Prawo

WSB Wrocław - Studia jednolite magisterskie

Prawo

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Prawo to jedna z najstarszych dyscyplin naukowych i praktycznych, niezbędna w każdym sektorze i obszarze gospodarki. Sprawdź, dlaczego wybrać kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Dlaczego warto studiować Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu?

 • praktyczność nauczania, liczne zajęcia warsztatowe m.in. symulacje przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów
 • kompleksowy program studiów, gwarantujący nabycie maksymalnych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa
 • przygotowanie do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą
 • interaktywne metody nauczania
 • kadra tworzona przez praktyków m.in. sędziów wydziałów cywilnego i karnego, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy
 • warsztaty sądowe, w tym możliwość uczestniczenia w rzeczywistych rozpraw sądowych
 • praktyki zawodowe, ralizowane m.in. w oparciu o porozumienia zawarte przez WSB z sądami, prokuraturą, policją i prawniczymi korporacjami zawodowymi
 • od IV roku - Studencka Poradnia Prawna, gdzie będziesz mógł nabyć umiejętności prawnicze, np. pisząc opinie prawnicze w indywidualnych sprawach
 • przyjazna atmosfera, oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą

„Dlaczego właśnie prawo? To proste! Wiedza zdobyta na studiach prawniczych pozwala na bardzo elastyczne podejście do rynku pracy. Bezrobocie…? Absolwent prawa znajdzie zatrudnienie właściwie w każdym podmiocie – prawnika potrzebuje nawet ten, kto twierdzi inaczej. Studia prawnicze otwierają drogę do bardzo różnych karier. Tylko od samego absolwenta zależy, jaką ścieżkę wybierze”.

dr Radosław Kamiński
menedżer kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz:

 • posiadał umiejętność logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawnych oraz praktyczną umiejętność posługiwania się nimi
 • mógł pracować w działach prawnych małych i dużych przedsiębiorstw, firmach finansowych i ubezpieczeniowych, w kancelarii prawniczej
 • mógł prowadzić z sukcesami własną, wyspecjalizowaną działalność gospodarczą
 • mógł podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych
 • potrafił wspierać przedsiębiorstwo lub innych podmiot w prowadzeniu skutecznych negocjacji
 • posiadał wiedzę i warsztat prawniczy koncentrujący się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego
 • posiadał umiejętność prowadzenia analizy aktów prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę, przedsiębiorczość oraz wymianę handlową.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

 • zajęcia prowadzą praktycy - prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, właściciele kancelarii
 • zajęcia mają charakter praktyczny - praca w grupach, case studies, symulacje

Wprowadzamy innowacje

Kierunek Prawo to nowość w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Kierunek uzupełnia biznesowy profil kształcenia uczelni. 

Program studiów: 

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Logika
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Metody efektywnej nauki
 • Technologia informacyjna
 • Język polski
 • Język polski branżowy
 • BHP
 • Przygotowanie do rynku pracy

Przedmioty kierunkowe:

 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawoznawstwo
 • Tradycje prawa
 • Prawo cywilne - część ogólna
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Materialne prawo administracyjne
 • Prawo cywilne - zobowiązania
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo konkurencji i konsumentów
 • Prawo ochrony środowiska
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Warsztaty specjalizacyjne
 • Prawo europejskie
 • Prawo rodiznne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Prawo finansowe
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo karne
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne gospodarcze
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Postępowanie karne
 • Teoria i filozofia prawa
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Przygotowanie do aplikacji
 • Prawo samorządu terytorialnego

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Wykładowcy: 

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło
prawnik, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

prof.dr hab. Andrzej Śmieja
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umięjętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

prof._marian_noga_3_233x134.jpgprof. zw. dr hab. Marian Noga
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

kaminski_233x134.jpgdr Radosław Kamiński
Specjalista do spraw administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

tomasz_gawel_-_wsb_we_wroclawiu_233x134.jpgmec. dr Tomasz Gaweł
Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

szynkarek_233x134.jpgmec.  dr Jakub Szynkarek
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Prawo ukończył z wyróżnieniem zajmując III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Tematy prac magisterskich: „Tymczasowa ochrona praw autorskich w postępowaniu cywilnym" (Prawo), „Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r." (Administracja).Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pracując w tym czasie w dwóch wrocławskich spółkach prawniczych. Jest również doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego (Zakład Postępowania Cywilnego) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje do obrony rozprawę doktorską z zakresu procesowych aspektów ochrony praw autorskich. Doświadczenie zawodowe rozwijał w polskich, jak i międzynarodowych kancelariach prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

dr Dagmara Milewicz-Bednarska
Adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

Opis cen studiów: 

Ceny studiów na kierunku Prawo w WSB we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

​Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

zapisz-sie-online-button.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 15 lutego zyskujesz nawet 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej,
Czesne już od 345 zł  395 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
 
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:
 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł zniżki we wpisowym,

Sprawdź 9 sposobów na obniżenie czesnego 

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł465 zł2225 zł4300 złI rok
415 zł495 zł2325 zł4600 złII rok
445 zł525 zł2525 zł4950 złIII rok
475 zł545 zł2725 zł5350 złIV rok
595 zł2825 zł5550 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2375 zł4650 złI rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złII rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złIII rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złIV rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł345 zł465 zł405 zł2225 zł1925 zł4300 zł3700 złI rok
415 zł495 zł2325 zł4600 złII rok
445 zł525 zł2525 zł4950 złIII rok
475 zł545 zł2725 zł5350 złIV rok
595 zł2825 zł5550 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł375 zł495 zł435 zł2375 zł2075 zł4650 zł4050 złI rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złII rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złIII rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złIV rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923