coraz większą rolę odgrywa również w gospodarce mały biznes. Wszystkie te czynniki uwzględniono przy wypracowaniu koncepcji programowej podyplomowych Studiów menedżerskich.

233x134_34.jpg

Zdecydowałem się na studia podyplomowe, ponieważ chciałem uzupełnić i skonfrontować swoją wiedzę, którą zdobyłem dotychczas pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w logistyce oraz w budownictwie. Wybrałem studia menadżerskie w WSB na podstawie bogatej siatki przedmiotów. Studia i kierunek, który wybrałem w stu procentach spełnia moje oczekiwania. 

Jarosław Wykurz
słuchacz kierunku Studia menedżerskie

Cel
Studia w profesjonalny sposób przygotowują słuchaczy do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych, a jednocześnie porządkują i aktualizują posiadaną wiedzę menedżerską. Zajęcia są zorientowane na ćwiczenie ważnych umiejętności zawodowych i osobowościowych przydatnych w pracy menedżera i w doborze kadr.

Korzyści
Studia rozwijają pożądane cechy i umiejętności menedżerskie, a także kształcą zdolności przywódcze, decyzyjne, strategiczne, analityczne i komunikacyjne przez dyskusje w gronie wykładowców oraz praktyków gospodarczych. Program nauczania obejmuje zarówno prawne, organizacyjne, jak i psychologiczne aspekty działania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Ważnym wyróżnikiem studiów jest szeroka wymiana różnych doświadczeń biznesowych między samymi uczestnikami. W ramach kierunku słuchacze mogą wykorzystać nieodpłatnie 8-godzinny moduł w języku angielskim „Business presentations”, którego program znajduje się na stronie.

Praktyczny charakter studiów
W trakcie zajęć są prezentowane i przybliżane liczne przykłady praktyczne tzw. „dobrych praktyk biznesowych”, a także efektywnie stosowane zróżnicowane formy aktywne takie, jak warsztaty, ćwiczenia kierownicze, symulacje decyzyjne, przypadki  i inscenizacje czy analiza dokumentów organizacyjnych oraz finansowych. Wyróżnikiem studiów jest kompleksowa gra biznesowa PROMAR, znana i prowadzona w środowiskach uczelnianych oraz biznesowych. Gra PROMAR jest rozgrywana w formie zajęć wyjazdowych, finansowanych przesz WSB we Wrocławiu. Zwycięzcy w tej grze otrzymują doceniane na rynku pracy certyfikaty z opisem gry.

Uczestnicy
Uczestnikami studiów mogą być potencjalni menedżerowie (szczególnie w organizacjach komercyjnych), osoby na stanowiskach menedżerskich zamierzające zaktualizować i uporządkować swoją wiedzę oraz przećwiczyć posiadane umiejętności zawodowe i osobowościowe, właściciele i współwłaściciele małych firm oraz osoby zamierzające uruchomić
swój biznes.

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 192
Liczba zjazdów: 12

Program

Trening menedżerski (12 godz.) 

 • Funkcje treningu menedżerskiego
 • Gry i ćwiczenia kierownicze – indywidualne i grupowe
 • Symulacje decyzyjne
 • Przypadki i inscenizacje

Zarządzanie firmą i struktury działalności gospodarczej (16 godz.)

 • Współczesne rozumienie zarządzania (funkcje zarządzania i ich uwarunkowania)
 • Zarządzanie firmą w warunkach rynku europejskiego
 • Firma jako system i jej relacje z otoczeniem
 • Współczesne wyzwania wobec zarządzania (zarządzanie  w warunkach globalizacji)
 • Struktury organizacyjne (funkcje, struktury, typy struktur, ewolucja struktur organizacyjnych)
 • Struktury kapitałowe i struktury kontraktowe
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Konsekwencje ekonomiczne i społeczne wyboru formy organizacyjno- prawnej

Otoczenie prawne biznesu (8 godz.)

 • Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu
 • Sposoby zabezpieczeń wykonania zobowiązań
 • Sztuka zawierania umów szczegółowych
 • Prawne uregulowania dotyczące windykacji należności
 • Nowe regulacje prawne w kontekście wejścia do UE
 • Analiza przypadków

Psychologia kierowania ludźmi  (12 godz.) 

 • Psychologiczne tło zachowań biznesowych
 • Psychologiczne uwarunkowania kierowania ludźmi
 • Sztuka wygłaszania expose przez kierownika
 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z nagradzaniem
 • Sztuka prowadzenia rozmów związanych z karaniem  
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów

Sylwetka współczesnego menedżera (8 godz.)

 • Kierownik, menadżer, biznesmen i przywódca
 • Struktura kwalifikacji menedżera
 • Pożądane kompetencje współczesnego menażera
 • Wybrane testy i przypadki ukierunkowane na diagnozę i doskonalenie kwalifikacji menedżerskich
 • Kompetencje menadżera XXI wieku
 • Antykwalifikacje menedżerskie
 • Dezaktualizacja kwalifikacji i sposoby jej przeciwdziałania  

Podstawy finansów w biznesie (8 godz.)

 • Podstawowe kategorie finansowe
 • Wyniki na działalności operacyjnej a płynność finansowa
 • Interpretacja rachunku zysków i strat oraz wskaźniki z tym związane
 • Interpretacja płynności finansowej oraz wskaźniki z tym związane
 • Przegląd możliwych źródeł finansowania (własnego i obcego)
 • Kierunki inwestowania nadwyżek finansowych
 • Podstawowe dokumenty finansowe  
 • Mini warsztaty i przypadki

Analiza finansowa (8 godz.)

 • Baza informacyjna i jej wiarygodność w analizie finansowej
 • Metody badań stosowane w analizie finansowej
 • Porównywalność danych w czasie i przestrzeni
 • Prezentacja danych
 • Wnioskowanie w analizie finansowej
 • Narzędzia analizy sprawozdań finansowych

Rachunkowość zarządcza i controlling (12 godz.) 

 • Rachunkowość a system celów i proces decyzyjny
 • Controlling w zarządzaniu finansowym
 • Controlling strategiczny
 • Narzędzia sterowania rentownością
 • Cash flow
 • Zarys procedury wdrażania controllingu
 • Ćwiczenia i przypadki
 • Prezentacja doświadczeń praktycznych

Zarządzanie biznesem  (16 godz.)

 • Uwarunkowania małych przedsiębiorstw
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej
 • Źródła finansowania małych firm
 • Proces decyzyjny w małych firmach
 • Analiza systemu podatkowego w biznesie
 • Sztuka zawierania umów (zawieranie kontraktu)
 • Szanse i zagrożenia małych przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania w biznesie
 • Ćwiczenia i przypadki sytuacyjne

Marketing  (8 godz.)

 • Koncepcja marketingu relacyjnego
 • Strategiczne a operacyjne zarządzanie marketingowe
 • Procesy komunikacyjne w marketingu
 • Badania i analizy marketingowe a decyzje menedżerskie
 • Instrumentarium marketingowe (analiza SWOT, marketing mix, benchmarking)

Zarządzanie sprzedażą (8 godz.)

 • Miejsce i znaczenie sprzedaży w systemie funkcjonowania firmy
 • Lokalizacja sprzedaży w strukturze organizacyjnej firmy
 • Planowanie sprzedaży
 • Strategie sprzedażowe
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Wybrane narzędzia i techniki menedżera  (12 godz.) 

 • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie selektywne
 • Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie całościowe
 • Techniki i narzędzia stosowane w regulowaniu i delegowaniu kompetencji
 • Procedura projektowania komórki organizacyjnej
 • Technika OCE II  badania klimatu organizacyjnego  
 • Technika badania struktur nieformalnych (socjometria)
 • Budowa i analiza systemu celów  firmy
 • Przykłady rozwiązań praktycznych i mini warsztaty  

Sztuka kierowania ludźmi  (8 godz.)

 • Istota i uwarunkowania kierowania ludźmi
 • Paradoksy kierowania
 • Zasady i zalecenia efektywnego kierowania ludźmi
 • Sztuka formułowania i przekazywania zadań
 • Sztuka delegowania kompetencji
 • Style kierowania
 • Przypadki, ćwiczenia i inscenizacje  związane z kierowaniem ludźmi

Symulacje biznesowe (4 godz.)

 • Symulacja optymalnej struktury produkcji
 • Kalkulacja kosztów
 • Symulacja wyniku finansowego

Dobór  i ocena  kadr w biznesie (8 godz.)

 • Rola i znaczenie doboru kadr w biznesie
 • Budowanie modelu pożądanych kompetencji
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Projektowanie ścieżek karier zawodowych
 • Systemy okresowych ocen pracowniczych

Zarządzanie strategiczne  (8 godz.)

 • Misja - wizja – cele strategiczne
 • Metody wypracowania strategii
 • Poziomy strategii
 • Transformacja celów strategicznych w cele taktyczno-operacyjne
 • Prezentacja doświadczeń praktycznych

Systemy motywacyjne w biznesie  (8 godz.)

 • Istota i rodzaje motywacji pracowniczej
 • Podstawowe teorie motywacji
 • Motywacja materialna i pozamaterialna
 • Systemy motywacyjne a wynagradzanie
 • Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania
 • Istotne uwarunkowania procesu motywacyjnego
 • Rola wyznaczania celów w procesie motywacyjnym
 • Techniki automotywacyjne a sztuka motywowania innych

Negocjacje w biznesie  (8 godz.)

 • Strategie negocjowania
 • Etapy skutecznego negocjowania
 • Techniki pomocnicze negocjowania
 • Pokonywanie impasu
 • Podstępne praktyki negocjowania
 • Psychologia negocjacji

Zakupy w biznesie (4 godz.)

 • miejsce i znaczenie zakupów w systemie funkcjonowania firmy
 • lokalizacja zakupów w strukturze organizacyjnej
 • zakupy a inne podsystemy firmy
 • strategie zakupowe
 • negocjacje zakupowe
 • wykorzystanie IT w zakupach
 • generowanie oszczędności w zakupach
 • zarządzanie relacjami z dostawcami

Gra biznesowa Promar  (16 godz.)

 • Kompleksowa gra biznesowa „Promar” ukierunkowana na kształtowanie pożądanych cech i umiejętności menedżerskich (konkurencyjna gra marketingowo-finansowa)
 • Doskonalenie pożądanych kompetencji osobowościowych menedżera

Forma zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego z przedmiotów zrealizowanych na zajęciach.

Wykładowcy: 

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm, konsultanci, trenerzy i eksperci w takich dziedzinach, jak marketing i sprzedaż, finanse, zarządzanie, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Walorem studiów jest dosyć uniwersalny program obejmujący zarówno aspekty prawno-organizacyjne, jak również finansowe, rynkowe, metodyczne i kadrowe. Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem praktycznym i są one zorientowane  zarówno na doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również na trening umiejętności osobowościowych.

Zajęcia prowadzą między innymi:

w-wudarzewski_233x134.jpgdr  Włodzimierz Wudarzewski
Kierownik merytoryczny kierunku, kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na Newconnect. Umiejętnie łączy zainteresowania naukowo-dydaktyczne z praktyką biznesu. Szeroko współpracował i współpracuje z wieloma uczelniami, prowadząc od wielu lat wykłady i zajęcia na różnych studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Jednocześnie posiada bogate doświadczenia, jako trener i doradca wielu firm szkoleniowo-konsultingowych. Nadzorował metodycznie opracowanie i wdrożenie strategii oraz systemu celów, a także nowych rozwiązań strukturalnych i systemów regulacji kompetencji w wielu organizacjach.

dr hab. Andrzej Kaleta, prof. nadzwyczajny WSB Wrocław
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Ekonomicznym (kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (Pełnomocnik d.s. Strategii). Praktyk zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Koordynator i/lub trener wielu warsztatów strategicznych oraz autor licznych szkoleń z zakresu kreowania i realizacji strategii organizacji. Autor wielu opracowań naukowych nt. strategii zarządzania oraz aktywny uczestnik wielu konferencji w tym obszarze.

dr Jerzy Jagoda
Absolwent AE Wrocław, tam również się doktoryzował z zakresu organizacji i zarządzania. Aktualnie jest adiunktem w WSB Wrocław w Katedrze Zarządzania. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor w Norwegian Business School w Bergen Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od  roku 1992 prowadzi swój biznes (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Jest specjalistą w obszarze funkcjonowania małych firm. Prowadzi popularne i otwarte konsultacje w zakresie biznesu w WSB Wrocław. Ceniony wykładowca i trener na studiach podyplomowych i MBA w wielu polskich uczelniach Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz znany trener gier biznesowych.

dr Tomasz Kopyściańskitomasz_kopyscianski.jpg
Adiunkt WSB Wrocław, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

Ceny studiów na kierunku Studia menedżerskie w WSB we Wrocławiu

100 zł 400 zł opłaty wpisowej do 20 września 2014 r. - zniżka 300 zł

Jesteś absolwentem WSB? Sprawdź dodatkowe zniżki.

Poniższa tabela uwzględnia 150 zł zniżki w czesnym rocznym w przypadku wniesienia opłaty za studia w jednej racie do 30 października 2014 r.

10 RAT1 RATA
585 zł555 zł5850 zł5400 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

bud. A, p.101

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 17:00
  • 08:00 - 18:00
  • 08:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 95/ 96, 800 702 922
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923