Zobacz inny kierunek

Zarządzanie projektami EFS i EFRR


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Zarządzanie projektami EFS i EFRR - studia na WSB w Szczecinie

Cel
Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funduszy unijnych, instrumentów finansowych i programów pomocowych, aby ułatwić zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących.  Kontakt z praktykami – pasjonatami, gwarantuje niepowtarzalną możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami prowadzących zajęcia.

Korzyści
Słuchacz pozyska wiedzę, w jaki sposób aplikować o środki unijne oraz jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie w nowym okresie programowania. Program studiów umożliwia uczestnikom nabycie kompetencji w zakresie aplikowania o środki oraz realizacji projektów współfinansowanych z tych środków. Zajęcia są realizowane głównie w formie warsztatowej oraz prowadzonej przez wykładowców praktyków, co zwiększa skuteczność nabywanej wiedzy i umiejętności z zakresu studiów.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pracujących w firmach,  prowadzących swoją działalność jak i osób znajdujących się na początku drogi zawodowej, chcących zdobyć kompetencje w tym zakresie.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektami EFS i EFRR w WSB w Szczecinie.

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 180
liczba zjazdów: 10-11

I. BLOK WPROWADZAJĄCY

 • Podstawowa wiedza o wspólnotowej polityce regionalnej

(Polityka regionalna UE: ewolucja, finansowanie, instrumenty, cele i zasady, Komitet Regionów UE, idea zrównoważonego rozwoju, Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce - system wdrażania funduszy strukturalnych; Narodowa Strategia Spójności; krajowe i regionalne programy operacyjne; system instytucjonalny, system oceny projektów współfinansowanych ze środków UE; kwalifikowalność wydatków)

 • Źródła informacji o wspólnotowych instrumentach polityki spójności

(Akty prawne i rozporządzenia WE odnoszące się do polityki wspólności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT),  pojęcie polityki spójności UE, geneza i ewolucja polityki spójności UE, zasady polityki spójności UE, cele polityki spójności w latach 2014-2020, polityka spójności a inne polityki wspólnotowe)

 • Europejskie fundusze pomocowe

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki, Fundusz Spójności, Inne europejskie fundusze pomocowe: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Programy wsparcia JASPERS, JAREMIE i JESSICA)

 • System wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020

(Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), Instytucja Audytowa, Komitet Monitorujący, Krajowa Jednostka Oceny, Propozycja KE, negocjacje nowego wieloletniego budżetu UE, stanowiska państw UE w tym Polski, propozycje wysokości budżetu i jego podział, zgodność funduszy z celami strategii Europa 2020)

II. BLOK PRAKTYCZNY

 • Zarządzenie projektami i ich realizacja

(Charakterystyka zarządzania projektami, metodyka, inicjowanie projektu, planowanie projektu, zarządzanie finansami w projekcie, zarządzanie portfelem projektów, zamykanie i rozliczanie projektu)

 • Prawo zamówień publicznych

(Pojęcie prawa zamówień publicznych i jego rola w gospodarce,  instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Polsce i ich ewolucja,  instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Unii Europejskiej,  zakres podmiotowy ustawy,  zakres przedmiotowy ustawy; dostawy, roboty budowlane, usługi, wyłączenia stosowania ustawy(całkowite i częściowe), progi kwotowe, zamówienia wielorodzajowe,  zasady udzielania zamówień; zasada prymatu trybów przetargowych, równości przedsiębiorców, jawności ,przejrzystości, bezstronności i obiektywizmu, pisemności uczciwej konkurencji, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wszczęcie postępowania, tryby udzielania zamówień; przetarg nieograniczony, ograniczony, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, umowy ramowe i dynamiczny system zakupów, zamówienia publiczne a koncesje na roboty budowlane i usługi, środki ochrony prawnej,  kontrola udzielania zamówień publicznych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, Status Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych)

 • Sprawozdawczość

(Zasady systemu sprawozdawczości, instytucje odpowiedzialne za realizację procesu sprawozdawczości, zakres przedmiotowy sporządzanych sprawozdań i informacji miesięcznych, terminarz ich przedkładania, obowiązujące podstawy prawne, ogólne zasady sprawozdawczości, realizacja na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania sporządzanie dokumentacji w oparciu o wzory formularzy określone przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi, sporządzane dokumenty sprawozdawcze:  Informacja kwartalna, Sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe, Wniosek o płatność)

 • Sposoby rozliczania projektów

(Kwalifikowalność wydatków,  budżet projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie), cross-financing zasady przeznaczenia, przyznawania, rozliczania, warunki przekazania środków,  wniosek o płatność w ujęciu rozliczenia projektu, schemat procesu sprawozdawania)

 • Podstawy pomocy publicznej

(Pojęcie pomocy publicznej, rodzaje pomocy publicznej, regulacje pomocy publicznej, pomoc publiczna a fundusze wspólnotowe, określanie wielkości pomocy publicznej, pomoc istniejąca a pomoc nowa)

 • Zachowania  organizacyjne

(Przewodzenie a kierowanie, skuteczne kierowanie zespołem, budowanie zespołu, etyka a przywództwo, negocjowanie i inne zachowania kierownicze w sytuacji konfliktu, kierowanie zmianami)

 • Finanse w projekcie (księgowość)

(Zarządzanie zasobami finansowymi - planowanie zasobów, sterowanie wydatkami, zarządzanie kosztami - kalkulacja kosztów w projekcie, cykl życia projektu i jego wpływ na koszty, metoda EV, planowanie kosztów w projekcie - kontrola kosztów,  zarządzanie zasobami finansowymi - ocena finansowa projektu, rachunkowość)

 • Zasady aplikowania o środki

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) PO KL na lata 2014-2020, Ramowe Wytyczne, kwalifikowalność wydatków, wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami – budowa, sposób wypełnienia, terminy

 • Monitoring i kontrola projektów

(Działania kontrolne w projekcie, szczegółowy monitoring przebiegu realizowanych czynności,  ocena postępu prac, kontrola realizacji działań z założeniami harmonogramu rzeczowego,  kontrola jakości, kontrola kosztów, sprzężenie zwrotne - działania korygujące w realizowanym projekcie)

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

(Rodzaje ryzyka, ryzyko w projekcie, zarządzanie ryzykiem, czynniki ryzyka dla przekroczenia czasu realizacji projektu, budżetu projektu, zakresu projektu. Omówienie procesu szybkiej oceny i ratowania projektów, przygotowanie karty oceny i ratowania projektu, planowanie oceny, przeprowadzanie oceny)

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz przygotowanie i obrona projektu
12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
290 zł335 zł1675 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych

I piętro, pokój nr 102

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON:
  • WTO - PIĄ:
  • -
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71,
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256