Zobacz inny kierunek

HR Manager


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowanowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

HR Manager - studia na WSB w Szczecinie

W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki zwiększaniu ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu są wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem dostępu do trwałych i długofalowych sukcesów nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim. Jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.
 

Wiele uczelni, oferując studia podyplomowe, przekazuje wyłącznie wiedzę teoretyczną dostępną w literaturze i publikacjach naukowych. Wyższa Szkoła Bankowa poszła o kilka kroków dalej w tym zakresie. Zajęcia z praktykami ze świata biznesu, zarówno z I, II, jak i III sektora, umożliwiają zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej, a także pozwalają rozwinąć skrzydła i osiągnąć kolejne szczeble własnej kariery profesjonalnego kadrowca. Dlatego szczególnie polecam studia podyplomowe w naszej uczelni, nie tylko biznesu!

Katarzyna Netter-Skalska
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu

 

Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

Korzyści
Podczas studiów uczestnicy rozwiną strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi. Pozyskają szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy HR Managera.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób chcących zdobyć zawód managera personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; do szerokiego grona odbiorców: osób zajmujących stanowiska kierownicze, specjalistów, pracowników działów personalnych oraz absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie.

Oferowany proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych
procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Celem studiów jest również kształtowanie
świadomości pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego profesjonalnego HR Managera.

PARTNER PROGRAMU:

logo_0.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku HR Manager w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 170
liczba zjazdów: 9-10

Funkcje działu personalnego (24 godz.)
1. Funkcja działu personalnego  - 4 godz.
 • funkcje i cele działu personalnego
 • miejsce ZZL w strukturze
 • budowanie wizerunku pracodawcy 
2. Budowanie kultury organizacyjnej – 4 godz.
 • teoria Hofstede,
 • model kultury organizacyjnej wg E. Sheina
 • charakterystyka kultury w organizacji
 • kreowanie wartości i wizji firmy 
3. Budowanie zespołów  - 4 godz.
4. Budowanie wizerunku HR- 4 godz.
5. Narzędzia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – 4 godz.
6. Employer Branding (budowanie marki pracodawcy) – 4 godz.
 
Rekrutacja i Selekcja pracowników ( 32 godz.)
1. Planowanie zatrudnienia – 8 godz.
 • Przewidywanie  zapotrzebowania zasobów ludzkich
 • Analiza dostępności zasobów ludzkich
 • Budowa planów zatrudnienia
 • Etapy w pozyskiwaniu nowych pracowników 
2. Metody pozyskiwania pracowników -  8 godz.
 • Zasady tworzenia opisu stanowiska oraz profilu kandydata
 • Tworzenie ogłoszeń z ofertą pracy
 • Źródła pozyskiwania kandydatów
 • Direct search 
3. Rekrutacja pracowników  - 8 godz.
 • Kompetencje rekrutera
 • Wybór metod rekrutacji
 • Współpraca z agencjami pracy tymczasowej
 • Zasady tworzenia raportu skuteczności działań rekrutacyjnych
4. Selekcja kandydatów – 8 godz.
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydata
 • Wywiad telefoniczny
 • Testy psychometryczne i osobowościowe
 • Assessment Center
 • Etapy i schemat  rozmowy rekrutacyjnej
 • Wywiad behawioralny
 • Skutki złej decyzji w wyborze kandydata
 • Case study jako  metoda wspierająca proces selekcji 
 
Ochrona danych osobowych (6 godz.)
 • Źródła prawa ochrony danych osobowych
 • Prawa i obowiązki administratora danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady udostępniania danych osobowych z uwzględnieniem zmian nowelizujących
 • Działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych 
 
Modele i profile stanowisk pracy  ( 8 godz.)
 • Etapy tworzenia opisów stanowisk
 • Analiza procesów pracy
 • Określenie celu stanowisk pracy
 • Zasady tworzenia  zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy)
 • Określenie wymagań kompetencyjnych (profil kompetencyjny)
 • Umiejscowienie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa, plany następstw) 
 
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi ( 4 godz.)
 • Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Budowa strategicznej polityki personalnej 
 
Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie ( 10 godz. )
 • Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje
 • Definiowanie kompetencji w organizacji
 • Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje
 • Rozwój pracowników w oparciu o kompetencje
 • Ocena i wynagradzanie w oparciu o kompetencje 
 
Zarządzanie komunikacją w organizacji ( 8 godz. )
 • Komunikacja a wzrost skuteczności organizacji
 • Wpływ intranetu na komunikację wewnętrzną  i wiedzę w organizacji
 • Zarządzanie zadaniami  w rozproszonej strukturze
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Informacja zwrotna 
 
Zarządzanie procesem szkoleń pracowniczych  (10 godz.)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Role trenera
 • Zasady nauczania dorosłych
 • Etapy budowania programu szkoleniowego  
 • Metody szkoleniowe
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Ścieżki karier
 • Program rozwoju talentów
 • Coaching
 • Mentoring 
 
Nowoczesne systemy ocen pracowniczych  (8 godz.)
 • Cele systemu ocen pracowniczych
 • Rodzaje ocen pracowników – dobór systemu do potrzeb organizacji
 • Elementy i narzędzia oceny okresowej
 • Rozmowa oceniająca z pracownikiem
 • Ocena bieżąca a ocena okresowa
 • Wykorzystanie wyników oceny pracy do zarządzania zasobami ludzkimi
  
Budowa i rola systemów motywacyjnych w organizacji  ( 14 godz.)
 • Cele i rola systemów motywacyjnych
 • Motywacja a ocena pracowników
 • Rodzaje systemów motywowania
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zalety i korzyści systemów motywacji
 • Podstawy psychologiczne motywacji
 • Jak skutecznie motywować , krytykować i chwalić 
 
Budowa systemu wynagrodzeń  ( 8 godz.)
 • Opis stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Budowanie kategorii zaszeregowania oraz tabeli płac zasadniczych
 • Budowa systemu płacy zmiennej
 • Zarządzanie budżetem kosztów wynagrodzeń 
 
Zarządzanie konfliktem w zespole  ( 6 godz. )
 • Rodzaje konfliktów
 • Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
 • Formy zarządzania konfliktem
 • Rola mediatora
 • Strategie rozwiązywania konfliktów 
 
Pomiar efektywności działań w polityce personalnej (6 godz.)
 • Audyt HR jako metoda pomiaru działań personalnych
 • Pomiar efektywności procesów rekrutacyjnych i adaptacyjnych
 • Pomiar efektywności procesów szkolenia i rozwoju pracowników
 • Rotacja pracowników i jej wpływ na organizację 
 
Przywództwo ( 6 godz. )
 • Jak skutecznie oddziaływać na ludzi
 • Profil skutecznego managera
 • Style kierowania zespołem
 
Prawne podstawy zarządzania kadrami ( 20 godz. )
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Stosunek pracy i umowy cywilno - prawne
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i  zleceniobiorców
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Wynagrodzenia i jego ochrona
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Kary porządkowe
 • Odpowiedzialność  materialna pracowników
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rozwiązywanie stosunków pracy  i komunikowanie trudnych decyzji
 • Układ zbiorowy pracy 
 
FORMA ZALICZENIA
Test semestralny oraz egzamin końcowy

 

Wykładowcy: 

Grono wykładowców studiów tworzą doświadczeni praktycy, rozwiązujący w swojej pracy codziennej problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pracownicy działów personalnych i szkoleniowych, przedsiębiorstw, wykładowcy akademiccy oraz psychologowie.

Agnieszka Spisak-Tobiasz

Krótka informacja o osiągnięciach zawodowych: Wieloletnie doświadczenie w dziale finansowym i dziale HR w spółkach z zagranicznym kapitałem( w tym praca w ramach misji humanitarnej w Południowym Sudanie w Afryce). Ukończone studia na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Manager Ekonomii. Ukończone dwa kierunki studiów podyplomowych: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu na kierunku Controlling i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość. Obecnie Finance and HR Manager w firmie produkcyjnej z kapitałem szwedzkim. Własna działalność od roku 2011 ( kursy księgowości, doradztwo, prowadzenie spraw kadrowych).

 
Kinga Stępień
 
Kinga Stępień jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Od ponad 15 lat jest związana z obszarem HR – doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach polskich i spółkach z kapitałem zagranicznym. Przez osiem lat pracowała na stanowisku menedżerskim w dużej międzynarodowej firmie, będącej jednym z wiodących dostawców usług HR w Polsce. Prowadziła mi.in. doradztwo z zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami, poprawy produktywności i organizacji pracy , opracowywała  i wdrażała programy motywacyjne dla pracowników , a także służyła wsparciem w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa pracy, rekrutacji, selekcji oraz planowania zatrudnienia.
Obecnie Kinga Stępień pracuje w międzynarodowej organizacji , która jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Na stanowisku National Administration Managera sprawuje merytoryczny nadzór nad rozproszonym zespołem specjalistów ds. kadr , wdraża procedury i usprawnienia w obszarze HR, przeprowadza audyty a także organizuje i  prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy.
 
Robert Birnbach
 
Współautor narzędzia szkoleniowego MANAGERIOUS (www.managerious.plhttps://www.facebook.com/managerious/ ), hobby trekking górski, ekstremalne marsze, gry strategiczne, literatura: reportaż, literatura górska.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Manager HR w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
290 zł240 zł335 zł275 zł1675 zł1375 zł3350 zł2750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256