Zapytania ofertowe

Toruń, 20 listopada 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POKL.4.2.0_100

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską - Kanclerz, w związku z realizacją projektu "Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego - studia podyplomowe dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych"  zaprasza  do  złożenia oferty  na  usługę cateringową podczas zajęć na studiach podyplomowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Zapytanie ofertowe - pobierz plik.

 

Toruń, 19 listopada 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską - Kanclerz, w związku z realizacją projektu "NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ – TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie"  zaprasza  do  złożenia oferty  na  udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66131000-7 – Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 

Toruń, 5 września 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/GRA/238/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską - Kanclerz, w związku z realizacją projektu "PI-PWP Gra w studia podyplomowe"  zaprasza  do  złożenia oferty  na  przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
73110000-6 Usługi badawcze
79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Załączniki - pobierz pliki

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA NR 1/GRA/238/2014

 1. Ilu było odbiorców fazy testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania uczestniczy 5 uczelni wyższych (2  publiczne  i  3  niepubliczne, w tym  Zamawiający).
   
 2. Ilu było użytkowników testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania bierze udział 40 użytkowników.
   
 3. Jakie wskaźniki celów zaplanowano w dokumencie Strategii Wdrażania Projektu, które powinny zostać zweryfikowane w ramach ewaluacji zewnętrznej produktu?
  Wszystkie wskaźniki znaleźć można w strategii wdrażania projektu, którą znajdą Państwo pod tym linkiem: pobierz strategię
   
 4. Jakiego rodzaju dane zastane zostały zgromadzone przez Realizatorów w ramach testowania - jakiego rodzaju badania własne prowadzono w fazie testowania?
  Na bieżąco zbierano uwagi i sugestie użytkowników i odbiorców w specjalnie do tego celu opracowanym narzędziu. Na koniec okresu testowania uczestnicy wypełnią ankiety, w których ocenią wstępną wersję produktu finalnego.
   
 5. Czy w trakcie testowania dokonywano na bieżąco modyfikacji platformy i tym samym testowano kolejne wersje produktu?
  Platforma jest modyfikowana na bieżąco.
   
 6. Uprzejmie  proszę  o  informację  odnośnie  kryterium  przyznawania  punktów w ramach metodologii.  Brakuje rozbicia punktacji,  nie wiadomo co będzie brane pod uwagę przy ocenie koncepcji badania: metody, pytania badawcze, dodatkowe kryteria ani ile można zdobyć punktów za poszczególne elementy koncepcji. Jest tylko informacja "0 punktów brak propozycji  koncepcji  i  30  pkt.  zostanie  przyznane  za  koncepcję  przeprowadzenia  badania gwarantującą najbardziej rzetelną jego realizację" (str. 6 punkt C) ....taki opis to za mało, jest zbyt subiektywny, co więcej brak wytycznych dot. punktacji spowoduje, że nie będzie możliwe przeprowadzenie  rzetelnej  oceny  poszczególnych  ofert  a  tym  samym  zastosowania  zasad konkurencyjności.  Dlatego  bardzo  proszę  o  przesłanie  metodologii  przyznawania  punktów w ramach koncepcji badania.
  Zamawiający będzie oceniał wartość merytoryczną zaproponowanej koncepcji badania, odnosząc się  do  adekwatności  zaproponowanych  metod  badawczych,  technik  i  narzędzi  badawczych  do celów niniejszego badania.
  Zamawiający traktuje koncepcję przeprowadzenia  badania, w tym metodologii realizacji badania oraz sposób organizacji badania jako zbiór powiązanych ze sobą i z koncepcją badania elementów stanowiących całość i koncepcja ta zostanie oceniona jako cały proces. Zamawiający nie stosuje dodatkowego  sposobu  oceniania  poszczególnych  elementów  koncepcji  przeprowadzenia badania.
  Zamawiający  nie  wskazuje,  ile  punktów  zostanie  przypisanych  do  zastosowanych  przez Wykonawcę metod i technik badawczych  gdyż ocena będzie zależała od całościowego podejścia badawczego. Tym bardziej, że w  pkt. IV.4. Zapytania ofertowego Zamawiający wskazał minimummetodologiczne a Wykonawca może podać propozycję jego rozszerzenia.
  Przez organizację procedury badawczej Zamawiający rozumie zespół działań złożonych m.in. ze sposobu zbierania danych i informacji, przepływu informacji, koordynacji, adekwatności środkówludzkich  i  materialnych,  stopnia  szczegółowości  i  przejrzystości  planu  badań,  harmonogramu realizacji oraz funkcjonalnego i logicznego związku między zadaniami, etapami i działaniami.
  Określenie  oceny  ofert  w  sposób  wskazany  w  pytaniu  wymagałoby  od  Zamawiającego wcześniejszego przygotowania szczegółowej koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Tymczasem jest to rola Wykonawcy badania. Zamówienie dotyczy przygotowania i realizacji całego badania, a nie wyłącznie jego techniczej realizacji.
   
 7. Zwracamy się z pytaniem, czy wcześniejsza realizacja badań FGI przez Firmę DSiG w ramach tego projektu  wyklucza  nas  z  tego  postępowania  zgodnie  z  zapisami   punktu  XIII  Informacja  o wykluczeniach,  podpunkt  2:"Z  uwagi  na  konieczność  zachowania  niezależności  Wykonawcy badania, z ubiegania się o realizację zadania wyłączone są podmioty zaangażowane dotychczas w realizację projektu „PI-PWP Gra w studia podyplomowe”.
  Tak  jak  zapisano  w  treści  zapytania  ofertowego,  ewaluacji  zewnętrznej  nie  może  prowadzić podmiot  w  jakikolwiek  sposób  zaangażowany  w  realizację  projektu  "PI-PWP  Gra  w  studia podyplomowe".  Dotyczy  to  niestety  również  Państwa  firmy,  która  realizuje  dla  nas  w  ramach projektu badania fokusowe.
   
 8. Czy Zamawiający oceniając kryterium doświadczenia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego w  punkcie  VII.   Kryteria  wyboru  oferty,  podpunkt  b)  doświadczenie  Wykonawcy  będzie przyznawał punkty jedynie za zakończone badania ewaluacyjne czy także za badania trwające?
  Zamawiający będzie przyznawał punkty tylko za zrealizowane badania ewaluacyjne.