Zapytania ofertowe

Toruń, 26 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku
nr 1/WSB/ABK/2016
(tryb uproszczony)

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod poz. "148", kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji wraz z bezterminową licencją na testy kompetencyjne oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu ich użytkowania dla 7 pracowników Biura Karier w ramach projektu „Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy”.

Zamawiający informuje, iż usługa będzie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50.000 zł netto.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Opis przedmiotu zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składają się:

 • platforma on-line do realizacji testów,
 • testy do diagnozy kompetencji  studentów,
 • przeszkolenie 7 pracowników Biura Karier z zakresu użytkowania ww. narzędzi.

Wymagania wobec platformy do realizacji testów:

 • platforma musi umożliwiać wykonywanie testów do diagnozy kompetencji on-line;
 • platforma musi umożliwiać raportowanie wyników dla uczestnika oraz dla administratora badania;
 • licencja na użytkowanie platformy musi być bezterminowa;
 • platforma musi zostać zintegrowana z wewnętrznym systemem funkcjonującym na uczelni, wykorzystywanym przez Biura Karier;
 • oferta musi zakładać opiekę serwisową przez okres 24 miesięcy po zakończeniu wdrożenia platformy;
 • oferta musi zawierać przekazanie instrukcji obsługi platformy oraz  jej opis techniczny.

Wymagania wobec testów kompetencji:

 • testy muszą umożliwiać określenie ogólnego profilu kompetencyjnego studenta oraz pozwalać na badania szczegółowych obszarów zawodowych:
  • jeden test na ogólne badanie kierunku preferencji zawodowych,
  • min. pięć testów pod szczegółowe kompetencje (np. praca z klientem, praca w zespole, analityczne myślenie, predyspozycje do kierowania zespołem, predyspozycje społeczne) wskazanych szczegółowo przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia;
 • badanie musi umożliwiać porównanie wyników wejściowych i po zakończeniu wyznaczonego etapu edukacji (możliwość określenia przyrostu kompetencji);
 • raport z badania musi być jasny i czytelny; dostępny zarówno dla studenta jak i osoby wykonującej badanie; raport ten powinien zawierać wskazania rozwojowe;
 • licencja na korzystanie z testów musi być bezterminowa i musi zakładać możliwość wykonywania testów bez limitu dotyczącego ich liczby.

Wymagania wobec szkolenia z zakresu użytkowania ww narzędzi:

 • przygotowanie programu 8-godzinnego szkolenia uwzględniającego m.in. administrowanie testami na platformie, proces realizacji badania kompetencji, analizę raportów z badania,
 • prowadzenie listy obecności,
 • przygotowanie certyfikatów ukończenia dla uczestników,
 • realizacja szkolenia w formie zajęć praktycznych w siedzibie Zamawiającego - termin oraz godziny realizacji szkolenia zostaną ustalone z Zamawiającym.

Termin wykonania całości zamówienia: do 21.10.2016 roku.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
Osobą uprawniona do kontaktu z Oferentami: Przemysław Krzemiński, e-mail: przemyslaw.krzeminski@wsb.torun.pl.
Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila.

Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę cenową (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy przesłać drogą mailową na adres: przemyslaw.krzeminski@wsb.torun.pl
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczęciami.

Termin składania ofert upływa dnia: 5 września 2016 roku, o godz. 16.00.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej