Zobacz inny kierunek

Mediacje


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Mediacje  - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Ukończenie studiów będzie uprawniało do starania się o wpis na listę mediatorów sądowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 i 7 maja 2015).
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia mediatorem może być osoba, która: ,,posiada  obywatelstwo  polskie,  obywatelstwo  innego  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  Konfederacji  Szwajcarskiej  albo  obywatelstwo  innego państwa,  jeżeli  na  podstawie  przepisów  prawa  Unii  Europejskiej przysługuje  jej  prawo  podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach, korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 26 lat, zna język polski w mowie i piśmie, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,posiada  umiejętności  i  wiedzę  w  zakresie  przeprowadzania  postępowania  mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków". Mediacje mogą być prowadzone przez mediatorów działających z ramienia wyspecjalizowanej instytucji (§ 3 ww. rozporządzenia) albo też niezależnie, pod warunkiem że są wpisani do wykazu prowadzonego w sądzie okręgowym (§ 4 p. 7 oraz § 6).
 
Mediacje mogą być prowadzone przez mediatorów działających z ramienia wyspecjalizowanej instytucji (§ 3 ww. rozporządzenia) albo też niezależnie, pod warunkiem że są wpisani do wykazu prowadzonego w sądzie okręgowym (§ 4 p. 8 oraz § 6).

 

zdj..jpg

,,Negocjowanie i mediacja to część aktywności każdego z nas. Negocjujemy wszędzie, w życiu prywatnym i zawodowym, ze współpracownikami, szefami i podwładnymi, z klientami, dostawcami, bankami, prawnikami, związkami zawodowymi. Tradycyjne negocjacje postrzegano jako formę walki, obecnie poszukiwane są metody zapewniające zadowolenie obydwu stron".

Joanna Dudziak
Mediator sądowy, właścicielka firmy szkoleniowej Dudziak i Partnerzy oraz Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych

 

Mediator z założenia jest osobą zaufania publicznego, a pełniona przez niego funkcja wymaga zarówno odpowiednich predyspozycji osobistych, jak i kwalifikacji fachowych, wykształcenia oraz doświadczenia życiowego. Bardzo ważne są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, bowiem od nich w dużej mierze zależy sukces mediacji.

Cel
Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.

Korzyści
Zajęcia w przeważającej mierze mają charakter praktyczny. Podczas warsztatów analizowane i ćwiczone są konkretne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów, trenerów, psychologów mających doświadczenie w negocjacjach i mediacjach w różnych obszarach działalności zawodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami skutecznych negocjacji, a także z nowoczesnymi technikami rozwiązywania konfliktów w organizacji. Dodatkowo studia umożliwiają doświadczanie i rozwijanie osobistych zasobów i własnego potencjału społecznego w działalności negocjacyjnej.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pragnących podnieść swoje umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne, poszukujących nowych metod rozwiązania sporów konfliktów bez przemocy; do liderów i kierowników zespołów, specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji z klientami, a także pracownikami danej organizacji; do osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunków współpracy z innymi instytucjami, a także do osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora.
 
Partnerem kierunku jest Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych.
 
logo_kolor_rgb_0.jpg
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje w WSB w Szczecinie

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 9-10

Program przygotowana został w oparciu o:

 • standardy szkolenia Mediatorów przygotowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 • standardy American Certyficate Instytute CIPN

MODUŁ I – WPROWADZENIE W TEMAT MEDIACJI 24h

1. Zarys historyczny mediacji, czym są mediacje 

2. Jak widzi je prawo, mediacje w Polsce i na świecie 

3. Mediacje międzynarodowe i międzykulturowe 

4. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych/ Polskie i międzynarodowe akty prawne.

5. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania (zasadność zastosowania mediacji w danej sprawie). 

6. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów, własny kodeks etyczny. 

7. Rola mediatora, prawa i obowiązki mediatora, standardy rady ds. alternatywnego rozwiązywania sporów 

 

MODUŁ II – KONFLIKT STRON I JA W/pomiędzy NIM 22h

1. Definicja, fazy, procesy i techniki rozwiązywania konfliktów 

2. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami i radzenie sobie ze stresem 

3. Ja i moje reakcje na stres i konflikt – diagnoza własnych zachowań 

4. Emocje i ich fazy w konflikcie u stron 

5. Trudne sytuacje w pracy mediatora 

MODUŁ III - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE W ZAKRESIE MEDIACJI, W TYM ELEMENTY PRAWNE 122h

1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami 

2. Pierwsze spotkanie mediacyjne - monolog mediatora oraz zawieranie kontraktu mediacyjnego. 

3. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych :

-sprawy rodzinne

-sprawy gospodarcze

-sprawy cywilne

-sprawy wewnątrzfirmowe

4. Umiejętności miękkie, w tym w szczególności: 

- umiejętne zadawanie pytań,

- zarządzania czasem na spotkaniach mediacyjnych,

- umiejętność używania języka neutralnego i zrozumiałego

- techniki nie wchodzenia w sytuację

- techniki na gry manipulacyjne stron

5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym: 

- umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,

- umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.

6. Umiejętność sporządzania ugód:

- terminologia prawna

- sprawy cywilne

- sprawy gospodarcze

- sprawy rodzinne

- prowadzenie dokumentacji, wzory pism.

8. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości. 

9. Sprzedaż i marketing usług mediacyjnych, zastosowanie mediacji pozasądowych, prowadzenie kancelarii mediacyjnej. 

10. Sesja mediacyjna 

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy

 

Wykładowcy: 

 

Joanna Dudziak

Opiekun merytoryczny kierunku Mediacje, Mentor, mówca profesjonalny, konsultant i trener biznesu, wykładowca akademicki, negocjator i mediator sądowy, facylitator AL.  Z zarządzaniem i edukowaniem innych związana od 2006 roku. Specjalizuje się w: sprzedaży, tworzeniu modeli biznesowych, trendach rynkowyc, zarządzaniu, wystąpieniach publicznych, personal & employer branding, zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw, mediacjach. Ma za sobą współpracę z ok. 500 firmami i ponad 15 tysięcy godzin szkoleniowych zrealizowanych w projektach. Nagrodzona nagrodami Polskie Lwice Biznesu oraz Wiktoria znak jakości Przedsiębiorstwa. To co uczy sama najpierw sprawdza, doświadcza, dopracowuje, a dopiero wykłada. Współpracowała z branżami: IT, logistyczno-spedycjną, budowlaną, prawniczą, turystyczną, finansową, CC, outsourcingową, odzieżową, pośrednictwa pracy, rybną, drzewiarską, dziecięcą, co tworzy jej wiedzę interdyscyplinarną. Głównie obsługuje sektor MMŚP. Pomaga znajdować luki, dzięki uzupełnieniu którym przedsiębiorstwa zaczynają zarabiać więcej. Jest opiekunem merytorycznym i autorką programową studiów podyplomowych na WSB w Szczecinie i CDV w Poznaniu na kierunku Mediacje, opiekunem merytorycznym DoRadcawBiznesie.pl, mentorem projektu Technologia w Spódnicy, partnerem biznesowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Collegium Da Vinci. Pomysłodawczynią Projekt Zmiana oraz Szczecin Business Awards. Prywatnie zakochana w mężczyźnie swojego życia oraz szczęśliwa mama 2 synków. Jej motto biznesowe to: „Tylko głupi wie wszystko, mądry uczy się przez całe życie!”

Monika  Manikowska

Mediator  sądowy,  czynna  zawodowo  notariusz,  zrzeszona w Szczecińskiej Izbie Notarialnej, prowadząca indywidualną kancelarię notarialną

Anna Franecka

Mediator stały przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Z wykształcenia socjolog, psychopedagog, coach ACC The International Coach Federation, trener biznesu, facylitator. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące mediacji. 
Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz studiowanie literatury fachowej. Pełni funkcję lidera Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku.
Pasjonatka mediacji i czynny uczestnik propagowania mediacji w społeczeństwie.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Mediacje w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł355 zł1775 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256