Zobacz inny kierunek

Administrator bezpieczeństwa informacji


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Administrator bezpieczeństwa informacji - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Z  początkiem 2015 r. przedsiębiorcy i instytucje publiczne mogą liczyć na odciążenie z niektórych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiany wynikają z uchwalonej przez Sejm ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem ustawy deregulacyjnej jest z jednej strony odciążenie przedsiębiorców i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, które powołają ABI, a z drugiej profesjonalizacja tych ostatnich.

 

To kierunek, dzięki któremu mogę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a praktyczną wiedzę zdobytą na studiach wykorzystać w swojej pracy. Poza tym to doskonała droga, żeby w przyszłości mieć samodzielny zawód. Zdecydowałam się na WSB, ponieważ mają najlepszą ofertę na rynku pod względem merytorycznym.

Joanna Przybylska
Konsultant personalny w Work Service

Cele
Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy kompetencji do wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do niej oraz przygotowanie do pełnienia tej roli w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych.

Korzyści
Słuchacz będzie miał możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji po nowelizacji ustawy po 1 stycznia 2015 r.

 • Słuchacz pozna szeroką interpretację Ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście Prawa europejskiego, wyroków sądów europejskich oraz polskich sądów administracyjnych oraz innych ustaw polskich,
 • Zajęcia będą prowadzone przez praktykujących Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z różnych branż i różnych organizacji,
 • Przekazywana wiedza praktyczna oparta będzie na bazie konkretnych stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych wraz z oceną tych rozwiązań.
Uczestnicy
Studia kierowane są do osób które chcę specjalizować się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności, czyli:
 • Prawników (Radcy Prawni, Adwokaci),
 • wyższej kadry kierowniczej – administratorzy danych, pracownicy działów personalnych, IT,
 • kadry kierowniczej organów administracji publicznej (sekretarze, naczelnicy / dyrektorzy / kierownicy komórek organizacyjnych),
 • oraz osób wykonujących zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z przed 1.01.2015.
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Administrator bezpieczeństwa informacji w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 156
liczba zjazdów: 9-10

Nowe ramy prawne w UE  (8 godz.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • Uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych 
Prawa podmiotów danych (właścicieli danych) (8 godz.)
 • Prawo do prywatności 
 • Prawo dostępu do danych i ich poprawiani 
 • Prawo do informacji 
 • Prawo sprzeciwu 
 • Prawo złożenia skargi do organów nadzorczych 
 • Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna 
 • Europejskie organy nadzorcze: EIOD, FRA, TSUE, ETPC 
 • Polskie organy nadzorcze: GIODO, WSA, NSA 
 • Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (8 godz.)
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych "zwykłych" (PL - Ustawa) 
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych "wrażliwych" (PL - Ustawa) 
 • powiązane podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w innych ustawach (PL) 
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na mocy Dyrektywy 95/46/WE 
Zbiory danych osobowych – warsztaty (8 godz.)
 • zasady identyfikacji zbiorów danych osobowych (różnice między bazą danych, zbiorem danych osobowych), 
 • typowe zbiory danych osobowych, 
 • zgłaszanie i aktualizowanie zbiorów danych osobowych do rejestracji w systemie www.e-giodo.gov.pl
 • przesłanki zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO 
 • prowadzanie zbiorów przez ABI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych 
Postępowanie kontrolne i postępowanie administracyjne przed GIODO (4 godz.)
 • zakres kompetencji i uprawnienia GIODO 
 • kontrola uproszczona („pisemna”) GIODO 
 • kontrola bezpośrednia poprzez pracownika Biura GIODO 
 • sprawdzenie wykonane przez ABI na wniosek GIODO 
 • podstawowe prawa i obowiązku w postępowaniu administracyjnym (elementy Kodeksu Postępowania Administracyjnego) 
 • korzystanie z pełnomocnika reprezentującego administratora danych
  
Status, zadania i odpowiedzialność Inspektora ochrony danych zgodnie z Rozporządzaniem ogólnym o ochronie danych (UE) (4 godz.)
 
Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych – warsztaty (16 godz.)
 • Polityka bezpieczeństwa informacji 
 • Instrukcja zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych 
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
 • Przykładowe procedury nadzoru nad procesami przetwarzania danych osobowych 
Organizacyjne i techniczne metody ochrony danych osobowych przykłady praktyków – warsztaty (24 godz.)
 • zabezpieczenia organizacyjne i techniczne 
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 
 • rodzaje zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych z przykładami 
 • zastosowanie kryptografii o ochronie danych osobowych 
 • podstawowe szyfry i ich zastosowanie 
 • podstawowe funkcje haszujące i ich zastopowanie 
 • standardy uwierzytelniania 
 • certyfikacja 
Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora ochrony danych– warsztaty (24 godz.)
 • powoływanie i odwoływanie ABI 
 • zgłaszanie powołania i odwołania ABI do GIODO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji 
 • kompetencje i usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej 
 • planowanie i wykonywanie sprawdzeń (kontroli/audytów) 
 • przygotowywanie sprawozdań ze sprawdzeń dla administratora danych i GIODO 
 • zapewnienie świadomości przepisów o ochronie danych osobowych 
 • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych 
 • i inne zadania ABI z zachowaniem jego niezależności 
Powierzanie przetwarzania danych osobowych oraz „cloud computing” (8 godz.)
 • zasady tworzenia umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 • korzystanie z usług chmury publicznej "cloud computing" - zagrożenia i ryzyka dla administratora danych 
Świadczenie usługi drogą elektroniczną a ochrona danych osobowych (4 godz.)
 • odpowiedzialność ISP (udostępnianie danych telekomunikacyjnych) 
 • odpowiedzialności hostingodawcy za treści niedozwolone 
 • polityka prywatności - tzw. polityka "cookies"
Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w zakresie ochrony danych osobowych (4 godz.)
 
Wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (4 godz.)
 
Prawo do prywatności a inne prawa (8 godz.)
 • prawo dostępu do informacji publicznej i anonimizacja danych osobowych w dokumentach urzędowych 
 • wolność wypowiedzi (prasa, Internet, blogi) 
 • prawo do prywatności a wolność sztuki i nauki 
 • monitoring pracownika (użytkownika sieci wewnętrznej administratora danych) 
Prawne i organizacyjne aspekty transferu danych osobowych do państw trzecich (8 godz.)
 • transfer danych w ramach UE, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
 • transfer danych w ramach poza EOG 
 • transfer danych w ramach programu Safe Harbour (USA) 
 • transfer danych w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (UE) (tzw. „SCC”) 
 • transfer danych w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne (tzw. „BCR”) 
Nowe zadania administratorów danych oraz Inspektorów ochrony danych w Rozporządzeniu Parlemantu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (8 godz.)
 • porównanie projektów Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” COM(2012)0011 
 • nowe narzędzia ochrony prywatności: notyfikacja, kary finansowe, prawo do bycia zapomnianym, zasady profilowania, „one stop shop”, „single point of contact”, „privacy by design” i „privacy by default”, 
 • nowy ABI - Inspektor ochrony danych osobowych i jego kompetencje po wdrożeniu reformy UE 
Psychologiczne aspekty wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (8 godz.)
 • skuteczne przykazywanie wiedzy 
 • prowadzenie szkoleń / prezentacji 
 • umiejętność prowadzenia sprawdzeń - kontroli (unikanie konfliktów) 
 • asertywność w kontekście niezależności ABI 
 

FORMA ZALICZENIA

 • test semestralny, egzamin końcowy

 

Wykładowcy: 
 
mgr Robert Birnbach
Pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego  MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych. Trener biznesu.  Specjalista i praktyk w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania kapitałem ludzkim. Koordynator projektów szkoleniowych w zakresie pracy zespołowej i przedsiębiorczości. Wykładowca studiów podyplomowych i studiów MBA. Pasjonat gier strategicznych i decyzyjnych, które wykorzystuje w trakcie prowadzonych przez siebie warsztatów.
 
Sylwia Juźwiak
Prawnik ( absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), praktyk i dydaktyk. Jako praktyk świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, głównie na rzecz instytucji pomocy społecznej.
Dydaktyką zajmuje się od 1997r. Obecnie jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe na rzecz pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Prowadziła i nadal prowadzi wykłady dla słuchaczy specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacji – organizacja pomocy społecznej.
 
 
 
 
 
 
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Administrator bezpieczeństwa informacji w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
285 zł325 zł1625 zł3250 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256