Zobacz inny kierunek

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.).

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie– studia w WSB we Wrocławiu

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – skierowane są one do osób z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia są odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w reformowanej szkole a także tych, którzy pragną rozwijać się zawodowo i pogłębiać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

"Unikatowy interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie nadaje nauczycielom kwalifikacje do dwóch nowych przedmiotów, a tym samym powoduje zwiększenie ich atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Studia są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby edukacyjne. Łączą w sobie wiedzę z obszaru szeroko pojętej politologii, socjologii oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z obszaru rozwoju psychoseksualnego jednostki. Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia I lub II stopnia) pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe".

Marcin Kuc
kierownik merytoryczny kierunku

Cel
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – skierowane są one do osób z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia są odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w reformowanej szkole a także tych, którzy pragną rozwijać się zawodowo i pogłębiać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Korzyści
Studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość oraz potrzeby edukacyjne nauczycieli. Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu nauczyciela WOS lub WDŻ w reformowanej szkole. Atutem studiów jest doświadczona kadra wykładowców z dorobkiem naukowym, którzy wykonują swoją pracę z zaangażowaniem i pasją, a także ich praktyczny charakter - większość zajęć prowadzona jest warsztatowo. Studenci otrzymują wiele materiałów, narzędzi i programów edukacyjnych. Studenci w ramach studiów mogą dodatkowo i bezpłatnie otrzymać poniższe certyfikaty potwierdzające podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowe:

Dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat Edukatora seksualnego – nauczyciela edukacji seksualnej 
 • Certyfikat Nowoczesne nauczanie WOSu i elementów prawa w szkole
 • Certyfikat Nauczanie on-line – media społecznościowe i narzędzia internetowe w pracy współczesnego nauczyciela WOS i WDŻ

Uczestnicy

 • Studenci studiów pedagogicznych – absolwenci z tytułem licencjata lub magistra
 • Nauczyciele wszystkich szczebli edukacyjnych.
 • Psycholodzy, pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 13
Liczba godzin: 470 ( w tym 120 godzin praktyki)
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3   

Blok psychologiczno-pedagogiczny (54 godz.)

 • Warsztat komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą – 8 godzin
 • Diagnostyka edukacyjna z pomiarem dydaktycznym – 6 godziny
 • Elementy prawa oświatowego – 8 godziny
 • Technologia informatyczna i nowoczesne media w edukacji – nauczyciel trener on-line – warsztat pracy – 12 godzin
 • Współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym – metody, techniki i narzędzia pracy współczesnego nauczyciela – 12 godzin
 • Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości – 8 godzin

Blok specjalizacyjny wiedza o społeczeństwie (148 godz.)

 • Dydaktyka i metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie – 24 godzin
 • Wprowadzenie do prawa dla nauczycieli WOSu z edukacją prawniczą (elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, pracy, karnego) – 24 godzin  
 • Systemy polityczno-administracyjne współczesnego świata – 8 godzin
 • Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i UE – 8 godzin
 • Wybrane problemy współczesnego świata – 12 godzin
 • Doktryny i ruchy polityczne – 8 godzin
 • Historia integracji europejskiej i problemy globalizacji – 8 godzin
 • Wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii – 8 godzin
 • Polityka gospodarcza - gospodarka w Polsce i na Świecie – 8 godzin
 • Rynek pracy w Polsce i UE – 8 godzin
 • Europejski system praw człowieka – 8 godzin
 • Społeczeństwo obywatelskie – 8 godzin
 • Stosunki międzynarodowe – 8 godzin
 • Socjologia mediów i media w społeczeństwie – 8 godzin

Blok specjalizacyjny wychowanie do życia w rodzinie – edukacja seksualna  (148 godz.)

 • Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej – edukator seksualny – 24 godziny
 •  Psychologia małżeństwa i rodziny z elementami terapii i poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego – 24 godziny
 • Pomoc psychologiczna i interwencje w systemie rodzinnym – 16 godzin
 • Socjologia i pedagogika małżeństwa i rodziny – 8 godzin
 • Komunikacja w rodzinie z elementami treningu mediacji – 12 godzin
 • Wybrane problemy patologii życia małżeńskiego i rodzinnego,  profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży – 16 godzin
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka – 8 godzin
 • Seksuologia – 16 godzin
 • Wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny – 8 godzin
 • Polityka rodzinna w Polsce i UE – 8 godzin
 • Rodzina w świetle prawa (prawo rodzinne) – 8 godzin

Praktyka zawodowa (120 godz.)
Obejmuje działania praktyczne, w tym:

 • zapoznanie się ze specyfiką  placówki, w której praktyka jest odbywana,
 • obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela-pedagoga w toku  prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczniów, interakcji, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego uczniów, zachowania i postaw;
 • współdziałanie z opiekunem praktyk w  planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), organizowaniu pracy w grupach,  wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej;
 • pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych;
 • prowadzenie dokumentacji praktyki.

FORMA ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie zdanie egzaminu końcowego obejmującego zagadnienia realizowane w trakcie studiów.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie w WSB we Wrocławiu

Marcin Kuc 
Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy, absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych m.in. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Doradztwo zawodowe, czy Terapia pedagogiczna i Resocjalizacja. Absolwent wielu specjalistycznych certyfikowanych szkoleń i kursów dla terapeutów, doradców zawodowych i coachów. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Sekcja Terapeutów Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych w Świdnicy i okolicy, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz w zakresie pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Obecnie asystent przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”.

Dr Krzysztof Dziedzic
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień magistra politologii w 1990 r, w tym kurs pedagogiczny dla nauczycieli. Następnie po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w tej że uczelni w 2002 r. Tematem pracy doktorskiej była polityka penitencjarna w Polsce po 1989 roku. Krzysztof Dziedzic ukończył również studia podyplomowe w Uniwersytecie Poznańskim im. A. Mickiewicza o kierunku penitencjarystyka, specjalizacja penitencjarna oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w zakresie Edukacji Obronnej i Zarządzania Kryzysowego w 2004 r. Ponadto ukończył kurs języka migowego dla nauczycieli w Polskim Związku Głuchoniemych we Wrocławiu /2007/ , kurs mediatorów pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstw  w Centrum Negocjacji w Warszawie /1998/ , szkolenie trenerskie organizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania  Matrik /2009/ , szkolenia specjalistyczne podnoszące kompetencje Kadry Akademickiej DSW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / 2009-2010 / , ukończył także warsztaty metodyczne dla nauczycieli , pedagogów i psychologów pt. Nowe narkotyki i substancje zastępcze / 2012 / oraz warsztaty pt. Dziecko w cyberprzestrzeni / 2013 /. Ukończył  również szkolenie nt. Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych / w tym UE/ w ramach projektu B plus w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach pracy zawodowej pracował po studiach jako nauczyciel w szkole średniej a od 1992 do 2006 roku był zatrudniony jako funkcjonariusz w Służbie Więziennej. W ramach służby był starszym wychowawcą w zakładach karnych pracując z młodocianymi, dorosłymi pierwszy raz karanymi oraz recydywistami a także skazanymi kobietami. Po ukończeniu studiów doktoranckich pełnił służbę jako starszy wykładowca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Ze służby odszedł w stopniu majora SW i podjął pracę dydaktyczną na uczelniach cywilnych. Wielokrotnie nagradzany w tym brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej nadaną przez Ministra Sprawiedliwości /2004 / Od roku 2006 do 2015 zatrudniony jako adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu a od 2015 do nadal w Wyższej Szkole Zarządzania ,,Edukacja,, we Wrocławiu. Promotor licznych prac dyplomowych studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autor ponad 40-tu publikacji w zakresie kryminologii, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. Uczestnik konferencji, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Swoje bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne przekazuje studentom nie tylko w formie zajęć teoretycznych ale również w postaci wycieczek, warsztatów i praktyk na terenie placówek resocjalizacyjnych.

Krystyna Dworecka
Nauczyciel, pedagog, specjalista w dziedzinie oligofrenopedagogiki, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej.  Wieloletni dyrektor szkoły z oddziałami integracyjnymi. Pracowała w edukacji ogólnodostępnej i integracyjnej na różnych poziomach edukacyjnych. Jest autorką publikacji w zakresie wielopoziomowości oddziaływań na uczniów, organizacji i realizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także nowatorstwa pedagogicznego. Uczestnik wielu konferencji problemowych i naukowych oraz debat w MENiS. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Wieloletni członek Rady Programowej MODN w Opolu oraz kierownik Kursów Kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wioletta Klimczak
Pedagog, mediator, terapeuta rodzinny, doradca zawodowy, Certyfikowany Specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia; Instytut Psychologii Zdrowia PTP), Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji PEACE-ART z międzynarodowymi uprawnieniami trenerskimi, coach. Pracuje w Instytucie Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada na takich uczelniach jak DSW, SWPS, WSB, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, czy Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, mediacje rodzinne, treningi asertywności i kompetencji wychowawczych oraz warsztaty rozwoju osobistego i terapię  osób współuzależnionych, doświadczających przemocy, DDA oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przez okres kilku lat pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rodzinnym Wrocław – Śródmieście, pracowała także jako doradca zawodowy oraz pedagog szkolny. Ukończyła z wyróżnieniem liczne szkoły, kursy i szkolenia specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, doradztwa zawodowego, mediacji, coachingu i pracy z rodziną. Obecnie uczestniczy w Podstawowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej w Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej oraz Studium Terapii Rodzin w DCP. Współpracuje z licznymi firmami, organizacjami i instytucjami w kraju, realizując m.in. treningi, warsztaty, doradztwo zawodowe, szkolenia biznesowe, szkolenia w ramach EFS, POKL, szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów sektorów: edukacyjnego, społecznego, zdrowotnego i finansowego. Współautorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu oraz autorka wielu publikacji naukowych, licznych programów studiów, programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i szkoleniowych. Organizuje i uczestniczy w konferencjach, debatach i seminariach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Karolina Głuszek
Pedagog, arteterapeuta, coach. Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski kierunek Pedagogika spec. resocjalizacja i profilaktyka niedostosowania społecznego, studia podyplomowe w zakresie arteterapii i coachingu. Pracuje w szkole jako pedagog i nauczyciel, prowadzi liczne szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i coaching indywidualny z różnymi grupami odbiorców. Wykładowca akademicki – praktyk. Kocham pracę z ludźmi, poznawać, obserwować, a może nawet podglądać procesy, które towarzyszom nam każdego dnia, przy każdym działaniu, przy każdych decyzjach, przy zmianach, jakie w nas zachodzą. Jestem z zamiłowania, trochę z racji wykształcenia i ku mej radości, z doświadczenia „eksperymentatorem świata i ludzi”. Moim największym szczęściem jest fakt, że zainteresowanie przemianami, rozwojem jakie towarzyszą ludzkiej naturze, stało się moją pracą.

Alina Dziurkowska
Nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie na Wydziale Zarządzania Biznesem - zarządzanie i marketing. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych - filozofia. Ukończyła wiele studiów podyplomowych m.in. Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczycieli, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Kształcenie na odległość, Informatyka, Doradztwo zawodowe. Od 10 lat czynny zawodowo egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wiedzy o społeczeństwie. Związana z wrocławską edukacją, przez kilka lat była wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego. Pełniła funkcje koordynatora i lidera w projekcie UE „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz lidera w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Opracowała i koordynowała eksperyment pedagogiczny w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr I, pn. „Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o kulturze, religii i etyki oraz przysposobienia obronnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle” pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017 r. współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako autor modyfikacji ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz autor wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) w projekcie „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

dr Katarzyna Trawińska
Pedagog, trener, tutor, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami wiekowymi, autorka i realizatorka szkoleń dla nauczycieli pt. Zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, Trudny rodzic/trudny klient?, m.in. certyfikowana realizatorka programu Spójrz inaczej na agresję, ukończyła specjalistyczny kurs Praktyk Treningu Zastępowania agresji Amity Art, kurs Mediacje rówieśnicze realizowany przez Polskie Centrum Mediacji, nauczyciel dyplomowany.

Izabela Mazgajczyk
Pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, magister resocjalizacji z profilaktyką społeczną oraz studiów podyplomowych socjoterapia z elementami psychoterapii i psychoedukacji rodzin-trener terapeuta. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze. Prowadząca program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie modelem Duluth. Od 5 lat także wychowawca świetlicy środowiskowej dla dzieci z obszarów wiejskich.

Dariusz Kawecki
Nauczyciel, wykładowca, pedagog, konsultant DODN. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe: informatyka, edukacja biblioteczna, etyka i filozofia, tyflopedagogika. Do 08’2017 dyrektor Gimnazjum Gminnego w Sosnówce. Aktywnie zajmuje się onoterapią, członek PSHO. Współautor projektu podręcznika do nauczania pisma Brajla i pisma tradycyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Ceny studiów na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodziniew WSB we Wrocławiu

 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
390 zł3900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923