Zobacz inny kierunek

Zamówienia publiczne


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zamówienia publiczne - studia na WSB w Szczecinie 

Studia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, osób reprezentujących przedsiębiorców i do pracowników instytucji ubiegających się o zamówienia publiczne i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się możliwości uzyskania środków z budżetu UE. Pieniądze pochodzące z takiego dofinansowania muszą być wydatkowane zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Warto więc poznać przepisy zamówień publicznych zarówno jeśli jest się przedsiębiorcą, chcącym brać udział w przetargu i walczyć o kontrakty, jak i podmiotem zobowiązanym do przeprowadzania przetargów.

Marzena Kopacka
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu

 

Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w jakże trudnej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

Korzyści
Absolwenci studiów z zakresu zamówień publicznych, nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności, dla jednych niezbędne do prawidłowego udzielania zamówień, dla innym pozwalające na skuteczne ubieganie się o zamówienia. Uczestnicy mają dostęp do najnowszych opinii i komentarzy, jak też do wielu ciekawych i mających wpływ na praktykę udzielania zamówień, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (wcześniej Zespołu Arbitrów) i sądów okręgowych. Zajęcia prowadzone są głównie w postaci warsztatów, z wykorzystaniem jak największej liczby przykładów praktycznych.

Uczestnicy
Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się od dawna problematyką zamówień, jak i do zupełnych nowicjuszy, dopiero co wchodzących w te trudne zagadnienia. Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach studiów, a jednocześnie skupienie się na problematyce stricte „zamówieniowej” sprawia, że studia te są atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia, czyli dla zamawiających i dla wykonawców (oferentów).

Program kierunku: 

Program studiów podypomowych na kierunku Zamówienia publiczne w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 178
liczba zjazdów: 11-12

REGULACJE KRAJOWE I EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

 • Uwarunkowania prawne zamówień publicznych, progi stosowania ustawy i zmiany ustawy
 • Główne zasady i reguły prawa zamówień publicznych
 • Dyrektywy unijne
 • Zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe
 • Postępowania „krajowe” i postępowania „unijne”
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

PRZYGOTOWANIE PROCESU PRZETARGOWEGO, WARSZTATY (40 godz.) 

 • Szacowanie wartości zamówienia, dialog techniczny
 • Opis przedmiotu zamówienia, dialog techniczny
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – sporządzanie, obligatoryjna zawartość, niedozwolone zapisy, udostępnianie, modyfikacje,
 • Kryteria oceny ofert
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
 • Terminy w prawie zamówień publicznych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WARSZTATY (70 godz.)

 • Tryby postępowań o udzielenie zamówienia, zamówienia in house
 • Komisja Przetargowa, Zespół Projektowy
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ogłoszenia, zaproszenia
 • Umowy o pracę
 • Postępowanie przetargowe przed otwarciem ofert
 • Podmioty trzecie, podwykonawcy
 • Wadium
 • Oferty – składanie, termin związania, otwarcie ofert, badanie ofert, rażąco niska cena, aukcja elektroniczna
 • Przesłanki odrzucenia ofert
 • Dynamiczny system zakupów
 • Zamówienia na usługi społeczne
 • Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Unieważnienie postępowania
 • Protokół postępowania
 • Upublicznienie wyniku postępowania

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

 • Zawieranie umów
 • Dopuszczalne zmiany umów
 • Umowy o podwykonawstwo
 • Zamówienia podobne
 • Odstąpienie od umowy
 • Rozwiązanie umowy
 • Unieważnienie umowy
 • Umowy ramowe

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I KONTROLA, ORZECZNICTWO I OPINIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (20 godz.)

 • Środki ochrony prawnej – quasi protest, odwołanie, skarga, terminy, postępowanie odwoławcze
 • Krajowa Izba Odwoławcza – rodzaje orzeczeń, uchwały,  zakaz zawarcia umowy, uchylenie zakazu
 • Orzeczenia sądów w sprawie zamówień publicznych
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – opinie, uprawnienia,  kontrola doraźna i zamówień współfinansowanych ze środków UE,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, kary, dyscyplina finansów publicznych

PODSTAWY PRAWA PRACY (6 godz.)

 • Podstawowe cechy stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Wymiar czasu pracy
 • Charakterystyka wykonywania  pracy i rozwiązania stosunku pracy – miejsce, czas, nadzór, ograniczenia wynikające z przepisów prawa (kobiety, praca w szczególnych warunkach, kobiety w ciąży, matki karmiące), wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, ustanie stosunku pracy

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO (6 godz.)

 • Przymioty osób fizycznych i prawnych
 • Pełnomocnictwo
 • Podpis
 • Poświadczanie dokumentów

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO (4 godz.)

 • Formy działalności gospodarczej
 • Reprezentacja osób prawnych
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Koncesje, licencje, zezwolenia

PODSTAWY WIEDZY O FINANSACH PUBLICZNYCH (4 godz.)

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady gospodarowania środkami publicznymi
 • Nadzór i kontrola w sektorze publicznym 

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy – case study
Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną stanowią wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych, przede wszystkim praktycy. Wśród nich znajdują się między innymi wykładowcy i trenerzy licznych szkoleń z tej tematyki

mgr Marzena Kopacka
Prawnik, Kierownik Działu Zamówień Publicznych w spółce Skarbu Państwa, autorka publikacji prawnych z zakresu zamówień publicznych i prawa cywilnego, ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX, w latach 2009-2016 ekspert zamówień publicznych w służbie cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, doradca m.in.: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbu Państwa–Nadleśnictwa Gryfino, wielu gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie zamówień publicznych i prawa cywilnego, trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łobeskiego Urzędu Miasta i wielu innych.

mgr Joanna Jarosz

Radca prawny, specjalista z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Wykładowca przedmiotu zamówienia publiczne dla aplikantów radcowskich w Okręgowej  Izbie Radców Prawnych w Szczecinie , współpracowała  jako wykładowca studiów podyplomowych z Zachodniopomorską  Szkołą Biznesu oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień  publicznych.

Iwona Miller-Rutkowska

Prawnik (Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego), od 1999 r. Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych w sektorze administracji samorządowej. Wykładowca z zakresu zamówień publicznych (m.in. studia podyplomowe zamówień publicznych Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z ponad 19 – letnim stażem. Konsultant w licznych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Zainteresowania – psychologia, muzyka rockowa.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia publiczne  w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
300 zł345 zł1725 zł3450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256