Wydawnictwo WSB

WYDAWNICTWO WSB W TORUNIU

Wydawnictwo WSB w Toruniu poleca czasopisma wydawane przez uczelnię:

  • Torun Business Review (TBR) jest czasopismem naukowych w otwartym dostępie. W publikacji pojawiają się artykuły z następujących dziedzin: ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, socjologii turystyki i rekreacji. TBR koncentruje się na tematach związanych z aplikacjami biznesowymi, ale także badaniach teoretycznych i empirycznych - 8 pkt. na liście B MNiSW.
    TBR indeksowany jest w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, OAIster®/WorldCat, EconBiz, CEJSH.
  • Torun Social Science Review (TSSR) publikuje prace poświęcone tematyce nauk społecznych. Czasopismo publikuje prace badawcze z dziedzin nauk społecznych, takich jak: komunikacja, ład korporacyjny, kryminologia, ekonomia, edukacja, etyka, prawo, lingwistyka, psychologia, administracja publiczna, socjologia, literatura i sztuka oraz wiele innych.

Książki wydawnictwa można nabyć w Wypożyczalni (budynek przy ul. Dekerta 26, p. 0066).
Sprzedaż wysyłkowa - zamówienia na adres: infobibl@wsb.torun.pl

Zapytania dotyczące działalności wydawnictwa można wysyłać na adres: wydawnictwo@wsb.torun.pl
 

Okładka Tytuł publikacji
okladka_starzenie_sie_ludnosci_na_strone.jpg

NOWOŚĆ!

"Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku-ujęcie interdyscyplinarne"
pod red. Wieńczysława Gierańczyka, Toruń 2016

Publikacja składa się z opracowań różnorodnych pod względem obranej perspektywy postrzegania osób starszych we współczesnym społeczeństwie. Pierwsza część tekstów dotyczy postaw osób w wieku senioralnym i wielotorowości ich aktywności. Drugi zbiór artykułów dotyczy diagnozy i opisu problemów, związanych ze starzejącym się społeczeństwem oraz propozycji aktywizacji i innych form wsparcia seniorów.

Do nabycia w cenie 30 zł
Spis treści

dylematy_okladka_0_0.jpg

NOWOŚĆ!

"Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków"
pod red. Zbigniewa Drewniaka, Piotra Majewskiego, Rafała Płókarza i Andrzeja Tokarskiego, Toruń 2016

Publikacja porusza zagadnienia związane z rachunkowością, dotyczące prezentacji i wyceny bilansowej aktywów trwałych, przeznaczonych do zbycia w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W sekcji poświęconej podatkom znalazły miejsce opracowania dotyczące: międzynarodowego unikania opodatkowania na obszarze państw członkowskichUnii Europejskiej, dobrej wiary i starannego działania w rozliczaniu podatku od towarów i usług, relacji między opodatkowaniem nieruchomości a polityką podatkową oraz zasad i trybu wydawania opinii zabezpieczających przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Do nabycia w cenie 30 zł
Spis treści

wyzwania_okladka.jpg

NOWOŚĆ!

"Współczesne wyzwania finansów"
pod red. Jolanty Ciak, Piotra Prewysza-Kwinto, Macieja Tokarskiego, Toruń 2016

W publikacji poruszono między innymi kwestie restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, propozycji zmian regulacyjnych w obszarze działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie wspierania budownictwa społecznego, w kontekście realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju; nowoczesnych metod budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa bankowego oraz globalnych i krajowych uwarunkowań funkcjonowania szarej strefy w bankowości.

Do nabycia w cenie 30 zł
Spis treści

okladka_quality_smulska_0.jpg

NOWOŚĆ!

"Quality, Education and Discourses. Theoretical Concepts and Research"
Katarzyna Smulska , Toruń 2016

Publikacja obejmuje różnorodny obraz rozumienia i konceptualizowania problematyki jakości w edukacji w kontekstach teoretycznym i badawczym. Większość artykułów odnosi się w pośredni i swobodny sposób do kategorii jakości, niemniej jednak jakość nie umyka Autorom z horyzontu własnego jej poszukiwania w edukacji. Jest ona kluczowym punktem mimo, że znajduje się niekiedy pod powierzchnią, w warstwach tacit, analizowanej problematyki.

Do nabycia w cenie 25 zł.
Spis treści

okladka_media_w_srodowisku_0.png

NOWOŚĆ!

"Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff, Toruń 2016

Praca poświęcona jest charakterystyce wykluczenia społecznego i jego determinantom, rozmiarom oraz sposobom zapobiegania. Ponadto autorki podjęły próbę usystematyzowania wiedzy na temat wykluczenia cyfrowego. Dodatkowo w książce scharakteryzowano media analogowe oraz cyfrowe. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu technologii wspomagających oraz dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem. Książkę zamyka część prezentująca organizacje i inicjatywy mające związek z powstawaniem, rozwojem i wykorzystaniem mediów dla grup zagrożonych wykluczeniem.

Do nabycia w cenie 35 zł.
Spis treści

managerial_okladka_0.jpg

NOWOŚĆ!

"Managerial Games in Education"
academic editing by Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Marcin Błażejowski, Toruń 2016

Games have played an increasing role in education, especially at the university level but also in business practice. To satisfy the market demand, this book includes ponderations devoted to the above problems. This publication summarises the project entitled "Managerial Skills Training – Decision-making Game as an Efficient Method of Forming Soft Skills of a Future Manager". The project was 90% financed from the funds of the Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism, offered by Iceland, Liechtenstein and Norway, and 10% from the university's own funds.

Gry zaczynają odgrywać coraz to szerszą rolę w kształceniu, a zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego, ale również w praktyce gospodarczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w niniejszej książce zawarto przemyślenia poświęcone właśnie tej problematyce. Opracowanie stanowi podsumowanie projektu „Trening Umiejętności Zarządczych – gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera”. Projekt dofinansowany był w 90% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a w 10% ze środków własnych uczelni.

Publikacja bezpłatna
Spis treści

wisniewska.jpg

NOWOŚĆ!

"Komputer we wspomaganiu logicznego myślenia"

Katarzyna Anna Wiśniewska-Borysiak, Toruń 2015

Książka przedstawia interesujący materiał teoretyczny i eksperymentalny. Wnosi ona istotny wkład do trwającej w Polsce żywej dyskusji nad istotą współczesnej edukacji,
w szczególności wieloaspektowego wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia. Podjęcie zagadnień dotyczących zdolności logicznego myślenia stanowi znaczącą wartość monografii z uwagi na to, że zdolność ta decyduje o sukcesie ucznia w nauce i innych aspektach życia. Może być ona rozwijana m. in. za pomocą komputera rozumianego jako narzędzie poznawcze wspomagające rozwój intelektualny człowieka, które usprawnia jego proces kształcenia oraz interakcje z innymi ludźmi. Działania te prowadzą do wypełniania zadania szkoły, którym jest zapewnienie uczniom warunków
kształcenia na wysokim poziomie, co Autorka wyeksponowała w części opracowania. Działania te prowadzą do urzeczywistnienia idei społeczeństwa wiedzy w efekcie
edukacji, coraz częściej wspomaganej przez technologie informacyjne.

Do nabycia w cenie 35 zł.

Spis treści

torun_business_review.jpg

NOWOŚĆ!

"Torun Business Review"

Nr 14 (1) 2015, Toruń 2015

Do nabycia w cenie  25 zł.

Spis treści

tomasz_marcysiak.jpg

 

"Życie społeczne w gminie Cekcyn. Szkic socjologiczny"

Tomasz Marcysiak, Toruń 2015

Książka jest podsumowaniem wyników projektu badawczego, którego celem jest zilustrowanie życia społecznego mieszkańców danej gminy wiejskiej,  z wykorzystaniem socjologicznej metody badań jakościowych.

Nakład wyczerpany.
Publikacja bezpłatna

Do pobrania

edusimulations_1.jpg

"Edusimulations. Metodyka i technologia kształcenia zespołowego z zastosowaniem sieci gier symulacyjnych"

pod redakcją Kazimierza Wieczorkowskiego

Publikacja przedstawia wyniki prac zrealizowanych w ramach projektu "PI-PWP Gra w studia podyplomowe".  Zaoferowane zostało wykorzystanie sieciowych gier interaktywnych technologii i gier symulacyjnych w procesie edukacji, w ramach którego osoby uczące się współpracują ze sobą za pośrednictwem sieci komputerowej. Autorzy publikacji chcieliby, aby ta innowacyjna edukacja i proponowana metodyka były rozwijane przez jej użytkowników.

Do nabycia bezpłatnie (osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zaadresowanej koperty ze znaczkiem o wartości 4,75 zł)

Spis treści

zakowiecki_1.jpg

"Strategia rozwoju klastra turystycznego w ramach projektu Reakcja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorstw z powiatu toruńskiego"

pod redakcją Jacka Żakowieckiego, Toruń 2015

Opracowanie to jest istotnym działaniem dla rozwoju nowo powstałej inicjatywy klastrowej. Przesięwzięcie to stworzyła i koordynuje Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie wysokiej jakości różnorodnych usług rekreacyjno-biznesowych i pozyskiwanie klientów dla regionu. Sprecyzowana w opracowaniu strategia może być kluczową w działaniach na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie toruńskim.

Do nabycia w cenie 25 zł.

Spis treści

szalacha_2.1.jpg

"Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze
w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska"

Joanna Szalacha-Jarmużek, Toruń 2014

Monografia stanowi pierwsze na gruncie polskim kompendium wiedzy na temat krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw. Dostarcza ona nowej perspektywy teoretycznej,  która może być inspiracją do dalszych badań oraz zawiera obserwacje cenne dla praktyki zarządzania firmą. Interesująca lektura przede wszystkim dla naukowców, jak i praktykujących menadżerów.

Do nabycia w cenie 31,50 zł.

Spis treści

roczniki_2013.jpg

„Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”
Nr 12 (12) 2013, Toruń 2013

Publikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania, logistyki i prawa. Autorzy zamieszczonych artykułów wiele uwagi poświęcili tematyce kryzysu gospodarczego w skali makro- i mikroekonomii. Poruszone problemy gospodarcze wiążą się też ze sferą transportu, zarządzania zasobami ludzkimi i projektami.
Roczniki znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiadają 6 punktów.

Do nabycia w cenie  25 zł.
Spis treści

„Wybrane aspekty turystyki i rekreacji”

Publikacja obejmuje zagadnienia z komunikacji marketingowej w hotelarstwie, działalności organizacji turystycznych oraz omawia problem funcji tyrystycznej gmin uzdrowiskowych. Dodatkowo opracowanie porusza tematykę związaną z turystyką biznesową i aktywną. Ponadto publikacja zawiera artykuł związany z geoturystyką
w Kotlinie Danakilskiej w Etiopii.

Do nabycia bezpłatnie (osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zaadresowanej koperty ze znaczkiem o wartości 4,75 zł)
Spis treści

odpowiedzialnosc.jpg

„Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim
i Unii Europejskiej”

Książka towarzyszyła konferencji zorganizowanej 21-22.05. 2013 roku w Toruniu.
Publikacja porusza kwestie prawne działalności biur podróży, zawiera informacje dotyczące ubezpieczeń turystycznych oraz odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy o podróż.

Publikacja bezpłatna
Rozdziały do pobrania: Okładka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spis treści
 

badania_marketingowe.jpg

"Badania Marketingowe. Teoria i praktyka"
Vytautas Pranas Pranulis, Rafał Drewniak, Wilno-Toruń 2012

Książka jest źródłem wiedzy teoretycznej, jak również metodycznym i praktycznym przewodnikiem dla studentów zarządzania, praktyków podejmujących decyzje z zakresu zarządzania oraz realizujących projekty badań. Znajdujący się w niej materiał w sposób logiczny przedstawia teorię badań marketingowych oraz zastosowanie metod badań marketingowych w praktyce.      

Do nabycia w cenie 29 zł.
Spis treści

roczniki_11_2012.jpg
„Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”
Nr 11 (11) 2012, Toruń 2012

Publikacja obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, logistyki i prawa.
Autorzy artykułów wiele uwagi poświęcili tematyce kryzysu gospodarczego w skali makro- i mikroekonomii. Poruszone problemy gospodarcze wiążą się ze sferą transportu, zarządzania zasobami ludzkimi i projektami. Roczniki zawierają również omówienie prawnych aspektów życia gospodarczego. Autorzy prezentują prywatnoprawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorców - od strony organizacyjnej, materialnej i proceduralnej.

Do nabycia w cenie  20 zł.
Spis treści

roczniki_10_2011.jpg
"Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu"
Nr 10 (10) 2011, Toruń 2011

Dziesiąty tom Roczników zawiera artykuły z zakresu ekonomii (w tym ekonometrii, finansów i rachunkowości), zarządzania (w tym logistyki) oraz prawa.
Teksty dotyczą zarządzania finansami, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Roczniki zawierają również materiały z teorii prawa, prawa podatkowego oraz zagadnienia z pogranicza prawa i etyki. Roczniki znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiadają 6 punktów.

Do nabycia w cenie 10 zł.
Spis treści
 

restrukturyzacja.jpg
"Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji"
Piotr Maśloch, Toruń 2011

Książka ukazała się w ramach serii "Monografie i Opracowania Naukowe". Opracowanie omawia procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw w latach 1989-2005. Tematyka publikacji obejmuje zakres nauk ekonomicznych i zarządzania, stąd też znajdzie ona czytelników wśród specjalistów wymienionych nauk oraz praktyków zajmujących się wdrażaniem procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach.

Do nabycia w cenie 20 zł
Spis treści
 

targi.jpg
"Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy"
Anna Dziadkiewicz-Ilkowska, Toruń 2010

Książka ukazała się w ramach serii "Monografie i Opracowania Naukowe".
Opracowanie zawiera informacje z marketingu, zarządzania i handlu zagranicznego. Autorka omawia problemy związane z public relations: techniki budowania więzi z otoczeniem, komunikowanie się z klientami, wizerunek przedsiębiorstwa.
Publikacja stanowi swoisty poradnik dla przedsiębiorców pragnących wzbogacić swoją wiedzę o praktyczne wskazówki dotyczące organizacji stoiska targowego i wykorzystania imprez targowych w celu kreowania wizerunku firmy.

Do nabycia w cenie 20 zł
Spis treści
 

w_swiecie.jpg

"W świecie finansów i prawa finansowego.
Działalność dydaktyczna Profesora Jana Głuchowskiego"

pod red. Bożeny Kołosowskiej i Piotra Prewysza-Kwinto, Toruń 2010

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Głuchowskiemu, wydana z okazji 70-lecia Jego urodzin. W opracowaniu przedstawiono dorobek naukowy Profesora z lat 2000-2010 oraz jego działalność dydaktyczną. Publikacja zawiera również artykuły na temat finansów publicznych i prawa finansowego takich autorów, jak: Bogumił Brzeziński, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Bożena Kołosowska, Paweł Smoleń, Jacek Patyk.

Do nabycia w cenie 20 zł.
Spis treści