Zobacz inny kierunek

Terapia pedagogiczna i socjoterapia


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Terapia pedagogiczna i socjoterapia - studia na WSB w Szczecinie

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczniczych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i socjoterapią, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci, młodzieży jak i ich rodzin.

Korzyści
Studia z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami wymagającymi terapii pedagogicznej i socjoterapii. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, a poprzez to posiądą umiejętność właściwego planowania pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie. Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy.

Uczestnicy
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych), zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz stosowania metody socjoterapii w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna i socjoterapia w WSB w Szczecinie

Miesiące nauki: 15
Liczba godzin: 350 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 20-21

TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SOCJOTERAPII (80 GODZ.):

 • Podstawowe nurty teoretyczne w terapii pedagogicznej (15 godz.),
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii (10 godz.),
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (10 godz.),
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej (10 godz.),
 • Niepowodzenia szkolne (10 godz.),
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (5 godz.),
 • Etyczne aspekty pracy wychowawcy (5 godz.),
 • Strategie i style uczenia się (10 godz.),
 • Mikrosocjologia grup rówieśniczych i subkultur (5 godz.)
   

PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SOCJOTERAPII (35 GODZ.):

 • Psychologia rozwojowa (10 godz.),
 • Psychologia społeczna (10 godz.),
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży (10 godz.),
 • Dynamika małej grupy (5 godz.).

DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA (40 GODZ.):

 • Diagnostyka ucznia (10 godz.),
 • Diagnostyka trudności w uczeniu się (10 godz.),
 • Diagnostyka zaburzeń zachowania (10 godz.),
 • Diagnostyka grupy rówieśniczej (5 godz.),
 • Diagnostyka rodziny (5 godz.).

METODYKA TERAPII PEDAGOGICZNEJ (60 godz.):

 • Podstawy logopedii i terapia zaburzeń mowy (15 godz.),
 • Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (15 godz.),
 • Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (15 godz.),
 • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (5 godz.),
 • Praca z dzieckiem przewlekle chorym (5 godz.),
 • Praca z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością (5 godz.).

METODYKA SOCJOTERAPII (60 godz.):

 • Metodyka pracy z grupą (15 godz.),
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy (10 godz.),
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych (10 godz.),
 • Praca z rodziną problemową (10 godz.),
 • Coaching edukacyjny i rodzicielski (5 godz.),
 • Elementy interwencji kryzysowej (5 godz.),
 • Mediacje (5 godz.).

WARSZTATY METODYCZNE (75 godz.):

 • Warsztat rozwijania kompetencji wychowawczych i terapeutycznych (15 godz.),
 • Kinezjologia edukacyjna (10 godz.),
 • Warsztat pedagoga specjalnego (5 godz.),
 • Warsztat metodyczny (45 godz.)
  • Plastyczny(10 godz.)
  • Muzyczny (10 godz.)
  • Gry i zabawy w grupie (10 godz.)
  • Drama i teatr w edukacji (10 godz.)
  • Bajki terapeutyczne (5 godz.)

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (180 godz.)

 • Praktyka z zakresu Terapii Pedagogicznej (60 godz.)
 • realizowana jest w ramach modułu kształcenia 4 pkt. 3 standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • trwa 60 godzin zegarowych,
 • może być odbywana m.in.: w ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, w których prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne)
 • Praktyka z zakresu Socjoterapii (120 godz.)
 • realizowana jest w ramach modułu kształcenia 5 pkt. 3 standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • trwa 120 godzin zegarowych,
 • może być odbywana m.in.: w szkołach oraz placówkach prowadzących działalność socjoterapeutyczną (np. świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną)

FORMA ZALICZENIA

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu
Wykładowcy: 

dr Andrzej Kokiel

dr Andrzej Kokiel - psychoterapeuta
Jestem doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzę zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jestem opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii.  Ukończyłem czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Doświadczenie terapeutyczne potwierdza wieloletnia praktyka oraz staż kliniczny zrealizowany w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych szpitala „Zdroje”.
Zajmuję się w szczególności diagnozą, interwencją kryzysową i psychoterapią ukierunkowaną na młodzież i osoby dorosłe. Realizowana praktyka podlega systematycznej superwizji zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracy terapeutycznej.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
225 zł260 zł1300 zł3900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych

I piętro, pokój nr 102

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON:
  • WTO - PIĄ:
  • -
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71,
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256