Polityka naukowa

Polityka naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii rektora, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja ds. Badań Naukowych w składzie:

 • dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB w Toruniu – przewodniczący Komisji
 • dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB w Toruniu - członek Komisji
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski – członek Komisji
 • prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak – członek Komisji
 • prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz – członek Komisji
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel – członek Komisji
 • dr Joanna Szalacha-Jarmużek – sekretarz Komisji

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej Uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej Uczelni i jej pracowników
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych; aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych; gromadzenie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

W programie działań Instytutu Rozwoju Badań Naukowych znajduje się również oferta komercyjna. Obejmuje ona:

 • badania rynkowe i marketingowe dla przedsiębiorstw, analizę rynku, konkurencji, produktów, działań marketingowych, udziału w rynku, pozycji konkurencyjnej
 • analizę powiązań strategicznych między przedsiębiorstwami (determinanty, czynniki sukcesu, dobór partnera, transfer wiedzy )
 • doradztwo ubezpieczeniowe, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań
 • ekonometryczną analizę i prognozowanie procesów sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem cykliczności modelowanych procesów
 • optymalizację procesów zamówień na podstawie prognoz sprzedaży
 • statystyczną analizę efektywności promocji
 • ekspertyzy prawne, analizę przepisów prawnych, wykładnię prawa (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne, finansowe, ustrojowe, konstytucyjne)
 • doradztwo podatkowe, optymalizację opodatkowania
 • opinie i ekspertyzy z zakresu stosowania oraz wykorzystania krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w rachunkowości.

Ostatnim segmentem organizacyjnym Uczelni, związanym z polityką naukową, jest Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych. Aktualnie głównym celem działalności Uczelni dotyczącym obszaru badań naukowych jest zwiększenie liczby indywidualnych i zespołowych aplikacji pracowników naukowych WSB w Toruniu w konkursach na projekty badawcze oraz w konkursach na stypendia.
Cel ten realizowany jest przez następujące działania Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych:

 • system przekazywania informacji o grantach polskich i zagranicznych, możliwościach stypendialnych w kraju i za granicą
 • spotkania (indywidualne oraz zbiorowe)
 • konsultacje i pomoc techniczno-organizacyjną przy aplikacji o zewnętrzne środki na badania.

Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych oferuje pomoc dla pracowników dydaktycznych w znalezieniu odpowiedniego projektu i jego finansowania oraz wsparcie techniczne podczas składania dokumentów aplikacyjnych. Oferty stypendialne lub konkursy o granty są kierowane do wszystkich subdyscyplin naukowych (jak konkursy NCN) lub specjalnie do przedstawicieli nauk ekonomicznych i zarządzania.

Działalność naukowo-badawcza związana jest z misją Uczelni (kształtowanie specjalistów dla potrzeb biznesu). Merytorycznie wiąże się ona z dwoma dziedzinami nauki – zarządzaniem oraz naukami ekonomiczno-społecznymi. Tematycznie w naukach o zarządzaniu uwaga skoncentrowana jest na:

 • zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • badaniach marketingowych
 • zarządzaniu wiedzą
 • zagadnieniu potencjału komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • koncentracji sieci biznesowych w Polsce
 • badaniu preferencji konsumenckich
 • marketingu organizacji pozarządowych
 • zarządzaniu ryzykiem
 • zarządzaniu strategicznym.

Natomiast w grupie ekonomiczno-społecznej podjęto następujące tematy:

 • działalność gospodarcza podmiotów i jej skutki rynkowe
 • ekonomiczne problemy integracji Polski z Unią Europejską
 • bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
 • bezpieczeństwo w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • ekonomika informacji
 • finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji
 • finanse samorządu terytorialnego
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • makroekonomiczne problemy transformacji ustrojowej
 • system podatkowy w Polsce i UE
 • zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
 • reforma finansów publicznych
 • problem źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce
 • problemy polskiego rynku ubezpieczeń
 • zagadnienie barier w tworzeniu rynku usług w UE
 • problematyka prawa w obliczu kryzysu finansowego.

Prowadzeniu działalności naukowo-badawczej oraz udostępnianiu jej rezultatów służą Pełnomocnicy Rektora ds. Publikacji i Konferencji dr Marcin Błażejowski i mgr Paweł Kufel. Do ich zadań należy:

 • organizacja konferencji i seminariów naukowych
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni (pokonferencyjnej, grantowej, efektów indywidualnych i zespołowych prac badawczych)
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych zgodnych z profilem Uczelni, a także innych możliwości służących rozwojowi naukowemu pracowników naukowo-dydaktycznych
 • gromadzenie informacji o uczelnianej kadrze naukowo-dydaktycznej i jej dorobku naukowym oraz wdrożenie kategoryzacji naukowej wydziału
 • zbieranie i rejestrowanie informacji o aktywności naukowej pracowników Uczelni
 • przygotowywanie raportów nt. działalności naukowej Uczelni na rzecz władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych, np. prasa, MNiSW, GUS
 • przygotowywanie danych do uczelnianych rankingów naukowych oraz współudział w ich tworzeniu
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji pomocnych w pracy naukowej (informacje o konferencjach, stypendiach, grantach, nagrodach itp.)
 • animowanie wymiany myśli naukowej oraz popularno-naukowej poprzez współudział w organizacji seminariów
 • opiniowanie wniosków o sfinansowanie przez Uczelnię działań związanych z działalnością badawczą pracowników Uczelni, takich jak: wyjazdy na konferencje, projekty badawcze, przewody doktorskie i habilitacyjne.

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • obsługa ofert nadesłanych do Uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie Uczelni
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie współpracy z zagranicą
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Aktualnie współpracujemy z 29 uczelniami zagranicznymi, a w składzie profesorów etatowych mamy czterech profesorów zwyczajnych z Niemiec i Litwy.
Realizacji polityki naukowej Uczelni dobrze służą dwie inne jednostki. Biuro Projektów jest jednostką organizacyjną Uczelni, której zadaniem jest pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację konkretnych celów i działań rozwojowych Uczelni oraz jej pracowników, a więc także na potrzeby działalności naukowo-badawczej. Do głównych zadań biura należy:

 • informowanie o możliwościach udziału poszczególnych działów Uczelni w programach europejskich i międzynarodowych
 • poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów w celu wspólnej realizacji projektów
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej
 • pomoc oraz wsparcie na etapie wdrażanie projektów Uczelni przez poszczególne jej działy
 • zarządzanie i pomoc w zarządzaniu projektami realizowanymi przez Uczelnię.

Biblioteka Uczelni jest biblioteką naukową, powołaną do realizacji zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych. Do jej głównych zadań należy:

 • organizowanie warsztatów pracy naukowej i dydaktycznej poprzez gromadzenie niezbędnej literatury i organizowanie dostępu do zasobów informacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów własnych poprzez tworzenie katalogów, baz danych i informatorów
 • działalność naukowa pracowników biblioteki
 • organizowanie konferencji naukowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wdraża rozwiązania zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Aplikacja o Logo Human Resources Excellence in Research zawarta jest w następujących dokumentach:

The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (PL/EN)
Declaration of support by WSB University in Toruń for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) WSB University in Toruń
Code of Conduct for Researchers at the WSB University in Toruń