Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ukazują się od 2001 roku.

Wraz z rozwojem Uczelni tematyka artykułów publikowanych w Zeszytach ulegała systematycznemu poszerzeniu. Obecnie obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i gospodarki turystycznej.

Za przygotowanie i publikację artykułów odpowiada Redakcja Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu:

  • znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW
  • otrzymały 8 punktów
  • są indeksowane przez: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus oraz BazEkon
  • są wydawane w nakładzie 50 egzemplarzy
  • są finansowane ze środków własnych uczelni

Redaktorzy:

  • Redaktor naczelny - dr hab. Johannes Platje, prof. nadzw.
  • Sekretarz naukowy - dr Tomasz Rólczyński

Nabór artykułów do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej prowadzony jest w trybie ciągłym. Złożone artykuły podlegają wstępnej weryfikacji przez Redakcję pod kątem dopasowania do profilu czasopisma oraz poziomu naukowego, a następnie wysyłane są do recenzji.

Artykuły prosimy składać przy wykorzystaniu Open Journal System (OJS), który znajduje się na stronie: http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ

Prosimy o przesyłanie plików artykułów za pośrednictwem systemu OJS bez danych osobowych

Dostęp on-line do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu:

Duże i stale rosnące znaczenie dorobku naukowego o charakterze międzynarodowym z punktu widzenia indywidualnych awansów naukowych oraz oceny Wydziału FiZ powodują, że chcemy ułatwić Państwu publikowanie naukowych tekstów pisanych w języku angielskim w Zeszytach Naukowych. W związku z tym przypominanym, że ze środków Instytutów, środków na działalność statutową oraz środków zespołów badawczych można finansować tłumaczenia własnych tekstów naukowych na język angielski.

Zachęcamy do składania do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu tekstów anglojęzycznych (ich udział na poziomie minimum 5% wszystkich drukowanych tekstów powoduje podwyższenie punktacji czasopisma o 0,7 pkt.)

Dodatkowych informacji udzieli:

Sekretarz Naukowy Redakcji / Scientific editor
dr Tomasz Rólczyński

e-mail: redakcja@wsb.wroclaw.pl
telefon: +48 71 376 23 43, +48 600 290 792
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, pokój 226
53-609 Wrocław

 

Dodatkowe informacje: